ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 กันยายน 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 3,183,444,351.74 12.9338 +0.0002 12.9339 12.9338
Fixed Income Fund
TBOND1Y 177,508,364.85 11.7382 -0.0001 11.7383 11.7382
TBONDPVD 1,650,575,330.75 10.2147 -0.0003 10.2148 10.2147
TISCOFIX 1,123,361,039.67 10.7096 -0.0001 10.7097 10.7096
TFIXPVD 4,360,045,866.01 10.2208 +0.0001 10.2209 10.2208
Mixed Fund
TW-E20 155,846,652.10 14.1150 -0.0425 14.1857 14.1150
TW-BAL 50,376,455.91 26.8865 -0.2669 27.0210 26.8865
TW-E70 16,956,136.47 7.8860 -0.0550 7.9650 7.8860
TCIEZERO 901,943,371.97 9.6325 -0.0120 9.6808 9.6325
TCINC 230,178,219.98 10.0104 -0.0196 10.0606 10.0104
TCINCP-A 5,870,433.28 10.6308 -0.0344 10.6841 10.6308
TCINCP-R 31,735,981.11 10.6110 -0.0342 10.6642 10.6110
TINC-A 1,915,791,245.13 11.1460 -0.0604 11.2018 11.1460
TINC-R 2,241,541,863.49 11.1252 -0.0603 11.1809 11.1252
TISCOAGF 179,520,500.93 77.8728 -0.5516 78.6516 77.8728
TCMCSF 172,062,287.92 38.7612 -0.4028 39.1489 38.7612
TISCOFLEX 76,355,214.52 31.8189 -0.4204 32.1372 31.8189
TTHREIT 376,905,064.37 8.7712 -0.0671 8.8371 8.7712
TCHLINK8 198,608,784.03 9.6676 -0.0003 - -
TCHLINK9 53,490,630.95 9.7086 +0.0002 - -
Equity Fund
TSF 1,203,161,074.88 52.9202 -0.3785 53.4495 52.9202
TCMEQF 77,292,526.47 2.2256 -0.0362 2.2480 2.2256
TISCOEDF 83,500,329.61 0.9659 -0.0143 0.9757 0.9659
TISCOEGF 476,590,829.39 39.9538 -0.6171 40.3534 39.9538
TISCOHD 364,646,618.42 11.8912 -0.1098 12.0102 11.8912
TISCOMS 1,440,746,968.61 15.6566 -0.0536 15.8133 15.6566
TISESG-A 16,270,705.77 9.5669 -0.0989 9.6627 -
TISESG-D 59,141,841.48 8.5413 -0.0883 8.6268 -
TISCODS 272,741,846.02 7.7890 -0.0666 7.8670 7.7890
TISCOBIG 164,859,450.26 7.8585 -0.1609 7.9372 7.8585
TISCOWB 161,036,060.17 8.9652 -0.1163 9.0550 8.9652
TDLTF-N 937.31 16.7506 -0.2590 16.9182 16.7506
TISCOLTF-N 937.41 31.2356 -0.4825 31.5481 31.2356
TMSLTF-N 1,092.06 12.7032 -0.0218 12.8303 12.7032
TDSLTF-N 929.20 8.6130 -0.0743 8.6992 8.6130
TEQT5M1 173,401,060.57 7.3850 -0.1156 7.4590 7.3850
TEQT5M3 38,838,678.25 7.5902 -0.1201 7.6662 7.5902
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 437,512,679.69 16.7439 -0.2590 - 16.7439
TISCOLTF-A 1,852,956,692.80 31.1945 -0.4821 - 31.1945
TISCOLTF-B 61,476,430.74 32.2461 -0.4978 - 32.2461
TMSLTF-A 311,969,691.40 12.6893 -0.0218 - 12.6893
TMSLTF-B 12,645,435.09 12.9689 -0.0221 - 12.9689
TDSLTF-A 119,776,888.94 8.6018 -0.0743 - 8.6018
TDSLTF-B 5,854,927.15 8.7911 -0.0758 - 8.7911
Super Savings Fund
TINC-SSF 150,155.57 11.1359 -0.0603 11.1360 -
TEG-SSF 4,896,860.02 10.4341 -0.1609 10.4342 -
TEG-SSFX 82,188,449.09 10.4341 -0.1609 - -
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 294,107,929.20 13.9859 -0.0004 13.9860 13.9859
TFIRMF-A 227,716,247.84 15.0528 +0.0001 15.0529 15.0528
TFIRMF-B 11,356,243.27 15.2437 +0.0001 15.2438 15.2437
TFIRMF-P 201,925,988.78 15.0532 - 15.0533 15.0532
TINRMF-A 101,796,910.98 9.6474 -0.0496 9.6475 9.6474
TINRMF-P 270,030,666.93 9.6476 -0.0495 9.6477 9.6476
TFPRMF-A 918,521,439.68 48.9479 -0.7642 48.9480 48.9479
TFPRMF-P 172,942,772.22 48.9480 -0.7642 48.9481 48.9480
TEGRMF-A 455,722,146.37 58.3804 -0.9025 58.3805 58.3804
TEGRMF-B 27,367,371.31 60.3486 -0.9320 60.3487 60.3486
TEGRMF-P 92,047,963.63 58.3806 -0.9025 58.3807 58.3806
THDRMF 196,676,442.75 10.6467 -0.0978 10.6468 10.6467
TMSRMF-A 169,405,440.39 12.4770 -0.0211 12.4771 12.4770
