ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 มกราคม 2565
Money Market Fund
TISCOSTF 3,174,096,073.47 12.9851 +0.0001 12.9852 12.9851
Fixed Income Fund
TBOND1Y 50,550,797.28 11.7683 -0.0003 11.7684 11.7683
TBONDPVD 1,658,107,226.61 10.2553 +0.0002 10.2554 10.2553
TFIXPVD 4,413,088,617.11 10.2807 +0.0022 10.2808 10.2807
TISCOFIX-A 1,026,021,964.67 10.7634 +0.0023 10.7635 10.7634
Mixed Fund
TW-E20 135,288,406.50 15.1339 +0.0002 15.2097 15.1339
TW-BAL 57,855,764.50 32.9084 -0.0158 33.0730 32.9084
TCIEZERO 348,602,516.67 9.8782 +0.0017 9.9277 9.8782
TCINC 172,358,397.16 10.4179 +0.0013 10.4701 10.4179
TCINCP-A 38,757,045.54 11.2948 -0.0009 11.3514 11.2948
TCINCP-R 31,321,203.79 11.2592 -0.0010 11.3156 11.2592
TINC-A 1,235,280,530.25 12.1063 -0.0063 12.1669 12.1063
TINC-R 1,324,125,174.65 12.0683 -0.0064 12.1287 12.0683
TISCOAGF 240,666,184.74 107.0000 +0.5021 108.0701 107.0000
TISCOFLEXP 305,766,741.64 62.9091 +0.2507 63.5383 62.9091
TISCOFLEX 89,600,463.83 41.6221 -0.1195 42.0384 41.6221
TTHREIT 511,069,866.25 8.1478 -0.0347 8.2090 8.1478
TCHLINK8 203,342,904.86 9.8980 +0.0003 - -
TCHLINK9 54,784,852.55 9.9435 +0.0002 - -
Equity Fund
TSF-A 3,937,042,633.44 83.4884 +0.0306 84.3651 83.4884
TSF-MF 639,582,794.59 83.9352 +0.0327 83.9353 83.9352
TISCOEQF 79,861,899.36 2.3813 -0.0003 2.4052 2.3813
TISCOEDF 100,900,596.90 1.2806 -0.0028 1.2935 1.2806
TISCOEGF 564,552,349.24 56.9510 -0.1140 57.5206 56.9510
TISCOHD-A 179,063,781.43 19.3880 -0.0932 19.5820 19.3880
TISCOMS-A 696,526,877.27 22.3703 -0.0161 22.5941 22.3703
TISESG-A 22,065,716.69 13.9227 -0.0891 14.0620 -
TISESG-D 54,588,208.43 11.1002 -0.0711 11.2113 -
TISCODS 67,530,946.88 9.4290 -0.0609 9.5234 9.4290
TISCOBIG 141,960,635.14 9.8921 -0.0258 9.9911 9.8921
TISCOWB-A 44,415,493.25 10.4497 +0.0278 10.5543 10.4497
TDLTF-N 39,041.50 22.1824 -0.0464 22.4043 22.1824
TISCOLTF-N 407,862,672.25 44.4592 -0.0911 44.9039 44.4592
TMSLTF-N 343,297.99 17.5203 -0.0018 17.6956 17.5203
TDSLTF-N 66,584.34 12.7908 -0.0830 12.9188 12.7908
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 525,737,214.09 22.3699 -0.0469 - 22.3699
TISCOLTF-A 2,408,984,728.32 44.3888 -0.0910 - 44.3888
TISCOLTF-B 79,836,433.91 46.2117 -0.0940 - 46.2117
TMSLTF-A 462,898,761.07 17.4967 -0.0017 - 17.4967
TMSLTF-B 17,281,161.89 18.0350 -0.0015 - 18.0350
TDSLTF-A 174,287,876.97 12.1554 -0.0789 - 12.1554
TDSLTF-B 7,447,406.32 12.4864 -0.0808 - 12.4864
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 3,719,722.42 10.7638 +0.0023 10.7639 10.7638
TINC-SSF 16,720,845.60 12.0956 -0.0063 12.0957 12.0956
TEG-SSF 49,812,619.53 14.8211 -0.0299 14.8212 14.8211
TSF-SSF 98,121,534.02 83.5101 +0.0306 83.5102 83.5101
TISCOMS-SSF 28,746,973.11 22.3716 -0.0160 22.3717 22.3716
TISCOWB-SSF 975,397.82 10.4501 +0.0278 10.4502 10.4501
TISCOHD-SSF 2,028,117.18 19.3885 -0.0932 19.3886 19.3885
