ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
Money Market Fund
TISCOSTF 3,230,502,589.51 13.0109 +0.0002 13.0110 13.0109
Fixed Income Fund
TBOND1Y 71,292,394.14 11.7953 +0.0016 11.7954 11.7953
TBONDPVD 1,662,622,486.33 10.2683 +0.0039 10.2684 10.2683
TFIXPVD 4,430,748,399.75 10.2621 +0.0071 10.2622 10.2621
TISCOFIX-A 1,062,412,718.26 10.7479 +0.0071 10.7480 10.7479
Mixed Fund
TW-E20 137,846,375.03 15.0482 +0.0101 15.1235 15.0482
TW-BAL 57,641,721.38 32.7781 +0.0189 32.9421 32.7781
TCIEZERO 293,554,288.48 9.7971 +0.0290 9.8462 9.7971
TCINC 165,280,662.10 10.3403 +0.0186 10.3921 10.3403
TCINCP-A 2,820,146.74 11.1710 +0.0269 11.2270 11.1710
TCINCP-R 36,535,149.19 11.1295 +0.0268 11.1852 11.1295
TINC-A 1,085,088,850.53 12.0215 +0.0386 12.0817 12.0215
TINC-R 1,083,487,460.49 11.9774 +0.0384 12.0374 11.9774
TISCOAGF 198,297,684.82 106.0117 +0.0552 107.0719 106.0117
TISCOFLEXP 299,533,186.42 58.6646 +0.0499 59.2513 58.6646
TISCOFLEX 88,797,240.79 41.2540 +0.0433 41.6666 41.2540
TTHREIT 348,893,208.90 8.0734 +0.0517 8.1341 8.0734
Equity Fund
TSF-A 3,379,767,455.37 77.6244 -0.1342 78.4396 77.6244
TSF-MF 225,395,931.48 78.4230 -0.1337 78.4231 78.4230
TISCOEQF 79,896,709.86 2.3948 +0.0126 2.4188 2.3948
TISCOEDF 91,420,044.99 1.2466 +0.0065 1.2592 1.2466
TISCOEGF 539,791,348.92 55.3790 +0.0368 55.9329 55.3790
TISCOHD-A 174,230,598.29 19.1109 +0.0533 19.3021 19.1109
TISCOMS-A 563,318,214.14 20.0181 +0.0536 20.2184 20.0181
TISESG-A 15,796,045.96 13.9559 +0.0111 14.0956 -
TISESG-D 54,917,587.96 11.1267 +0.0089 11.2381 -
TISCODS 68,707,223.53 9.3647 +0.0046 9.4584 9.3647
TISCOBIG 140,044,033.59 10.0979 +0.0293 10.1990 10.0979
TISCOWB-A 32,851,337.46 11.1633 +0.0606 11.2750 11.1633
TDLTF-N 78,480.37 21.5614 +0.0144 21.7771 21.5614
TISCOLTF-N 224,971,943.18 43.2395 +0.0282 43.6720 43.2395
TMSLTF-N 320,698.88 15.8662 +0.0456 16.0250 15.8662
TDSLTF-N 239,449.82 12.4101 +0.0067 12.5343 12.4101
TEQT5M6 188,500,364.06 10.0126 +0.0502 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 494,996,953.48 21.7437 +0.0146 - 21.7437
TISCOLTF-A 2,262,943,657.11 43.1716 +0.0281 - 43.1716
TISCOLTF-B 74,248,408.27 45.0778 +0.0300 - 45.0778
TMSLTF-A 390,828,007.89 15.8448 +0.0456 - 15.8448
TMSLTF-B 15,310,391.15 16.3904 +0.0474 - 16.3904
TDSLTF-A 166,489,673.03 11.7785 +0.0063 - 11.7785
TDSLTF-B 7,053,044.93 12.1441 +0.0067 - 12.1441
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 4,670,926.07 10.7483 +0.0071 10.7484 10.7483
TINC-SSF 16,715,436.38 12.0109 +0.0386 12.0110 12.0109
TEG-SSF 53,547,871.60 14.3939 +0.0095 14.3940 14.3939
TSF-SSF 98,145,099.61 77.6446 -0.1342 77.6447 77.6446
TISCOMS-SSF 28,311,593.62 20.0193 +0.0537 20.0194 20.0193
TISCOWB-SSF 2,246,362.39 11.1638 +0.0607 11.1639 11.1638
TISCOHD-SSF 2,273,306.28 19.1114 +0.0534 19.1115 19.1114
