ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 2,765,395,445.79 12.9307 - 12.9308 12.9307
Fixed Income Fund
TBOND1Y 178,324,689.29 11.7360 -0.0004 11.7361 11.7360
TBONDPVD 1,650,213,738.82 10.2127 -0.0011 10.2128 10.2127
TISCOFIX 1,178,260,277.28 10.6964 -0.0018 10.6965 10.6964
TFIXPVD 4,352,036,874.17 10.2039 -0.0018 10.2040 10.2039
Mixed Fund
TW-E20 167,305,509.99 14.2933 -0.0513 14.3649 14.2933
TW-BAL 52,584,553.85 28.0720 -0.2860 28.2125 28.0720
TW-E70 18,555,141.95 8.2489 -0.0386 8.3315 8.2489
TCIEZERO 910,406,742.97 9.6158 -0.0027 9.6640 9.6158
TCINC 239,100,598.09 10.0630 -0.0162 10.1134 10.0630
TCINCP-A 6,123,885.19 10.7271 -0.0329 10.7808 10.7271
TCINCP-R 25,208,915.33 10.7081 -0.0329 10.7617 10.7081
TINC-A 2,116,525,230.12 11.3092 -0.0434 11.3658 11.3092
TINC-R 2,329,270,960.08 11.2893 -0.0434 11.3458 11.2893
TISCOAGF 178,143,261.08 77.3198 +0.0819 78.0931 77.3198
TCMCSF 165,673,219.51 36.9434 +0.2023 37.3129 36.9434
TISCOFLEX 84,726,617.63 33.8687 -0.4752 34.2075 33.8687
TTHREIT 390,684,350.24 8.8476 -0.0008 8.9141 8.8476
TCHLINK8 198,881,086.60 9.6808 -0.0059 - -
TCHLINK9 53,540,935.29 9.7178 -0.0045 - -
Equity Fund
TSF 1,309,163,653.55 53.5783 -0.0862 54.1142 53.5783
TCMEQF 81,195,471.53 2.3320 -0.0212 2.3554 2.3320
TISCOEDF 89,575,866.40 1.0306 -0.0176 1.0410 1.0306
TISCOEGF 501,791,929.13 41.8835 -0.4737 42.3024 41.8835
TISCOHD 421,612,499.11 13.0378 -0.2540 13.1683 13.0378
TISCOMS 1,458,721,212.01 15.3348 -0.0326 15.4882 15.3348
TISESG-A 18,261,958.89 10.3656 -0.2007 10.4694 -
TISESG-D 64,119,720.89 9.2543 -0.1792 9.3469 -
TISCODS 321,465,015.79 8.3992 -0.1688 8.4833 8.3992
TISCOBIG 197,393,019.60 8.6610 -0.1647 8.7477 8.6610
TISCOWB 169,626,482.23 9.1986 -0.0965 9.2907 9.1986
TDLTF-N 982.12 17.5514 -0.1979 17.7270 17.5514
TISCOLTF-N 982.11 32.7251 -0.3692 33.0525 32.7251
TMSLTF-N 1,060.72 12.3387 -0.0771 12.4622 12.3387
TDSLTF-N 1,000.90 9.2776 -0.1833 9.3705 9.2776
TEQT5M1 200,266,207.75 7.9805 -0.1293 8.0604 7.9805
TEQT5M3 45,102,333.65 8.1919 -0.1350 8.2739 8.1919
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 458,776,932.23 17.5475 -0.1979 - 17.5475
TISCOLTF-A 1,955,686,109.34 32.6868 -0.3690 - 32.6868
TISCOLTF-B 64,612,331.57 33.7685 -0.3807 - 33.7685
TMSLTF-A 301,096,134.87 12.3272 -0.0771 - 12.3272
TMSLTF-B 12,370,303.58 12.5898 -0.0786 - 12.5898
TDSLTF-A 129,255,664.21 9.2672 -0.1832 - 9.2672
TDSLTF-B 6,304,064.84 9.4655 -0.1869 - 9.4655
Super Savings Fund
TINC-SSF 28,098.88 11.2988 -0.0435 11.2989 -
TEG-SSF 3,936,567.92 10.9280 -0.1226 10.9281 -
TEG-SSFX 86,078,883.22 10.9280 -0.1226 - -
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 293,840,678.92 13.9714 -0.0016 13.9715 13.9714
TFIRMF-A 230,518,875.37 15.0366 -0.0024 15.0367 15.0366
TFIRMF-B 10,757,349.74 15.2245 -0.0025 15.2246 15.2245
TFIRMF-P 174,140,573.59 15.0370 -0.0025 15.0371 15.0370
TINRMF-A 103,263,630.16 9.7867 -0.0371 9.7868 9.7867