TISCOCHA-SSF 40,379,002.92 12.9128 -0.1209 12.9129 12.9128
TEG-SSFX 116,781,277.92 14.8208 -0.0299 - 14.8208
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 313,517,535.07 14.0234 +0.0007 14.0235 14.0234
TFIRMF-A 251,946,577.57 15.0669 +0.0040 15.0670 15.0669
TFIRMF-B 16,383,472.89 15.2777 +0.0040 15.2778 15.2777
TFIRMF-P 409,658,894.35 15.0676 +0.0040 15.0677 15.0676
TINRMF-A 106,239,021.76 10.5189 -0.0031 10.5190 10.5189
TINRMF-P 296,999,040.28 10.5190 -0.0031 10.5191 10.5190
TFPRMF-A 1,169,397,616.84 66.3880 -0.0641 66.3881 66.3880
TFPRMF-P 193,034,554.31 66.3881 -0.0642 66.3882 66.3881
TSFRMF-A 102,026,172.43 9.8847 +0.0035 9.8848 9.8847
TSFRMF-P 12,570,273.11 9.8847 +0.0035 9.8848 9.8847
TEGRMF-A 614,708,633.81 83.0651 -0.1683 83.0652 83.0651
TEGRMF-B 53,206,069.48 86.4766 -0.1739 86.4767 86.4766
TEGRMF-P 137,457,287.98 83.0654 -0.1683 83.0655 83.0654
THDRMF 323,939,282.78 17.0950 -0.0823 17.0951 17.0950
TMSRMF-A 254,620,524.64 17.2877 +0.0016 17.2878 17.2877
TMSRMF-B 13,846,850.17 17.8754 +0.0020 17.8755 17.8754
TMSRMF-P 46,217,298.84 17.2877 +0.0016 17.2878 17.2877
TAPRMF 55,807,384.52 12.6541 -0.1078 12.6542 12.6541
TCHRMF 100,079,462.88 7.8539 +0.0304 7.8540 7.8539
TCHARMF-A 88,724,725.30 9.7241 -0.0873 9.7242 9.7241
TCHARMF-P 39,033,555.82 9.7247 -0.0873 9.7248 9.7247
TCIRMF 157,888,916.30 7.4142 -0.0285 7.4143 7.4142
TJPRMF 55,937,241.08 16.2434 -0.1339 16.2435 16.2434
TGOLDRMF 79,725,587.58 9.0124 +0.0057 9.0125 9.0124
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 289,217,505.07 17.2784 -0.1475 17.4513 17.2784
TISCOCH 659,859,429.21 7.6297 +0.0286 7.7061 7.6297
TISCOCHA-A 804,713,463.37 12.9125 -0.1209 13.0417 12.9125
TISCOCID 117,268,619.91 4.5441 -0.0176 4.5896 4.5441
TISCOJP 335,218,297.12 18.6825 -0.1467 18.8694 18.6825
TISCONA 111,018,412.21 15.5902 -0.0831 15.7462 15.5902
TISCOC19 104,826,392.07 6.4653 +0.0245 6.5301 6.4653
TISCOC20 92,120,387.23 6.4014 +0.0239 6.4655 6.4014
TISCOC21 56,390,851.74 6.4035 +0.0236 6.4676 6.4035
TCHT5M2 97,197,178.03 7.0409 +0.0268 7.1114 7.0409
TCHT5M4 260,396,879.83 8.6624 +0.0321 8.7491 8.6624
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 39,749,683.25 11.3231 +0.2130 11.4364 11.3231
TGOLD 206,119,970.33 14.3197 +0.0092 14.3914 14.3197
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 มกราคม 2565
Super Savings Fund
TISCOUS-SSF 3,829,918.71 40.4878 -0.4906 40.4879 40.4878
TISCOEU-SSF 2,746,664.22 14.8814 +0.0972 14.8815 14.8814
TNEXTGEN-SSF 7,432,681.46 8.6102 +0.0037 8.6103 8.6102
TCHTECH-SSF 45,927,069.07 10.2747 +0.2484 10.2748 10.2747
Retirement Mutual Fund
TEURMF-A 16,335,566.50 14.3995 +0.0652 14.3996 14.3995
TEURMF-P 353,307.79 14.3996 +0.0652 14.3997 14.3996
TUSRMF-A 96,602,997.97 22.1609 -0.2570 22.1610 22.1609
TUSRMF-P 1,374,491.23 22.1605 -0.2569 22.1606 22.1605
TNEXTGENRMF-A 9,874,738.63 8.5362 +0.0018 8.5363 8.5362
