TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บริษัทจัดการ)  ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้  ขอเรียนแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกท่านทราบว่า
ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจัดการจะดำเนินนโยบายการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปร
อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน  (Hedging)  ทั้งนี้  บริษัทจัดการจะกำหนดอัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยง
(Hedging Ratio) ประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ  ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนอัตราส่วนในการป้องกันความเสี่ยงโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้จัดการกองทุนในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุน


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 

                                                                                                                                                                             ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563
                                                                                                                                                                       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด                                                       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                                     ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back