TISCOCHA-SSF 39,286,549.06 10.9122 +0.2745 10.9123 10.9122
TEG-SSFX 113,458,614.04 14.3937 +0.0096 - 14.3937
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 322,324,396.08 14.0287 +0.0082 14.0288 14.0287
TFIRMF-A 243,419,718.65 15.0246 +0.0108 15.0247 15.0246
TFIRMF-B 17,284,784.10 15.2421 +0.0110 15.2422 15.2421
TFIRMF-P 514,238,338.87 15.0254 +0.0108 15.0255 15.0254
TINRMF-A 105,303,584.73 10.4276 +0.0282 10.4277 10.4276
TINRMF-P 332,914,117.65 10.4278 +0.0282 10.4279 10.4278
TFPRMF-A 1,122,418,609.96 65.2811 +0.0344 65.2812 65.2811
TFPRMF-P 190,470,480.01 65.2813 +0.0345 65.2814 65.2813
TSFRMF-A 107,738,526.88 9.1593 -0.0159 9.1594 9.1593
TSFRMF-P 38,679,273.42 9.1594 -0.0159 9.1595 9.1594
TEGRMF-A 584,966,583.25 80.7434 +0.0525 80.7435 80.7434
TEGRMF-B 57,426,102.64 84.3088 +0.0561 84.3089 84.3088
TEGRMF-P 145,718,671.92 80.7437 +0.0525 80.7438 80.7437
THDRMF 310,477,595.88 16.8360 +0.0467 16.8361 16.8360
TMSRMF-A 227,230,427.88 15.6899 +0.0439 15.6900 15.6899
TMSRMF-B 14,141,567.26 16.2810 +0.0458 16.2811 16.2810
TMSRMF-P 40,283,977.86 15.6899 +0.0439 15.6900 15.6899
TAPRMF 47,111,856.77 10.6736 +0.1975 10.6737 10.6736
TCHRMF 86,331,922.61 6.2718 +0.1654 6.2719 6.2718
TCHARMF-A 83,724,443.62 8.2178 +0.2025 8.2179 8.2178
TCHARMF-P 39,566,325.40 8.2183 +0.2025 8.2184 8.2183
TCIRMF 136,192,069.09 6.4179 +0.1086 6.4180 6.4179
TJPRMF 52,152,139.19 16.2366 +0.0195 - -
TGOLDRMF 74,411,348.80 8.7292 -0.0374 8.7293 8.7292
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 336,813,454.12 14.6095 +0.2744 14.7557 14.6095
TISCOCH 786,809,441.91 6.0424 +0.1613 6.1029 6.0424
TISCOCHA-A 763,167,173.36 10.9119 +0.2745 11.0211 10.9119
TCHSTRATEGY 42,820,789.33 10.0555 +0.0477 - -
TISCOCID 100,549,344.50 3.9247 +0.0680 3.9640 3.9247
TISCOJP 440,498,302.01 18.5703 +0.0132 - -
TISCONA 72,931,648.92 12.4831 +0.2501 12.6080 12.4831
TISCOC19 90,936,657.33 5.1752 +0.1390 5.2271 5.1752
TISCOC20 72,791,083.04 5.1123 +0.1377 5.1635 5.1123
TISCOC21 44,700,456.89 5.1156 +0.1388 5.1669 5.1156
TCHT5M2 77,516,880.93 5.6129 +0.1530 5.6691 5.6129
TCHT5M4 213,152,392.08 6.9321 +0.1845 7.0015 6.9321
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 41,366,841.16 12.1113 +0.0115 - -
TGOLD 192,065,068.55 13.7928 -0.0663 13.8619 13.7928
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565
Super Savings Fund
TISCOUS-SSF 4,657,694.30 38.2247 +0.7925 38.2248 38.2247
TISCOEU-SSF 2,668,859.98 13.2973 +0.1085 13.2974 13.2973
TNEXTGEN-SSF 6,254,472.16 5.5922 +0.3149 5.5923 5.5922
TCHTECH-SSF 40,404,852.10 7.6435 +0.0343 7.6436 7.6435
Retirement Mutual Fund
TEURMF-A 11,572,746.36 13.3362 +0.1241 13.3363 13.3362
TEURMF-P 923,851.42 13.3363 +0.1241 13.3364 13.3363
TUSRMF-A 89,679,828.22 20.8755 +0.4278 20.8756 20.8755
TUSRMF-P 26,215,511.39 20.8753 +0.4278 20.8754 20.8753
TNEXTGENRMF-A 12,252,287.96 5.7177 +0.3140 5.7178 5.7177
