TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดยาวของประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ ในวันที่ 21-22 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการชำระราคาหลักทรัพย์ และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ที่มีการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและวันทำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวมต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดยาวดังกล่าว ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ:
1) วันชำระเงินค่าขายคืน/วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง ตามที่ระบุในตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง
ซื้อขายกองทุนการรับชำระค่าขายคืนหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือการได้รับราคาของกองทุนต่างประเทศเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุนไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดไว้
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งการรับเงินค่าขายคืนผ่านบัญชีของธนาคารทิสโก้ จะได้รับเงินค่าขายคืนตามที่ระบุในตารางข้างต้น สำหรับบัญชีของธนาคารอื่น
ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                                                                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2563
                                                                                                                                                                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

                                                  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                    ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back