มูลค่าหน่วยลงทุน

NAVs


Export TH
Export EN
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564
หน่วย : บาท
NAV DATE June 22, 2021
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมตลาดเงิน
Money Market Fund
TISCO SHORT TERM GOVERNMENT BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
12.9575 12.9576 12.9575 3,110,930,964.43
กองทุนรวมตราสารหนี้
Fixed Income Fund
TISCO 1 YEAR BOND FUND
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี
11.7560 11.7561 11.7560 152,526,721.55
TISCO 1 YEAR BOND FUND FOR PVD
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับ กสล.
10.2395 10.2396 10.2395 1,655,831,216.75
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND FOR PVD
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับ กสล.
10.2868 10.2869 10.2868 4,412,648,136.82
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค (A)
10.7714 10.7715 10.7714 1,248,656,331.18
กองทุนรวมผสม
Mixed Fund
TISCO WEALTH CONSERVATIVE E20 FUND
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20
15.0197 15.0949 15.0197 142,656,742.78
TISCO WEALTH BALANCE FUND
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์
31.8931 32.0527 31.8931 56,279,204.89
TISCO CONSERVATIVE INCOME-EQUITY ZERO FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม-อิควิตี้ ZERO
9.8123 9.8615 9.8123 435,910,556.36
TISCO CONSERVATIVE INCOME FUND
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม
10.3946 10.4467 10.3946 211,250,809.48
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (A)
11.2401 11.2964 11.2401 39,893,901.21
TISCO CONSERVATIVE INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (R)
11.2110 11.2672 11.2110 32,207,083.42
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (A)
12.0131 12.0733 12.0131 1,453,199,083.79
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ อินคัม พลัส (R)
11.9821 12.0421 11.9821 1,694,073,403.62
TISCO AGGRESSIVE GROWTH FUND
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์
104.3417 105.3852 104.3417 244,562,906.80
TISCO FLEXIBLE PLUS FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
57.8718 58.4506 57.8718 283,591,572.03
TISCO FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์
39.8456 40.2442 39.8456 89,248,715.34
TISCO PROPERTY AND INFRASTRUCTURE FLEXIBLE FUND
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล
8.6510 8.7160 8.6510 556,084,839.70
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 8 NOT FOR RETAIL INVESTORS
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
9.9074 - - 203,536,537.22
TISCO CHINA LINKED COMPLEX RETURN FUND 9
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9
9.9188 - - 54,648,639.84
กองทุนรวมตราสารทุน
Equity Fund
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS A)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (A)
77.5391 78.3534 77.5391 3,183,234,898.58
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS MF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ (MF)
77.5525 77.5526 77.5525 364,230,834.18
TISCO THAI EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย
3.0054 3.0356 3.0054 101,461,682.49
TISCO EQUITY DIVIDEND FUND
ทิสโก้หุ้นทุนปันผล
1.2399 1.2524 1.2399 99,551,657.61
TISCO EQUITY GROWTH FUND
ทิสโก้ ทวีทุน
53.0439 53.5744 53.0439 553,513,273.70
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน (A)
17.4149 17.5892 17.4149 187,898,899.50
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ (A)
21.5974 21.8135 21.5974 785,558,069.75
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (A)
13.3038 13.4369 - 21,043,807.91
TISCO ESG INVESTMENT FUND (CLASS D)
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน (D)
11.5610 11.6767 - 80,019,176.68
TISCO DIVIDEND SELECT EQUITY FUND
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้
11.2139 11.3261 11.2139 77,158,429.96
TISCO BIG EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก
9.3937 9.4877 9.3937 142,350,046.87
TISCO THAI WELL-BEING EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นไทย WELL-BEING
10.9059 11.0151 10.9059 68,713,886.48
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)
22.2218 22.4441 22.2218 5,199.92
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS N)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)
41.4526 41.8672 41.4526 1,244.03
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS N)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (N)
16.6021 16.7682 16.6021 48,855.16
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS N)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (N)
12.1716 12.2934 12.1716 35,956.45
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 1
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1
9.8584 9.9571 9.8584 104,468,777.02
TISCO THAI EQUITY TRIGGER 5M FUND 3
ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#3
10.1752 10.2771 10.1752 26,363,434.39
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
Long Term Equity Fund
TISCO DIVIDEND LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (A)
22.2023 - 22.2023 551,415,198.75
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (A)
41.3839 - 41.3839 2,320,974,723.46
TISCO LONG TERM EQUITY FUND (CLASS B)
ทิสโก้หุ้นระยะยาว (B)
42.9491 - 42.9491 79,362,015.52
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (A)
16.5801 - 16.5801 452,558,149.35
TISCO MID/SMALL CAP LTF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP หุ้นระยะยาว (B)
17.0263 - 17.0263 16,496,464.84
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS A)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (A)
11.7778 - 11.7778 170,958,843.54
TISCO DIVIDEND SELECT LTF (CLASS B)
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (B)
