ข้อมูลกองทุนข้อมูลกองทุน
ชื่อกองทุน รหัสกองทุน ระดับ
ความเสี่ยง
ของกองทุน
วันจด
ทะเบียน
ลงทุน
ขั้นต่ำ (บาท)
วันทำการ
ซื้อ/ขาย
ครั้งถัดไป
รายงาน
การลงทุน
หนังสือ
ชี้ชวน
ส่วนสรุป
ข้อมูลสำคัญ
หนังสือ
ชี้ชวน
ส่วนข้อมูล
กองทุนรวม
รายงาน
6 เดือนแรก
รายงาน
ประจำปี
รอบระยะ
เวลาบัญชี
กองทุนรวมตลาดเงิน
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น TISCOSTF 1
เสี่ยงต่ำ
25/05/2005 - Daily Download Download Download Download Download 1 มิ.ย.
-
31 พ.ค.
กองทุนรวมตราสารหนี้
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี TBOND1Y 3
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ
04/05/2012 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ พันธบัตร 1 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TBONDPVD 3
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ
25/07/2019 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดหน่วยลงทุน A TISCOFIX-A 4
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ
31/08/2016 50,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ส.ค.
-
31 ก.ค.
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TFIXPVD 4
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ
25/07/2019 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
กองทุนรวมผสม
ทิสโก้ เวลธ์ คอนเซอเวทีฟ E20 TW-E20 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
09/02/2010 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ก.พ.
-
31 ม.ค.
ทิสโก้ เวลธ์ บาลานซ์ TW-BAL 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
16/07/2003 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 มิ.ย.
-
31 พ.ค.
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม - อิควิตี้ Zero TCIEZERO 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
09/10/2019 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ต.ค.
-
30 ก.ย.
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม TCINC 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
21/03/2019 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 มี.ค.
-
28 ก.พ.
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A TCINCP-A 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
19/10/2016 1,000 Daily/Remark*
Download Download Download Download Download 1 ต.ค.
-
30 ก.ย.
ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R TCINCP-R 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
19/10/2016 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ต.ค.
-
30 ก.ย.
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A TINC-A 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
01/04/2016 - Daily/Remark*
Download Download Download Download Download 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R TINC-R 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
01/04/2016 - Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์ TISCOAGF 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
22/02/2001 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส TISCOFLEXP 6
เสี่ยงสูง
30/05/1996 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ TISCOFLEX 6
เสี่ยงสูง
22/12/1999 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล TTHREIT 8
เสี่ยงสูงมาก
27/02/2020 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ก.พ.
-
31 ม.ค.
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 8 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย TCHLINK8 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
31/05/2019
500,000**** Maturity Date
09/06/2022
Download Download Download Download Download 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9 TCHLINK9 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
10/07/2019
1,000 Maturity Date
20/07/2022
Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
กองทุนรวมตราสารทุน
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A TSF-A 6
เสี่ยงสูง
16/03/2004 - Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนประเภทกองทุนรวม TSF-MF 6
เสี่ยงสูง
16/03/2004 10,000,0000 Daily/Remark* Download Download Download Download n/a 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
ทิสโก้ หุ้นทุนไทย TISCOEQF 6
เสี่ยงสูง
30/07/1992 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
ทิสโก้ หุ้นทุนปันผล TISCOEDF 6
เสี่ยงสูง
21/03/1994 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ทวีทุน TISCOEGF 6
เสี่ยงสูง
15/12/1992 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TISCOHD-A 6
เสี่ยงสูง
18/07/2012 - Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A TISCOMS-A 6
เสี่ยงสูง
11/07/2013 - Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน A TISESG-A 6
เสี่ยงสูง
21/10/2015 1,000 Daily/
Remark**
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ESG หุ้นไทยยั่งยืน ชนิดหน่วยลงทุน D TISESG-D 6
เสี่ยงสูง
21/10/2015 1,000 Daily/
Remark**
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ TISCODS 6
เสี่ยงสูง
30/09/2016 1,000 Daily/Remark*
Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
ทิสโก้ หุ้นบิ๊ก TISCOBIG 6
เสี่ยงสูง
25/05/2017 1,000 Daily/Remark*
Download Download Download Download Download 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TISCOWB-A 6
เสี่ยงสูง
16/05/2019 1,000 Daily/Remark*
Download Download Download Download Download 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน N TDLTF-N 6
เสี่ยงสูง
13/06/2007 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N TISCOLTF-N 6
เสี่ยงสูง
23/11/2004 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N TMSLTF-N 6
เสี่ยงสูง
28/09/2016 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน N TDSLTF-N 6
เสี่ยงสูง
28/09/2016 1,000 Daily/Remark* Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว   
ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล ชนิดหน่วยลงทุน A TDLTF-A 6
เสี่ยงสูง
13/06/2007 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A TISCOLTF-A 6
เสี่ยงสูง
23/11/2004 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B TISCOLTF-B 6
เสี่ยงสูง
23/11/2004 - Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A TMSLTF-A 6
เสี่ยงสูง
28/09/2016 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B TMSLTF-B 6
เสี่ยงสูง
28/09/2016 - Daily Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน A TDSLTF-A 6
เสี่ยงสูง
28/09/2016 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน B TDSLTF-B 6
เสี่ยงสูง
28/09/2016 - Daily Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
กองทุนรวมเพื่อการออม   
ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม TISCOFIX-SSF 4
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ
31/08/2016 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ส.ค.
