ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
Money Market Fund
TISCOSTF 3,078,172,186.54 12.9435 +0.0001 12.9436 12.9435
Fixed Income Fund
TBOND1Y 174,255,588.32 11.7488 - 11.7489 11.7488
TBONDPVD 1,653,496,422.38 10.2308 -0.0002 10.2309 10.2308
TISCOFIX 1,185,155,973.25 10.7750 -0.0015 10.7751 10.7750
TFIXPVD 4,393,441,171.27 10.2815 -0.0011 10.2816 10.2815
Mixed Fund
TW-E20 153,377,531.98 14.7452 -0.0222 14.8190 14.7452
TW-BAL 56,920,724.98 30.3743 -0.1404 30.5263 30.3743
TW-E70 15,442,064.77 9.1929 -0.0480 9.2849 9.1929
TCIEZERO 660,341,860.97 9.5617 -0.0094 9.6096 9.5617
TCINC 191,368,938.66 10.1746 -0.0134 10.2256 10.1746
TCINCP-A 4,943,904.31 10.9502 -0.0215 11.0051 10.9502
TCINCP-R 32,411,195.49 10.9264 -0.0216 10.9811 10.9264
TINC-A 1,542,725,053.51 11.4585 -0.0363 11.5159 11.4585
TINC-R 1,893,704,598.71 11.4338 -0.0362 11.4911 11.4338
TISCOAGF 182,250,307.38 88.6795 -0.4470 89.5664 88.6795
TISCOFLEXP 216,028,174.26 48.1941 -0.3540 48.6761 48.1941
TISCOFLEX 81,198,110.61 37.7743 -0.2668 38.1521 37.7743
TTHREIT 374,813,652.11 8.0590 -0.0384 8.1195 8.0590
TCHLINK8 203,902,048.51 9.9252 +0.1040 - -
TCHLINK9 54,809,897.28 9.9481 +0.0973 - -
Equity Fund
TSF-A 1,869,617,770.73 67.8010 -0.6547 68.4791 67.8010
TISCOEQF 91,709,399.66 2.6488 -0.0274 2.6754 2.6488
TISCOEDF 102,185,190.37 1.1813 -0.0118 1.1932 1.1813
TISCOEGF 529,940,207.97 48.5943 -0.3836 49.0803 48.5943
TISCOHD 395,770,006.67 16.3132 -0.1551 16.4764 16.3132
TISCOMS-A 1,260,446,977.89 17.4526 -0.1222 17.6272 17.4526
TISESG-A 21,992,107.64 12.5777 -0.0791 12.7036 -
TISESG-D 75,713,409.40 10.9300 -0.0688 11.0394 -
TISCODS 174,234,144.51 10.5784 -0.1000 10.6843 10.5784
TISCOBIG 164,098,619.91 9.3442 -0.1452 9.4377 9.3442
TISCOWB 89,205,317.45 9.4411 -0.0264 9.5356 9.4411
TDLTF-N 1,139.69 20.3674 -0.1589 20.5712 20.3674
TISCOLTF-N 1,139.81 37.9798 -0.2969 38.3597 37.9798
TMSLTF-N 13,828.59 13.9083 -0.0900 14.0475 13.9083
TDSLTF-N 12,610.59 11.5668 -0.1078 11.6826 11.5668
TEQT5M1 164,080,745.09 9.1527 -0.0689 9.2443 9.1527
TEQT5M3 44,405,460.87 9.3931 -0.0656 9.4871 9.3931
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 519,862,098.15 20.3516 -0.1589 - 20.3516
TISCOLTF-A 2,179,766,147.49 37.9169 -0.2965 - 37.9169
TISCOLTF-B 73,558,439.31 39.2599 -0.3065 - 39.2599
TMSLTF-A 345,119,506.44 13.8899 -0.0899 - 13.8899
TMSLTF-B 13,999,470.82 14.2241 -0.0919 - 14.2241
TDSLTF-A 155,849,782.66 11.1926 -0.1043 - 11.1926
TDSLTF-B 7,403,287.00 11.4662 -0.1067 - 11.4662
Super Savings Fund
TINC-SSF 7,983,538.18 11.4484 -0.0362 11.4485 11.4484