12.0937 - 12.0937 7,302,169.77
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO FIXED INCOME SELECT FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดเพื่อการออม
10.7717 10.7718 10.7717 434,093.24
TISCO INCOME PLUS FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม
12.0024 12.0025 12.0024 9,443,775.05
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม
13.8296 13.8297 13.8296 26,419,046.54
TISCO STRATEGIC FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม
77.5589 77.5590 77.5589 36,891,119.22
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
21.5984 21.5985 21.5984 4,926,188.15
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
13.4327 13.4328 13.4327 25,600,209.81
TISCO EQUITY GROWTH SUPER SAVINGS FUND CLASS SSFX
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
13.8294 - 13.8294 109,106,646.16
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO SECURED FIXED INCOME RETIREMENT FUND
ทิสโก้ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ
14.0036 14.0037 14.0036 291,949,554.77
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
15.0945 15.0946 15.0945 244,703,709.63
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
15.2978 15.2979 15.2978 14,384,387.47
TISCO FIXED INCOME RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
15.0949 15.0950 15.0949 318,793,114.56
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS A)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.4148 10.4149 10.4148 97,867,690.93
TISCO INCOME PLUS RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.4150 10.4151 10.4150 286,559,350.15
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS A)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
63.0885 63.0886 63.0885 1,144,402,010.65
TISCO FLEXIBLE PORTFOLIO RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
63.0886 63.0887 63.0886 194,494,895.58
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS A)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
77.4044 77.4045 77.4044 590,456,387.03
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS B)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B)
80.3321 80.3322 80.3321 43,269,585.36
TISCO EQUITY GROWTH RETIREMENT FUND (CLASS PVD)
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
77.4047 77.4048 77.4047 116,208,602.92
TISCO HIGH DIVIDEND EQUITY RMF
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
15.3652 15.3653 15.3652 279,881,680.49
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(A)
16.3652 16.3653 16.3652 229,220,659.73
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS B)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(B)
16.8582 16.8583 16.8582 10,936,294.29
TISCO MID/SMALL CAP EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ MID/SMALL CAP อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ(P)
16.3652 16.3653 16.3652 45,555,993.21
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN RMF
ทิสโก้ เอเชียแปซิฟิก เอ็กซ์เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.7099 13.7100 13.7099 57,898,677.14
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY RMF
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
9.3052 9.3053 9.3052 103,774,130.24
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.1187 10.1188 10.1187 73,500,530.19
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.1194 10.1195 10.1194 34,256,593.54
TISCO CHINA INDIA RMF
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ
7.7490 7.7491 7.7490 169,027,938.05
TISCO JAPAN EQUITY RMF
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
17.1063 17.1064 17.1063 56,732,707.05
TISCO GOLD RETIREMENT FUND
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
8.7427 8.7428 8.7427 77,209,727.75
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO ASIA PACIFIC EX JAPAN FUND
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน
18.6861 18.8731 18.6861 206,909,257.57
TISCO CHINA H-SHARES EQUITY FUND
ทิสโก้ ไชน่า H-SHARES อิควิตี้
9.0573 9.1480 9.0573 722,055,690.19
TISCO CHINA A-SHARES EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า A-SHARES อิควิตี้ (A)
13.4324 13.5668 13.4324 866,172,641.16
TISCO CHINA INDIA DIVIDEND FUND
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์
5.1038 5.1549 5.1038 133,620,875.33
TISCO JAPAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้
19.8050 20.0032 19.8050 414,575,778.14
TISCO NORTH ASIA EQUITY FUND
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้
17.4302 17.6046 17.4302 241,200,946.22
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 19
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19
7.6594 7.7361 7.6594 130,818,044.91
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 20
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20
7.6032 7.6793 7.6032 109,970,925.42
TISCO CHINA TRIGGER 8% FUND 21
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21
7.6220 7.6983 7.6220 68,522,628.94
TISCO CHINA EQUITY TRIGGER 5M FUND 2
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2
8.3471 8.4307 8.3471 116,359,951.20
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO JAPAN REIT FUND
ทิสโก้ เจแปน รีท
12.6675 12.7943 12.6675 46,053,405.03
TISCO GOLD FUND
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์
13.8939 13.9635 13.8939 210,509,039.21
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564
หน่วย : บาท
NAV DATE June 21, 2021
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมเพื่อการออม
Super Savings Fund
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS SSF)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม
13.4304 13.4305 13.4304 32,427,171.37