-
31 ก.ค.
ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม TINC-SSF 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
01/04/2016 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม TEG-SSF 6
เสี่ยงสูง
16/04/2020 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม TSF-SSF 6
เสี่ยงสูง
16/03/2004 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม TISCOMS-SSF 6
เสี่ยงสูง
11/07/2013 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม TISCOWB-SSF 6
เสี่ยงสูง
16/05/2019 1,000 Daily Download Download Download n/a n/a 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม TISCOHD-SSF 6
เสี่ยงสูง
18/07/2012 1,000 Daily Download Download Download Download n/a 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม TISCOCHA-SSF 6
เสี่ยงสูง
04/07/2019 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม TISCOUS-SSF 6
เสี่ยงสูง
18/08/2009 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download n/a 1 ส.ค.
-
31 ก.ค.
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม TISCOEU-SSF 6
เสี่ยงสูง
17/02/2014 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download n/a Download 1 ก.พ.
-
31 ม.ค.
ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม TNEXTGEN-SSF 6
เสี่ยงสูง
12/11/2020 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download n/a n/a 1 พ.ย.
-
31 ต.ค.
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออม TCHTECH-SSF 7
เสี่ยงสูง
19/02/2020 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.พ.
-
31 ม.ค.
ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมพิเศษ TEG-SSFX 6
เสี่ยงสูง
16/04/2020 1,000 - Download Download Download Download Download 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ทิสโก้ ตราสารหนี้มั่นคงเพื่อการเลี้ยงชีพ TSFIRMF 4
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ
27/12/2001 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A TFIRMF-A 4
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ
03/10/2002 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B TFIRMF-B 4
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ
03/10/2002 - Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD TFIRMF-P 4
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ
08/12/2015 - Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A TINRMF-A 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
05/09/2018 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD TINRMF-P 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
05/09/2018 - Daily Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A TFPRMF-A 6
เสี่ยงสูง
03/10/2002 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD TFPRMF-P 6
เสี่ยงสูง
08/12/2015 - Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TSFRMF-A 6
เสี่ยงสูง
18/11/2021 1,000 Daily Download Download Download n/a n/a 1 พ.ย.
-
31 ต.ค.
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TSFRMF-P 6
เสี่ยงสูง
18/11/2021 - Daily Download Download Download n/a n/a 1 พ.ย.
-
31 ต.ค.
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A TEGRMF-A 6
เสี่ยงสูง
03/10/2002 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B TEGRMF-B 6
เสี่ยงสูง
03/10/2002 - Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD TEGRMF-P 6
เสี่ยงสูง
08/12/2015 - Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ THDRMF 6
เสี่ยงสูง
02/11/2012 1,000 Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน A TMSRMF-A 6
เสี่ยงสูง
10/09/2014 1,000 Daily Download Download Download Download Download1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน B TMSRMF-B 6
เสี่ยงสูง
13/09/2016 - Daily Download Download Download Download Download1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD TMSRMF-P 6
เสี่ยงสูง
08/12/2015 - Daily Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน เพื่อการเลี้ยงชีพ TAPRMF 6
เสี่ยงสูง
01/12/2009 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ TCHRMF 6
เสี่ยงสูง
04/02/2013 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TCHARMF-A 6
เสี่ยงสูง
02/12/2020 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ธ.ค.
-
30 พ.ย.
ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TCHARMF-P 6
เสี่ยงสูง
02/12/2020 - Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ธ.ค.
-
30 พ.ย.
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย เพื่อการเลี้ยงชีพ TCIRMF 6
เสี่ยงสูง
26/12/2007 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ TJPRMF 6
เสี่ยงสูง
29/11/2013 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TEURMF-A 6
เสี่ยงสูง
01/10/2015 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TEURMF-P 6
เสี่ยงสูง
01/10/2015 - Daily
Calendar
Download Download Download n/a Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TUSRMF-A 6
เสี่ยงสูง
29/11/2013 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TUSRMF-P 6
เสี่ยงสูง
29/11/2013 - Daily
Calendar
Download Download Download n/a Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TNEXTGENRMF-A 6
เสี่ยงสูง
15/12/2021 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download n/a n/a 1 ธ.ค.