TEG-SSF 22,319,884.55 12.6695 -0.0985 12.6696 12.6695
TSF-SSF 26,274,822.05 67.8184 -0.6550 67.8185 67.8184
TISCOMS-SSF 2,092,131.09 17.4533 -0.1222 17.4534 17.4533
TISCOCHA-SSF 22,134,556.68 14.3267 -0.1236 14.3268 14.3267
TEG-SSFX 99,795,867.67 12.6694 -0.0984 - 12.6694
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 299,798,745.47 14.0294 -0.0012 14.0295 14.0294
TFIRMF-A 250,842,561.44 15.1096 -0.0013 15.1097 15.1096
TFIRMF-B 12,474,336.03 15.3075 -0.0012 15.3076 15.3075
TFIRMF-P 292,162,217.21 15.1101 -0.0012 15.1102 15.1101
TINRMF-A 104,139,238.46 9.9627 -0.0293 9.9628 9.9627
TINRMF-P 279,751,461.76 9.9629 -0.0293 9.9630 9.9629
TFPRMF-A 1,095,671,342.82 58.7968 -0.4293 58.7969 58.7968
TFPRMF-P 207,541,277.47 58.7969 -0.4293 58.7970 58.7969
TEGRMF-A 563,542,481.19 70.9306 -0.5549 70.9307 70.9306
TEGRMF-B 34,976,715.28 73.4432 -0.5735 73.4433 73.4432
TEGRMF-P 112,807,285.84 70.9309 -0.5549 70.9310 70.9309
THDRMF 272,803,752.46 14.5347 -0.1369 14.5348 14.5347
TMSRMF-A 189,143,014.64 13.6506 -0.0872 13.6507 13.6506
TMSRMF-B 8,519,036.78 14.0228 -0.0893 14.0229 14.0228
TMSRMF-P 28,288,416.40 13.6506 -0.0872 13.6507 13.6506
TAPRMF 61,212,811.27 13.9299 +0.0166 13.9300 13.9299
TCHRMF 118,821,380.86 10.0315 +0.0181 10.0316 10.0315
TCHARMF-A 57,196,065.98 10.7623 -0.0920 10.7624 10.7623
TCHARMF-P 2,224,105.91 10.7624 -0.0920 10.7625 10.7624
TCIRMF 167,612,009.17 7.7185 -0.0387 7.7186 7.7185
TJPRMF 55,916,160.16 16.8713 -0.1213 16.8714 16.8713
TGOLDRMF 86,197,682.99 9.1403 +0.0596 9.1404 9.1403
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 234,046,888.11 19.1498 +0.0211 19.3414 19.1498
TISCOCH 917,818,838.71 9.7598 +0.0148 9.8575 9.7598
TISCOCHA-A 1,169,427,346.16 14.3263 -0.1236 14.4697 14.3263
TISCOCID 138,509,267.71 5.0921 -0.0250 5.1431 5.0921
TISCOJP 285,201,329.50 19.5455 -0.1420 19.7411 19.5455
TISCONA 180,894,189.05 17.5725 -0.0654 17.7483 17.5725
TISCOC19 148,914,758.35 8.2289 +0.0127 8.3113 8.2289
TISCOC20 110,765,447.70 8.1801 +0.0136 8.2620 8.1801
TISCOC21 73,694,935.19 8.2038 +0.0131 8.2859 8.2038
TCHT5M2 123,198,708.17 8.9857 +0.0150 9.0757 8.9857
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 50,690,292.87 10.3345 -0.0140 10.4379 10.3345
TGOLD 328,282,532.05 14.5287 +0.0926 14.6014 14.5287
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 มกราคม 2564
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 27,369,324.19 15.0513 +0.1685 15.0514 15.0513
Retirement Mutual Fund
TEURMF 6,420,612.59 12.0739 +0.0695 12.0740 12.0739
TUSRMF 62,802,178.38 18.5836 -0.0701 18.5837 18.5836
