TISCOASSET

ข่าวสารอัปเดต


ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดของประเทศญี่ปุ่น

ตามที่ ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 เป็นวันหยุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการชำระราคาหลักทรัพย์และ การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่มีการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวมต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดยาวดังกล่าว ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ:
1) วันชำระเงินค่าขายคืน/วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง ตามที่ระบุในตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อขายกองทุน
    การรับชำระค่าขายคืนหลักทรัพย์จากต่างประเทศ  หรือการได้รับราคาของกองทุนต่างประเทศเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เป็นไปตามที่
    บริษัทจัดการคาดไว้
2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งการรับเงินค่าขายคืนผ่านบัญชีของธนาคารทิสโก้ จะได้รับเงินค่าขายคืนตามที่ระบุในตารางข้างต้น สำหรับบัญชีของธนาคารอื่น
    ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

                                                                                                                                                                            ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
                                                                                                                                                                      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

                                      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
                                    ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back