-
30 พ.ย.
ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TNEXTGENRMF-P 6
เสี่ยงสูง
15/12/2021 - Daily
Calendar
Download Download Download n/a n/a 1 ธ.ค.
-
30 พ.ย.
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TGHRMF-A 7
เสี่ยงสูง
01/09/2015 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TGHRMF-P 7
เสี่ยงสูง
01/09/2015 - Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TTECHRMF-A 7
เสี่ยงสูง
15/10/2020 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ต.ค.
-
30 ก.ย.
ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TTECHRMF-P 7
เสี่ยงสูง
15/10/2020 - Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ต.ค.
-
30 ก.ย.
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TCHTECHRMF-A 7
เสี่ยงสูง
22/12/2020 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ธ.ค.
-
30 พ.ย.
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TCHTECHRMF-P 7
เสี่ยงสูง
22/12/2020 - Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ธ.ค.
-
30 พ.ย.
ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ TGOLDRMF 8
เสี่ยงสูงมาก
29/11/2011 1,000 Daily
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น TUSFIX 4
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างต่ำ
06/07/2016
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A TGINC-A 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
11/05/2018
- Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R TGINC-R 5
เสี่ยงปานกลาง
ค่อนข้างสูง
11/05/2018
- Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
ทิสโก้ เอเชีย แปซิฟิก เอ็กซ์ เจแปน TISCOAP 6
เสี่ยงสูง
03/07/2009 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
ทิสโก้ ไชน่า H-Shares อิควิตี้ TISCOCH 6
เสี่ยงสูง
27/10/2010 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ต.ค.
-
30 ก.ย.
ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A TISCOCHA-A 6
เสี่ยงสูง
04/07/2019 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
ทิสโก้ ไชน่า สตาร์ พลัส TCHSTARP 6
เสี่ยงสูง
24/03/2015 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 มี.ค.
-
28 ก.พ.
ทิสโก้ ไชน่า อินเดีย ดิวิเดนด์ ฟันด์ TISCOCID 6
เสี่ยงสูง
16/10/2007 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 พ.ย.
-
31 ต.ค.
ทิสโก้ อินเดีย อิควิตี้ TISCOIN 6
เสี่ยงสูง
16/02/2016 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.พ.
-
31 ม.ค.
ทิสโก้ อินเดีย แอคทีฟ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A TISCOINA-A 6
เสี่ยงสูง
08/03/2018 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 มี.ค.
-
28 ก.พ.
ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ TISCOJP 6
เสี่ยงสูง
05/08/2013 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ส.ค.
-
31 ก.ค.
ทิสโก้ เจแปน แอคทีฟ อิควิตี้ TISCOJPA 6
เสี่ยงสูง
03/05/2017
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ เวียดนาม อิควิตี้ TVIETNAM 6
เสี่ยงสูง
IPO 17-24/05/2022
1,000 31/05/2022
Download Download Download n/a n/a 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ ละติน อเมริกา TISCOLAF 6
เสี่ยงสูง
07/04/2010 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้ TISCONA 6
เสี่ยงสูง
14/03/2014
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 มี.ค.
-
28 ก.พ.
ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TISCOEU-A 6
เสี่ยงสูง
17/02/2014
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.พ.
-
31 ม.ค.
ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้ TISCOGY 6
เสี่ยงสูง
22/08/2014
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ส.ค.
-
31 ก.ค.
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TISCOUS-A 6
เสี่ยงสูง
18/08/2009 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ส.ค.
-
31 ก.ค.
ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ อันเฮดจ์ TUSEQ-UH 6
เสี่ยงสูง
21/01/2016
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้ TUSMS 6
เสี่ยงสูง
11/06/2021
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download n/a 1 มิ.ย.
-
31 พ.ค.
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส TSTARP 6
เสี่ยงสูง
18/09/2014
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
ทิสโก้ โกลบอล สตาร์ พลัส อันเฮดจ์ TSTAR-UH 6
เสี่ยงสูง
23/11/2015
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 พ.ย.
-
31 ต.ค.
ทิสโก้ หุ้นโลกยั่งยืน TGESG 6
เสี่ยงสูง
11/10/2018 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ต.ค.
-
30 ก.ย.
ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต TISCOGEM 6
เสี่ยงสูง
07/04/2017 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน R TISCOGIF-R 6
เสี่ยงสูง
09/08/2017
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป TNEXTGEN-A 6
เสี่ยงสูง
12/11/2020
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 พ.ย.