TNEXTGENRMF-P 0.00 8.5362 +0.0018 8.5363 8.5362
TGHRMF-A 97,353,747.51 13.9549 -0.1008 13.9550 13.9549
TGHRMF-P 55,331,684.92 13.8442 -0.1000 13.8443 13.8442
TTECHRMF-A 108,095,447.50 12.1138 -0.1862 12.1139 12.1138
TTECHRMF-P 61,185,200.98 12.1117 -0.1861 12.1118 12.1117
TCHTECHRMF-A 119,228,780.13 7.8095 +0.1934 7.8096 7.8095
TCHTECHRMF-P 38,363,745.38 7.7630 +0.1923 7.7631 7.7630
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 72,267,218.47 9.5013 -0.0697 9.5252 9.5013
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 21,303,462.33 17.2083 -0.2880 17.3805 17.2083
TISCOLAF 18,644,414.58 4.7773 -0.0058 4.8252 4.7773
TISCOEU-A 1,092,051,739.12 14.8810 +0.0972 15.0299 14.8810
TISCOGY 66,851,305.43 14.6915 +0.0924 14.8385 14.6915
TISCOUS-A 1,067,997,763.55 40.4682 -0.4904 40.8730 40.4682
TUSEQ-UH 443,087,558.03 21.5569 -0.3986 21.7726 21.5569
TISCOGEM 81,126,696.41 12.2272 +0.0652 12.3496 12.2272
TNEXTGEN-A 2,292,991,131.95 8.5902 +0.0036 8.6762 8.5773
TNEWENGY 447,108,211.05 5.8035 -0.0766 5.8616 5.7948
TGENOME 3,814,994,227.75 4.4563 -0.0056 4.5010 4.4496
TISCOGC 142,246,469.13 13.7408 -0.0697 13.8783 13.7408
TCHCON 2,637,797,197.59 6.0441 +0.1438 6.1046 6.0350
TCLOUD 537,624,446.97 10.5854 -0.0523 10.6914 10.5695
TCHTECH-A 2,469,778,917.49 10.2900 +0.2488 10.3930 10.2900
TUSFIN-A 1,298,393,687.42 13.1072 -0.0957 13.2384 13.1072
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 289,201,121.33 18.0130 -0.2408 18.1932 18.0130
TISCOOIL 42,422,030.34 5.0391 -0.0148 5.0896 5.0391
TUSOIL 52,121,095.97 4.3198 -0.0328 4.3631 4.3198
TOIL6 11,376,899.61 3.9707 -0.0297 4.0105 3.9707
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 มกราคม 2565
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,117,317,358.55 12.5484 -0.0448 12.6740 12.5484
TGINC-R 1,938,938,715.57 12.5472 -0.0447 12.6728 12.5472
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 476,724,667.78 9.9329 +0.0642 10.0323 9.9329
TISCOINA-A 50,455,319.98 14.5299 +0.0288 14.6753 14.5299
TISCOJPA 43,230,294.01 11.8364 -0.4279 11.9549 11.8364
TUSMS 222,478,524.23 7.8912 -0.1780 7.9702 7.8794
TSTARP 2,808,593,711.96 17.2540 -0.0837 17.4266 17.2540
TSTAR-UH 184,927,831.45 15.6870 -0.0250 15.8440 15.6870
TGESG 148,496,683.73 13.9618 +0.0269 14.1015 13.9618
TISCOGIF-R 91,581,229.69 11.1435 -0.0338 11.2550 11.1435
TFINTECH 368,749,048.19 8.1642 -0.0289 8.2459 8.1520
TGHSTARP 397,458,941.19 12.2773 +0.0003 12.4002 12.2773
TGHDIGI 2,490,059,098.47 12.7460 -0.1310 12.8736 12.7460
TBIOTECH 624,522,466.31 16.3633 -0.1228 16.5270 16.3633
TISTECH-A 555,401,310.32 18.3187 -0.0515 18.5020 18.3187
TCYBER 84,218,143.18 9.5310 -0.0529 9.6264 9.5167
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 89,568,329.34 10.2526 -0.1066 10.3552 10.2526
TGREIT 209,853,179.56 10.9682 -0.1389 11.0780 10.9682
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า