TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการหยุดรับคำสั่งซื้อและคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า จากบริษัทจัดการอื่นของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นการชั่วคราว


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาว (TISCOLTF)  กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (TDLTF)
กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (TMSLTF) และกองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (TDSLTF) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน ทราบว่า บริษัทจัดการกำลัง
อยู่ในระหว่างการทดสอบระบบในการแยกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในส่วนที่ได้รับและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี


ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้อย่างถูกต้อง  โดยไม่ให้ขายคืนหน่วยลงทุนผิดเงื่อนไข
ของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จากการหักเงินลงทุนแต่ละรายการตามวิธีการ “เข้าก่อน ออกก่อน” (First In First Out: FIFO) และไม่ให้กระทบสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน  บริษัทจัดการจะขยายระยะเวลาการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจากบริษัทจัดการอื่นของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวข้างต้น ในช่วง
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563


ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการ และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวของบริษัทจัดการอื่นได้ตามปกติ


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


>> สรุปรายการของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 <<

 

 


                                                                                                                                                                                                   ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563
                                                                                                                                                                                            บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

                                                                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                               ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back