TISCOASSET

ข่าวสารอัพเดต


ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF)


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ
และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ดังนี้


หมายเหตุ : 1. % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
                2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว


ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ TISCO Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2633-6000 กด 4


จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 


                                                                                                                                                                              ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563
                                                                                                                                                                        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด

 


                                          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4
                            ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


Back