กองทุนส่วนบุคคล


กองทุนส่วนบุคคลคืออะไร

กองทุนส่วนบุคคลคืออะไร
กองทุนที่เกิดจากการที่นักลงทุนประเภทบุคคลหรือสถาบัน มอบหมายให้บริษัทจัดการลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการลงทุนแทนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดตามที่ได้คาดหวังไว้ โดยมีการทำสัญญากำหนดขอบเขตนโยบายการลงทุนไว้ก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร

บริการกองทุนส่วนบุคคล