ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
Money Market Fund
TISCOSTF 3,156,774,521.83 12.9542 +0.0003 12.9543 12.9542
Fixed Income Fund
TBOND1Y 155,771,849.05 11.7552 +0.0003 11.7553 11.7552
TBONDPVD 1,654,948,354.37 10.2383 - 10.2384 10.2383
TFIXPVD 4,399,520,184.30 10.2797 +0.0001 10.2798 10.2797
TISCOFIX-A 1,204,830,056.60 10.7639 +0.0002 10.7640 10.7639
Mixed Fund
TW-E20 141,903,765.30 14.9342 +0.0083 15.0090 14.9342
TW-BAL 55,622,435.28 31.4147 +0.0569 31.5719 31.4147
TCIEZERO 428,066,413.11 9.6595 +0.0130 9.7079 9.6595
TCINC 208,926,745.77 10.2812 +0.0072 10.3327 10.2812
TCINCP-A 39,843,809.88 11.0586 +0.0121 11.1140 11.0586
TCINCP-R 31,812,823.51 11.0310 +0.0120 11.0863 11.0310
TINC-A 1,429,074,141.10 11.7079 +0.0159 11.7665 11.7079
TINC-R 1,663,179,431.65 11.6788 +0.0157 11.7373 11.6788
TISCOAGF 246,643,988.62 100.0966 -0.4460 101.0977 100.0966
TISCOFLEXP 276,906,403.59 56.5661 +0.9781 57.1319 56.5661
TISCOFLEX 87,581,990.90 39.0598 +0.0862 39.4505 39.0598
TTHREIT 482,464,597.36 8.0619 -0.0169 8.1225 8.0619
TCHLINK8 202,638,244.17 9.8637 -0.0677 - -
TCHLINK9 54,484,458.29 9.8890 -0.0496 - -
Equity Fund
TSF-A 3,033,233,465.27 78.1929 +1.0197 79.0140 78.1929
TISCOEQF 99,333,946.37 2.9188 -0.0082 2.9481 2.9188
TISCOEDF 98,954,969.76 1.2193 -0.0013 1.2316 1.2193
TISCOEGF 549,766,077.35 52.3091 +0.3609 52.8323 52.3091
TISCOHD 194,432,756.77 17.6076 -0.0310 17.7838 17.6076
TISCOMS-A 776,681,946.18 20.6280 -0.0317 20.8344 20.6280
TISESG-A 20,695,088.25 13.0870 -0.0339 13.2180 -
TISESG-D 78,721,534.02 11.3726 -0.0295 11.4864 -
TISCODS 107,915,397.06 11.2246 -0.0003 11.3369 11.2246
TISCOBIG 141,059,306.24 9.2219 -0.0376 9.3142 9.2219
TISCOWB 87,044,194.01 10.0387 -0.0171 10.1392 10.0387
TDLTF-N 2,239.65 21.9100 +0.1519 22.1292 21.9100
TISCOLTF-N 1,226.55 40.8701 +0.2829 41.2789 40.8701
TMSLTF-N 74,687.08 15.8926 -0.0455 16.0516 15.8926
TDSLTF-N 35,996.35 12.1851 +0.0002 12.3071 12.1851
TEQT5M1 107,252,833.24 9.6610 -0.0084 9.7577 9.6610
TEQT5M3 26,581,257.19 9.9601 -0.0008 10.0598 9.9601
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 549,458,913.81 21.8913 +0.1517 - 21.8913
TISCOLTF-A 2,305,862,263.74 40.8013 +0.2825 - 40.8013
TISCOLTF-B 77,916,958.26 42.3221 +0.2949 - 42.3221
TMSLTF-A 429,240,303.43 15.8715 -0.0454 - 15.8715
TMSLTF-B 15,998,639.77 16.2884 -0.0457 - 16.2884
TDSLTF-A 171,750,645.41 11.7909 +0.0002 - 11.7909
TDSLTF-B 7,485,010.61 12.1007 +0.0007 - 12.1007
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 443,802.51 10.7642 +0.0002 10.7643 10.7642
TINC-SSF 8,711,425.73 11.6975 +0.0159 11.6976 11.6975
TEG-SSF 25,717,155.22 13.6344 +0.0944 13.6345 13.6344
TSF-SSF 35,825,543.92 78.2129 +1.0200 78.2130 78.2129
TISCOMS-SSF 3,566,703.43 20.6289 -0.0318 20.6290 20.6289
TISCOCHA-SSF 24,928,766.32 13.7170 +0.1981 13.7171 13.7170
TEG-SSFX 107,566,762.85 13.6343 +0.0944 - 13.6343
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 293,736,575.18 13.9954 +0.0008 13.9955 13.9954
TFIRMF-A 249,408,764.16 15.0858 +0.0004 15.0859 15.0858
TFIRMF-B 14,009,820.43 15.2878 +0.0006 15.2879 15.2878
TFIRMF-P 302,963,302.12 15.0863 +0.0004 15.0864 15.0863
TINRMF-A 102,033,405.26 10.1630 +0.0138 10.1631 10.1630
TINRMF-P 282,272,731.58 10.1632 +0.0139 10.1633 10.1632
TFPRMF-A 1,124,226,741.87 61.6490 +0.1720 61.6491 61.6490
TFPRMF-P 197,045,435.59 61.6491 +0.1720 61.6492 61.6491
TEGRMF-A 579,840,127.39 76.2950 +0.5349 76.2951 76.2950
TEGRMF-B 41,792,550.46 79.1390 +0.5583 79.1391 79.1390
TEGRMF-P 111,736,680.54 76.2953 +0.5350 76.2954 76.2953
THDRMF 283,179,673.45 15.5219 -0.0258 15.5220 15.5219
TMSRMF-A 220,522,340.38 15.6723 -0.0437 15.6724 15.6723
TMSRMF-B 10,182,878.53 16.1343 -0.0441 16.1344 16.1343
TMSRMF-P 42,517,667.38 15.6723 -0.0437 15.6724 15.6723