TMSRMF-B 7,655,366.56 12.7918 -0.0215 12.7919 12.7918
TMSRMF-P 26,032,520.67 12.4770 -0.0212 12.4771 12.4770
TAPRMF 44,981,452.44 11.0658 -0.2668 11.0659 11.0658
TCHRMF 106,066,371.85 8.4799 -0.1660 8.4800 8.4799
TCIRMF 141,500,334.43 6.3092 -0.1304 6.3093 6.3092
TJPRMF 49,627,650.48 13.7336 -0.1619 13.7337 13.7336
TGOLDRMF 88,820,631.80 9.2764 -0.0706 9.2765 9.2764
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 191,808,977.77 15.1985 -0.3684 15.3506 15.1985
TISCOCH 1,055,420,418.49 8.2053 -0.1633 8.2875 8.2053
TISCOCHA 734,013,635.97 11.6117 -0.2268 11.7279 11.6117
TISCOCID 119,125,463.38 4.1619 -0.0862 4.2036 4.1619
TISCOJP 335,504,199.10 15.8042 -0.1871 15.9623 15.8042
TISCONA 153,046,769.82 13.5957 -0.3335 13.7318 13.5957
TISCOC19 149,052,270.12 6.9404 -0.1389 7.0099 6.9404
TISCOC20 102,731,403.89 6.9291 -0.1351 6.9985 6.9291
TISCOC21 69,758,467.12 6.9419 -0.1343 7.0114 6.9419
TCHT5M2 116,888,877.24 7.5804 -0.1478 7.6563 7.5804
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 63,404,256.32 10.0013 +0.0718 10.1014 10.0013
TGOLD 234,423,611.16 14.7154 -0.1094 14.7891 14.7154
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 กันยายน 2563
Retirement Mutual Fund
TEURMF 5,408,955.29 10.5228 +0.0792 10.5229 10.5228
TUSRMF 57,639,998.56 16.0531 -0.3710 16.0532 16.0531
TGHRMF 49,774,546.58 11.4688 -0.0990 11.4689 11.4688
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 69,228,518.01 9.2061 +0.0317 9.2292 9.2061
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 27,249,218.70 11.3657 -0.1427 11.4795 11.3657
TISCOLAF 19,663,991.32 3.7673 -0.1404 3.8051 3.7673
TISCOEU 266,514,391.38 10.9304 +0.0687 11.0398 10.9304
TISCOGY 65,154,649.46 11.9750 +0.0559 12.0949 11.9750
TISCOUS 871,088,179.95 29.1357 -0.6895 29.4272 29.1357
TUSEQ-UH 255,125,196.01 15.0339 -0.2999 15.1843 15.0339
TISCOGEM 234,119,241.03 10.2581 -0.1579 10.3608 10.2581
TISCOGC 52,746,562.86 11.6658 -0.1311 11.7826 11.6658
TCLOUD 3,108,555,156.17 10.5888 -0.1911 10.6948 10.5729
TCHTECH 939,697,557.13 11.6517 -0.0965 11.7683 11.6517
TUSFIN-A 202,888,064.47 7.8420 -0.1764 7.9205 7.8420
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 279,804,869.70 12.6777 -0.3826 12.8046 12.6777
TISCOOIL 26,878,293.77 2.4576 -0.0092 2.4823 2.4576
TUSOIL 68,373,472.63 2.0543 -0.0093 2.0749 2.0543
TOIL6 7,946,520.92 1.8805 -0.0083 1.8994 1.8805
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 กันยายน 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,384,594,963.23 11.3042 +0.0405 11.4173 11.3042
TGINC-R 1,528,147,396.63 11.3036 +0.0404 11.4167 11.3036
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 396,411,838.21 12.0355 -0.0335 12.1560 12.0355
TISCOINA-A 137,003,036.81 8.6684 +0.0168 8.7552 8.6684
TISCOJPA 99,761,435.38 11.8635 -0.0002 - -
TSTARP 796,039,850.36 14.1092 +0.0966 14.2504 14.1092
TSTAR-UH 166,480,387.13 12.2761 +0.1386 12.3990 12.2761
TGESG 114,492,033.50 10.9219 +0.0570 11.0312 10.9219
TISCOGIF-R 73,264,161.41 9.4332 -0.0091 9.5276 9.4332
TGHSTARP 342,172,579.04 11.4595 -0.0102 11.5742 11.4595
TGHDIGI 2,401,438,960.17 14.8668 +0.1342 15.0156 14.8668
TBIOTECH 537,588,080.13 15.9483 +0.1111 16.1079 15.9483
TISTECH-A 910,600,279.19 16.3037 +0.2156 16.4668 16.3037
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 232,967,806.47 9.1007 +0.0427 - -
TGREIT 554,651,473.28 8.8558 +0.0508 8.9445 8.8558
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า