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
Retirement Mutual Fund
TISCO EUROPE EQUITY RMF
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
13.5200 13.5201 13.5200 10,835,668.08
TISCO US EQUITY RMF
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
20.7866 20.7867 20.7866 73,392,594.32
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
13.5850 13.5851 13.5850 81,863,227.51
TISCO GLOBAL HEALTHCARE RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
13.4775 13.4776 13.4775 18,553,056.67
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
12.0971 12.0972 12.0971 97,865,212.35
TISCO TECHNOLOGY EQUITY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
12.0966 12.0967 12.0966 73,477,986.64
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)
10.1646 10.1647 10.1646 110,256,798.35
TISCO CHINA TECHNOLOGY RMF (CLASS PVD)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)
10.1046 10.1047 10.1046 38,256,428.50
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TISCO US SHORT TERM FIXED INCOME FUND
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
9.2179 9.2410 9.2179 80,773,810.89
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO INDIA EQUITY FUND
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้
15.1259 15.2773 15.1259 20,517,569.35
TISCO LATIN AMERICA FUND
ทิสโก้ ละติน อเมริกา
5.6462 5.7028 5.6462 20,665,653.07
TISCO EUROPE EQUITY FUND
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
14.2435 14.3860 14.2435 781,462,567.26
TISCO GERMAN EQUITY FUND
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้
14.5785 14.7244 14.5785 96,193,690.69
TISCO US EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์
37.9902 38.3702 37.9902 946,149,943.03
TISCO US EQUITY FUND-UNHEDGED
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์
19.5994 19.7955 19.5994 354,481,545.99
TISCO GLOBAL EMERGING MARKETS FUND
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต
12.9032 13.0323 12.9032 86,282,624.12
TISCO NEXT GENERATION INTERNET FUND
ทิสโก้ NEXT GENERATION INTERNET
12.1792 12.3011 12.1609 3,960,589,590.28
TISCO NEW ENERGY FUND
ทิสโก้ NEW ENERGY
8.5038 8.5889 8.4910 679,529,260.33
TISCO GENOMIC REVOLUTION FUND
ทิสโก้ GENOMIC REVOLUTION
8.1085 8.1897 8.0963 7,523,054,067.36
TISCO GLOBAL CONSUMER FUND
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์
13.1886 13.3206 13.1886 17,559,254.27
TISCO CHINA CONSUMER FUND
ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์
7.9306 8.0100 7.9187 3,355,337,060.75
TISCO CLOUD COMPUTING EQUITY FUND
ทิสโก้ CLOUD COMPUTING อิควิตี้
12.6236 12.7499 12.6047 881,207,368.71
TISCO CHINA TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
13.4523 13.5869 13.4523 2,448,050,259.25
TISCO US FINANCIAL FUND (CLASS A)
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล (A)
12.0296 12.1500 12.0296 965,551,392.57
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO US REIT FUND
ทิสโก้ ยูเอส รีท
17.4457 17.6203 17.4457 205,500,199.17
TISCO OIL FUND
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์
4.3226 4.3659 4.3226 38,973,744.35
TISCO US OIL FUND
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์
3.5575 3.5932 3.5575 64,313,446.82
TISCO OIL TRIGGER 8% FUND 6
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6
3.2370 3.2695 3.2370 9,148,286.01
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
หน่วย : บาท
NAV DATE June 18, 2021
Unit : Baht
ชื่อกองทุน
Fund Name
มูลค่าหน่วยลงทุน
NAV/Unit
ราคาขาย
OFFER
ราคารับซื้อคืน
BID
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
Net Asset Value
หมายเหตุ
REMARK
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (A)
12.5268 12.6522 12.5268 797,057,834.65
TISCO GLOBAL INCOME PLUS FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (R)
12.5256 12.6510 12.5256 1,932,033,584.45
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCO CHINA STARS PLUS FUND
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส
12.8478 12.9764 12.8478 329,931,730.54
TISCO INDIA ACTIVE EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ (A)
11.7541 11.8717 11.7541 31,829,544.41
TISCO JAPAN ACTIVE EQUITY FUND
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้
13.1438 13.2753 13.1438 53,468,737.93
TISCO US MID/SMALL CAP EQUITY FUND
ทิสโก้ ยูเอส MID/SMALL CAP อิควิตี้
9.8342 9.9326 9.8194 402,284,305.64
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส
17.4113 17.5855 17.4113 2,645,650,688.07
TISCO GLOBAL STARS PLUS FUND - UNHEDGED
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์
15.1530 15.3046 15.1530 141,840,098.16
TISCO GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน
13.6165 13.7528 13.6165 137,231,844.43
TISCO GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY FUND (CLASS R)
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (R)
10.8425 10.9510 10.8425 223,010,004.56
TISCO GLOBAL HEALTHCARE STARS PLUS FUND
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส
13.0888 13.2198 13.0888 339,334,473.39
TISCO GLOBAL DIGITAL HEALTH EQUITY FUND
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้
19.0932 19.2842 19.0932 4,193,543,955.15
TISCO BIOTECHNOLOGY HEALTHCARE FUND
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
18.9240 19.1133 18.9240 643,689,880.08
TISCO GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND (CLASS A)
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (A)
20.6168 20.8231 20.6168 649,250,096.91
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
Foreign Investment Fund - Others
TISCO ASIAN REIT FUND
ทิสโก้ เอเชียน รีท
10.7828 10.8907 10.7828 186,078,624.05
TISCO GLOBAL REIT FUND
ทิสโก้ โกลบอล รีท
10.9138 11.0230 10.9138 373,684,477.33