มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
หน่วย : บาท
NAV DATE September 21, 2021
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.9675 12.9676 12.9675 3,206,627,608.63
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.7599 11.7600 11.7599 161,424,333.86
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
10.2436 10.2437 10.2436 1,656,775,316.04
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
10.2899 10.2900 10.2899 4,426,880,746.73
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค (A)
10.7761 10.7762 10.7761 1,044,527,751.06
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
15.1171 15.1928 15.1171 138,689,804.10
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
32.6352 32.7985 32.6352 57,379,130.92
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
9.7971 9.8462 9.7971 396,607,538.24
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.3989 10.4510 10.3989 198,209,994.11
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
11.2575 11.3139 11.2575 39,971,420.25
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
11.2256 11.2818 11.2256 30,750,175.05
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
12.0287 12.0889 12.0287 1,356,988,121.75
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
11.9948 12.0549 11.9948 1,552,656,298.13
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
107.6642 108.7409 107.6642 243,150,142.86
TISCO FLEXIBLE PLUS FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
61.6249 62.2413 61.6249 296,364,935.79
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
40.8491 41.2577 40.8491 91,588,031.43
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
8.3074 8.3698 8.3074 588,296,048.99
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
9.8711 - - 202,790,493.28
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
9.9163 - - 54,634,905.21
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (A)
83.9802 84.8621 83.9802 3,441,634,272.59
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS MF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (MF)
84.1803 84.1804 84.1803 482,421,841.87
TISCO THAI EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
2.2986 2.3217 2.2986 77,062,873.86
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.2737 1.2865 1.2737 101,143,235.72
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
55.8895 56.4485 55.8895 577,919,967.90
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (A)
17.8851 18.0641 17.8851 175,767,108.18
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ (A)
21.5084 21.7236 21.5084 687,513,473.84
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
13.3952 13.5293 - 21,160,304.70
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
11.6404 11.7569 - 80,564,073.90
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
9.8443 9.9428 9.8443 67,980,567.21
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
9.6224 9.7187 9.6224 143,174,178.00
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
10.8917 11.0007 10.8917 88,587,967.25
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)
23.4343 23.6687 23.4343 8,583.10
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)
43.6306 44.0670 43.6306 294,345,945.64
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)
16.8828 17.0517 16.8828 328,689.03
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)
12.2039 12.3260 12.2039 34,221.91
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
9.9582 10.0579 9.9582 103,122,826.22
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
10.3079 10.4111 10.3079 22,024,269.48
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (A)
23.4137 - 23.4137 571,590,116.93
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
43.5616 - 43.5616 2,440,538,749.35
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
45.2695 - 45.2695 83,253,805.68
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
16.8600 - 16.8600 468,002,917.34
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
17.3415 - 17.3415 16,769,853.80
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
11.8008 - 11.8008 172,519,738.98
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
12.1405 - 12.1405 7,300,365.21
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดเพื่อการออม
10.7765 10.7766 10.7765 1,476,477.74
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม
12.0180 12.0181 12.0180 9,666,855.29
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
14.5530 14.5531 14.5530 31,179,197.13
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
84.0017 84.0018 84.0017 43,774,774.98
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
21.5094 21.5095 21.5094 5,914,250.94
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
12.6326 12.6327 12.6326 27,106,806.05
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
14.5528 - 14.5528 114,507,072.77
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
14.0122 14.0123 14.0122 291,922,129.47
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
15.0907 15.0908 15.0907 252,620,000.89
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
15.2973 15.2974 15.2973 15,445,052.87
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
15.0912 15.0913 15.0912 348,434,308.71
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.4324 10.4325 10.4324 97,009,471.71
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.4325 10.4326 10.4325 293,683,699.60
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
65.3853 65.3854 65.3853 1,166,809,633.29
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
65.3854 65.3855 65.3854 194,532,779.33
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
81.5216 81.5217 81.5216 615,145,178.71
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
84.7180 84.7181 84.7180 48,533,290.74
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
81.5219 81.5220 81.5219 127,242,480.46
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
15.7835 15.7836 15.7835 288,501,241.07
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
16.6570 16.6571 16.6570 227,671,709.25
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
17.1864 17.1865 17.1864 12,066,309.48
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
16.6570 16.6571 16.6570 44,266,626.74
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