TAPRMF 59,367,192.40 13.6222 +0.0684 13.6223 13.6222
TCHRMF 104,781,439.14 9.2800 +0.1398 9.2801 9.2800
TCHARMF-A 74,516,105.76 10.3356 +0.1465 10.3357 10.3356
TCHARMF-P 32,679,635.76 10.3362 +0.1464 10.3363 10.3362
TCIRMF 164,169,907.77 7.5239 +0.1123 7.5240 7.5239
TJPRMF 54,910,152.36 16.5291 -0.1380 16.5292 16.5291
TGOLDRMF 81,889,630.63 9.1357 +0.1010 9.1358 9.1357
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 241,577,024.94 18.6954 +0.0975 18.8825 18.6954
TISCOCH 727,604,236.98 9.0328 +0.1371 9.1232 9.0328
TISCOCHA-A 1,001,518,303.38 13.7167 +0.1981 13.8540 13.7167
TISCOCID 130,457,228.26 4.9549 +0.0744 5.0046 4.9549
TISCOJP 397,781,059.96 19.1980 -0.1540 19.3901 19.1980
TISCONA 229,118,364.05 16.8947 -0.0229 17.0637 16.8947
TISCOC19 131,809,216.04 7.6344 +0.1172 7.7108 7.6344
TISCOC20 109,763,541.93 7.5831 +0.1136 7.6590 7.5831
TISCOC21 69,604,095.13 7.6019 +0.1150 7.6780 7.6019
TCHT5M2 115,663,427.37 8.3205 +0.1243 8.4038 8.3205
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 44,303,532.59 12.0074 +0.0336 12.1276 12.0074
TGOLD 329,971,159.92 14.5263 +0.1609 14.5990 14.5263
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 28,393,796.68 12.6872 +0.3228 12.6873 12.6872
Retirement Mutual Fund
TEURMF 9,461,794.78 13.1393 +0.1541 13.1394 13.1393
TUSRMF 69,731,536.55 20.5314 +0.3048 20.5315 20.5314
TGHRMF-A 78,460,476.86 13.2798 +0.0811 13.2799 13.2798
TGHRMF-P 17,836,146.46 13.1747 +0.0805 13.1748 13.1747
TTECHRMF-A 91,761,828.70 11.3216 +0.2625 11.3217 11.3216
TTECHRMF-P 67,218,895.76 11.3212 +0.2625 11.3213 11.3212
TCHTECHRMF-A 96,005,492.17 9.6109 +0.2356 9.6110 9.6109
TCHTECHRMF-P 28,649,727.86 9.5542 +0.2342 9.5543 9.5542
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 64,198,271.84 9.1409 -0.0071 9.1639 9.1409
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 15,248,417.15 14.2947 +0.1630 14.4377 14.2947
TISCOLAF 19,965,410.72 5.3561 +0.1011 5.4098 5.3561
TISCOEU 656,212,594.28 13.9366 +0.2306 14.0761 13.9366
TISCOGY 99,471,042.51 14.4377 +0.2030 14.5822 14.4377
TISCOUS 917,411,008.26 37.4978 +0.5672 37.8729 37.4978
TUSEQ-UH 349,522,743.66 19.2041 +0.2725 19.3962 19.2041
TISCOGEM 125,892,568.67 12.4295 +0.1966 12.5539 12.4295
TNEXTGEN 3,580,856,329.35 10.9173 +0.4361 11.0266 10.9009
TNEWENGY 558,332,313.78 7.3799 +0.3412 7.4538 7.3688
TGENOME 6,671,940,665.66 7.1082 +0.2725 7.1794 7.0975
TISCOGC 16,216,168.24 13.2361 +0.0932 13.3686 13.2361
TCHCON 2,962,677,431.91 7.2829 +0.1720 7.3558 7.2720
TCLOUD 814,846,321.81 11.2812 +0.2894 11.3941 11.2643
TCHTECH-A 2,107,350,806.24 12.7079 +0.3233 12.8351 12.7079
TUSFIN-A 1,023,339,069.52 12.6897 +0.1950 12.8167 12.6897
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 363,756,823.26 16.3059 +0.1876 16.4691 16.3059
TISCOOIL 36,007,824.64 3.9701 +0.0683 4.0099 3.9701
TUSOIL 59,258,813.22 3.2215 +0.0640 3.2538 3.2215
TOIL6 8,340,863.07 2.9308 +0.0582 2.9602 2.9308
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 769,782,478.04 12.1837 +0.0104 - -
TGINC-R 1,635,993,445.14 12.1826 +0.0104 - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 293,160,165.12 12.6594 -0.0802 - -
TISCOINA-A 34,334,378.32 11.0871 +0.0693 - -
TISCOJPA 51,019,734.52 12.1348 -0.2379 - -
TSTARP 2,324,389,954.52 16.8137 +0.0360 - -
TSTAR-UH 139,743,967.09 14.6001 +0.1145 - -
TGESG 126,657,010.55 13.1230 +0.0021 - -
TISCOGIF-R 195,842,690.66 10.5883 -0.0739 - -
TGHSTARP 289,352,681.12 12.5261 +0.0155 - -
TGHDIGI 3,934,110,673.84 16.7009 +0.0005 - -
TBIOTECH 505,182,554.44 17.8415 -0.0614 - -
TISTECH-A 462,257,726.10 18.3482 -0.0441 - -
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 222,531,748.87 10.3860 -0.0992 10.4900 10.3860
TGREIT 451,206,953.13 10.3339 -0.0999 10.4373 10.3339
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า