TGHRMF-A 73,449,726.03 12.7550 -0.0060 12.7551 12.7550
TGHRMF-P 1,433,709.38 12.6540 -0.0059 12.6541 12.6540
TTECHRMF-A 82,572,627.91 10.6508 -0.0748 10.6509 10.6508
TTECHRMF-P 49,878,319.46 10.6516 -0.0748 10.6517 10.6516
TCHTECHRMF-A 61,885,579.19 11.3005 +0.1325 11.3006 11.3005
TCHTECHRMF-P 4,056,804.70 11.2084 +0.1315 11.2085 11.2084
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 62,368,603.35 8.7605 -0.0155 8.7825 8.7605
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 13,493,707.49 13.7879 +0.0187 13.9259 13.7879
TISCOLAF 26,559,351.93 5.4759 +0.1343 5.5308 5.4759
TISCOEU 359,975,641.79 12.4428 +0.0768 12.5673 12.4428
TISCOGY 68,749,259.38 13.1276 +0.0358 13.2590 13.1276
TISCOUS 945,343,559.70 33.9664 -0.1270 34.3062 33.9664
TUSEQ-UH 301,648,550.36 16.7311 -0.0903 16.8985 16.7311
TISCOGEM 274,574,178.25 12.7724 +0.1181 12.9002 12.7724
TNEXTGEN 3,434,607,988.19 13.5946 +0.0262 13.7306 13.5742
TGENOME 9,298,934,136.42 10.1658 +0.1696 - -
TISCOGC 48,929,427.33 12.2904 -0.0216 12.4134 12.2904
TCLOUD 1,578,286,165.50 12.5501 +0.0592 12.6757 12.5313
TCHTECH-A 1,631,911,244.95 15.0719 +0.1687 15.2227 15.0719
TUSFIN-A 601,914,222.09 10.4918 +0.0410 10.5968 10.4918
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 294,087,668.34 13.9799 +0.0778 14.1198 13.9799
TISCOOIL 32,041,337.30 3.1762 +0.0391 3.2081 3.1762
TUSOIL 57,931,448.90 2.6123 +0.0324 2.6385 2.6123
TOIL6 8,343,955.81 2.3836 +0.0275 2.4075 2.3836
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 13 มกราคม 2564
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,300,389,984.07 11.8718 +0.0149 11.9906 11.8718
TGINC-R 1,283,997,249.97 11.8712 +0.0148 11.9900 11.8712
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 500,060,637.85 13.7913 -0.0431 13.9293 13.7913
TISCOINA-A 103,430,550.14 10.4732 -0.0482 10.5780 10.4732
TISCOJPA 69,738,902.54 13.1653 +0.0433 13.2971 13.1653
TSTARP 1,216,655,962.03 16.4996 +0.0080 16.6647 16.4996
TSTAR-UH 130,216,227.62 13.7762 -0.0300 13.9141 13.7762
TGESG 132,430,987.08 12.2909 +0.0069 12.4139 12.2909
TISCOGIF-R 74,366,220.14 9.9467 +0.0312 10.0463 9.9467
TGHSTARP 374,982,267.06 12.9311 -0.0251 13.0605 12.9311
TGHDIGI 3,335,373,116.88 20.5016 +0.0602 20.7067 20.5016
TBIOTECH 503,947,882.47 18.7383 +0.1375 18.9258 18.7383
TISTECH-A 812,973,590.37 19.9502 +0.0858 20.1498 19.9502
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 245,733,641.48 9.2641 -0.0680 9.3568 9.2641
TGREIT 518,413,921.44 9.4050 +0.0675 9.4992 9.4050
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า