12.8467 12.8468 12.8467 54,895,722.36
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
7.7981 7.7982 7.7981 88,631,478.27
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
9.5202 9.5203 9.5202 75,004,418.10
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
9.5208 9.5209 9.5208 37,049,109.05
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
7.5147 7.5148 7.5147 159,945,002.34
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
17.7337 17.7338 17.7337 60,040,208.79
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8.6749 8.6750 8.6749 75,919,502.73
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
17.5434 17.7189 17.5434 245,390,773.61
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
7.5697 7.6455 7.5697 635,477,712.29
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ (A)
12.6323 12.7587 12.6323 848,304,260.16
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
4.9574 5.0071 4.9574 129,495,592.56
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
20.4371 20.6416 20.4371 323,594,445.13
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
15.7192 15.8765 15.7192 114,599,370.01
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
6.4233 6.4876 6.4233 108,607,186.43
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
6.3507 6.4143 6.3507 91,825,376.05
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
6.3579 6.4216 6.3579 56,271,519.74
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
6.9880 7.0580 6.9880 96,948,419.55
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 4
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4
8.5919 - - 276,030,209.58
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
12.6327 12.7591 12.6327 42,836,229.34
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
13.7823 13.8513 13.7823 197,331,191.82
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
หน่วย : บาท
NAV DATE September 20, 2021
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
10.7974 10.7975 10.7974 36,272,405.76
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.5551 13.5552 13.5551 11,413,607.36
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
21.5989 21.5990 21.5989 79,647,170.23
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
14.2290 14.2291 14.2290 89,836,985.96
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
14.1165 14.1166 14.1165 36,292,115.07
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
12.7279 12.7280 12.7279 108,572,314.45
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
12.7275 12.7276 12.7275 68,098,793.49
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
8.1696 8.1697 8.1696 100,239,009.48
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
8.1214 8.1215 8.1214 37,812,604.26
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
9.6489 9.6731 9.6489 72,704,284.58
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
17.4148 17.5890 17.4148 19,326,667.61
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
4.8112 4.8594 4.8112 17,613,722.44
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
14.0431 14.1836 14.0431 834,592,586.28
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
14.0735 14.2143 14.0735 65,192,750.33
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
39.4036 39.7977 39.4036 942,143,945.24
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
21.2581 21.4708 21.2581 430,722,602.05
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
12.0054 12.1256 12.0054 67,699,344.72
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET
12.2873 12.4103 12.2689 3,797,159,141.44
TISCO NEW ENERGY FUND
ทิสโก้ NEW ENERGY
7.5750 7.6509 7.5636 644,927,532.18
TISCO GENOMIC REVOLUTION FUND
ทิสโก้ GENOMIC REVOLUTION
7.4613 7.5360 7.4501 6,890,251,309.69
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
13.1318 13.2632 13.1318 172,939,964.75
TISCO CHINA CONSUMER FUND
ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
6.5341 6.5995 6.5243 2,912,421,184.06
TISCO CLOUD COMPUTING EQUITY FUND
ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้
13.5223 13.6576 13.5020 607,618,612.55
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
10.8150 10.9233 10.8150 2,614,032,082.83
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
12.3149 12.4382 12.3149 842,303,251.21
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
17.9260 18.1054 17.9260 247,911,255.81
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
4.4126 4.4568 4.4126 38,527,593.26
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
3.5686 3.6044 3.5686 51,352,747.80
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
3.2649 3.2977 3.2649 9,558,337.67
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
หน่วย : บาท
NAV DATE September 17, 2021
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
12.9076 13.0368 12.9076 997,485,358.29
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
12.9064 13.0356 12.9064 2,002,312,726.02
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
10.6384 10.7449 10.6384 368,483,698.68
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
14.1642 14.3059 14.1642 68,894,220.93
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
14.6410 14.7875 14.6410 57,674,865.97
TISCO US MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส MID/SMALL CAP อิควิตี้
10.6260 10.7324 10.6101 507,388,627.30
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
18.4920 18.6770 18.4920 3,086,307,095.78
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
16.8570 17.0257 16.8570 179,655,711.81
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
14.2705 14.4133 14.2705 145,722,203.48
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
10.8455 10.9541 10.8455 250,435,521.02
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
13.4008 13.5349 13.4008 381,969,632.15
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
19.2630 19.4557 19.2630 4,113,056,601.28
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
19.6070 19.8032 19.6070 698,242,562.41
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
22.3008 22.5239 22.3008 892,040,522.97
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
11.1354 11.2469 11.1354 114,379,178.72
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
11.2302 11.3426 11.2302 278,840,602.99