TNEXTGENRMF-P 3,546,431.60 5.7177 +0.3140 5.7178 5.7177
TGHRMF-A 94,467,248.81 13.9819 +0.1450 13.9820 13.9819
TGHRMF-P 67,883,919.52 13.8710 +0.1438 13.8711 13.8710
TTECHRMF-A 96,562,155.83 10.5572 +0.3380 10.5573 10.5572
TTECHRMF-P 54,655,281.64 10.5555 +0.3380 10.5556 10.5555
TCHTECHRMF-A 96,379,204.93 5.7861 +0.0273 5.7862 5.7861
TCHTECHRMF-P 34,773,435.85 5.7517 +0.0272 5.7518 5.7517
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 46,275,926.87 10.2881 +0.0491 10.3139 10.2881
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 19,361,319.95 17.3025 +0.3892 17.4756 17.3025
TISCOLAF 24,737,522.77 4.9158 +0.1123 4.9651 4.9158
TISCOEU-A 581,020,065.93 13.2969 +0.1085 13.4300 13.2969
TISCOGY 38,599,061.20 12.5621 +0.1306 12.6878 12.5621
TISCOUS-A 1,369,905,427.62 38.2086 +0.7922 38.5908 38.2086
TUSEQ-UH 398,929,820.89 21.8503 +0.5424 22.0689 21.8503
TISCOGEM 83,403,284.37 10.2225 +0.1274 10.3248 10.2225
TNEXTGEN-A 1,426,309,995.94 5.5800 +0.3142 5.6359 5.5716
TNEWENGY 462,681,191.89 6.1395 +0.3713 6.2010 6.1303
TRAREEARTH 61,848,209.10 9.7982 +0.3002 9.8963 9.7835
TGENOME 2,898,443,355.84 3.8128 +0.2453 3.8510 3.8071
TISCOGC 32,279,231.76 13.4145 +0.1758 13.5487 13.4145
TCHCON 2,393,150,844.84 4.8408 +0.0075 4.8893 4.8335
TCLOUD 474,921,952.74 8.7546 +0.4276 8.8422 8.7415
TCHTECH-A 1,979,579,652.26 7.6546 +0.0343 7.7312 7.6546
TUSFIN-A 458,048,939.20 11.6253 +0.2535 11.7417 11.6253
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 272,469,042.85 17.2590 +0.2667 17.4317 17.2590
TISCOOIL 27,453,376.05 5.8238 +0.0702 5.8821 5.8238
TUSOIL 54,643,993.62 5.2853 +0.0622 5.3383 5.2853
TOIL6 10,168,535.65 4.8395 +0.0565 4.8880 4.8395
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 09 สิงหาคม 2565
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,066,800,261.47 11.4546 -0.0270 - -
TGINC-R 1,532,119,581.94 11.4536 -0.0270 - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 450,096,020.25 7.6659 -0.0461 - -
TISCOINA-A 42,219,675.60 13.4453 -0.1571 - -
TISCOJPA 33,960,510.29 11.4229 -0.0546 - -
TVIETNAM 116,956,047.18 9.9689 -0.1062 - -
TUSMS 96,781,419.07 6.8243 -0.2393 - -
TSTARP 2,366,251,789.31 14.3478 -0.1186 - -
TSTAR-UH 157,086,982.27 13.9481 -0.2493 - -
TGESG 147,353,534.87 12.1460 -0.1684 - -
TISCOGIF-R 73,169,781.46 11.5052 +0.0244 - -
TFINTECH 268,655,940.61 5.9902 -0.1615 - -
TBRAND 576,268,306.28 9.3865 -0.1146 9.5274 9.3865
TGHSTARP 465,715,112.03 12.1122 -0.0434 - -
TGHDIGI 1,922,931,256.99 11.7000 -0.4380 - -
TBIOTECH 742,105,809.40 17.7534 -0.2683 - -
TISTECH-A 627,197,977.34 14.0471 -0.4838 - -
TCYBER 144,080,943.43 8.1497 -0.0401 - -
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 69,295,670.79 10.0292 -0.0960 - -
TGREIT 78,387,964.42 9.2912 +0.0165 - -
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า