-
31 ต.ค.
ทิสโก้ New Energy TNEWENGY 6
เสี่ยงสูง
17/03/2021
1,000 Daily/Remark* Calendar
Download Download Download Download n/a 1 มี.ค.
-
28 ก.พ.
ทิสโก้ FinTech TFINTECH 6
เสี่ยงสูง
30/09/2021
1,000 Daily/Remark* Calendar
Download Download Download Download n/a 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
ทิสโก้ World Brands TBRAND 6
เสี่ยงสูง
10/02/2022
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download n/a n/a 1 ก.พ.
-
31 ม.ค.
ทิสโก้ Rare Earth & Strategic Metals TRAREEARTH 6
เสี่ยงสูง
08/04/2022
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download n/a n/a 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
ทิสโก้ Genomic Revolution TGENOME 7
เสี่ยงสูง
13/01/2021 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส TGHSTARP 7
เสี่ยงสูง

20/05/2015

1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ TGHDIGI 7
เสี่ยงสูง
01/03/2019 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 มี.ค.
-
28 ก.พ.
ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ TBIOTECH 7
เสี่ยงสูง
12/03/2020 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 มี.ค.
-
28 ก.พ.
ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์ TISCOGC 7
เสี่ยงสูง
01/12/2016 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ธ.ค.
-
30 พ.ย.
ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์ TCHCON 7
เสี่ยงสูง
10/02/2021 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.พ.
-
31 ม.ค.
ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A TISTECH-A 7
เสี่ยงสูง
27/09/2017
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ TCLOUD 7
เสี่ยงสูง
14/07/2020
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
ทิสโก้ Cyber Security TCYBER 7
เสี่ยงสูง
13/01/2022
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download n/a n/a 1 ม.ค.
-
31 ธ.ค.
ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A TCHTECH-A 7
เสี่ยงสูง
19/02/2020 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.พ.
-
31 ม.ค.
ทิสโก้ ยูเอส ไฟแนนเชียล ชนิดหน่วยลงทุน A TUSFIN-A 7
เสี่ยงสูง
08/12/2017
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ธ.ค.
-
30 พ.ย.
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #19 TISCOC19 6
เสี่ยงสูง
30/04/2015 5,000 Daily/Remark* Calendar Download Download Download Download Download 1 เม.ย.
-
31 มี.ค.
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #20 TISCOC20 6
เสี่ยงสูง
21/05/2015 5,000 Daily/Remark* Calendar Download Download Download Download Download 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #21 TISCOC21 6
เสี่ยงสูง
21/05/2015 5,000 Daily/Remark* Calendar Download Download Download Download Download 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#2 TCHT5M2 6
เสี่ยงสูง
23/02/2018
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.พ.
-
31 ม.ค.
ทิสโก้ ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#4 TCHT5M4 6
เสี่ยงสูง
14/07/2021
1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download n/a 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - อื่นๆ
ทิสโก้ เอเชียน รีท TAREIT 8
เสี่ยงสูงมาก
18/06/2019 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 มิ.ย.
-
31 พ.ค.
ทิสโก้ โกลบอล รีท TGREIT 8
เสี่ยงสูงมาก
11/09/2019 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.ย.
-
31 ส.ค.
ทิสโก้ เจแปน รีท TJREIT 8
เสี่ยงสูงมาก
03/02/2015 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.พ.
-
31 ม.ค.
ทิสโก้ ยูเอส รีท TUSREIT 8
เสี่ยงสูงมาก
07/06/2013 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 มิ.ย.
-
31 พ.ค.
ทิสโก้ โกลด์ ฟันด์ TGOLD 8
เสี่ยงสูงมาก
27/05/2009 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 พ.ค.
-
30 เม.ย.
ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์ TISCOOIL 8
เสี่ยงสูงมาก
24/03/2009 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.พ.
-
31 ม.ค.
ทิสโก้ ยูเอส ออยล์ TUSOIL 8
เสี่ยงสูงมาก
23/07/2015 1,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6 TOIL6 8
เสี่ยงสูงมาก
16/07/2015 5,000 Daily/Remark*
Calendar
Download Download Download Download Download 1 ก.ค.
-
30 มิ.ย.
หมายเหตุ * บลจ. อาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
หมายเหตุ ** ซื้อได้ทุกวันทำการ
ขายได้ 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน
บลจ. อาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โปรดศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุป
หมายเหตุ *** ซื้อได้ทุกวันทำการ
ขายได้ 3 วันทำการสุดท้ายของเดือน
หมายเหตุ **** ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 0.75%