TINRMF-P 270,709,253.71 9.7868 -0.0372 9.7869 9.7868
TFPRMF-A 984,037,147.95 52.3875 -0.8168 52.3876 52.3875
TFPRMF-P 183,714,628.57 52.3877 -0.8167 52.3878 52.3877
TEGRMF-A 477,338,218.50 61.1841 -0.6874 61.1842 61.1841
TEGRMF-B 26,805,374.29 63.2089 -0.7092 63.2090 63.2089
TEGRMF-P 95,052,366.14 61.1843 -0.6874 61.1844 61.1843
THDRMF 215,848,801.41 11.6737 -0.2240 11.6738 11.6737
TMSRMF-A 165,067,000.67 12.1171 -0.0757 12.1172 12.1171
TMSRMF-B 7,133,901.79 12.4139 -0.0773 12.4140 12.4139
TMSRMF-P 24,796,878.34 12.1171 -0.0757 12.1172 12.1171
TAPRMF 46,549,629.73 11.3506 -0.0629 11.3507 11.3506
TCHRMF 114,903,113.91 9.2260 +0.0532 9.2261 9.2260
TCIRMF 145,474,203.88 6.4715 -0.0378 6.4716 6.4715
TJPRMF 47,836,366.08 13.7746 +0.0171 13.7747 13.7746
TGOLDRMF 89,386,916.80 9.7339 +0.0920 9.7340 9.7339
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 187,583,059.44 15.5897 -0.0888 15.7457 15.5897
TISCOCH 1,197,278,504.82 8.9474 +0.0506 9.0370 8.9474
TISCOCHA 622,343,780.58 11.7596 +0.1615 11.8773 11.7596
TISCOCID 126,401,170.12 4.2750 -0.0242 4.3179 4.2750
TISCOJP 349,548,139.37 15.9258 +0.0150 16.0852 15.9258
TISCONA 146,581,375.86 14.1678 -0.0699 14.3096 14.1678
TISCOC19 167,584,530.43 7.5646 +0.0441 7.6403 7.5646
TISCOC20 115,772,848.30 7.5395 +0.0435 7.6150 7.5395
TISCOC21 78,052,342.53 7.5500 +0.0424 7.6256 7.5500
TCHT5M2 132,617,786.37 8.2414 +0.0462 8.3239 8.2414
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 63,713,107.66 9.8027 -0.0359 9.9008 9.8027
TGOLD 239,725,163.35 15.4374 +0.1495 15.5147 15.4374
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2563
Retirement Mutual Fund
TEURMF 5,311,812.66 10.9034 +0.0621 10.9035 10.9034
TUSRMF 61,778,396.54 16.6818 +0.1759 16.6819 16.6818
TGHRMF 51,796,463.64 11.8711 +0.1838 11.8712 11.8711
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 67,321,169.80 9.0833 -0.0156 9.1061 9.0833
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 39,199,595.24 11.2578 +0.0266 11.3705 11.2578
TISCOLAF 19,138,214.14 4.1225 -0.0008 4.1638 4.1225
TISCOEU 280,344,151.94 11.4613 +0.0302 11.5760 11.4613
TISCOGY 76,010,655.65 12.3159 +0.0378 12.4392 12.3159
TISCOUS 951,040,195.91 30.3221 +0.3412 30.6254 30.3221
TUSEQ-UH 262,003,544.28 15.4376 +0.1543 15.5921 15.4376
TISCOGEM 235,188,909.99 10.4870 +0.0829 10.5920 10.4870
TISCOGC 54,832,895.73 11.9391 +0.1705 12.0586 11.9391
TCLOUD 2,776,549,725.30 9.9627 +0.2415 10.0624 9.9478
TCHTECH 897,622,793.19 11.7811 +0.0205 11.8990 11.7811
TUSFIN-A 191,341,664.83 8.4370 -0.0777 8.5215 8.4370
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 295,648,913.22 13.4574 -0.0344 13.5921 13.4574
TISCOOIL 29,429,704.01 2.6423 +0.0500 2.6688 2.6423
TUSOIL 74,836,306.61 2.2244 +0.0409 2.2467 2.2244
TOIL6 8,953,383.42 2.0319 +0.0362 2.0523 2.0319
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,417,499,420.31 11.2944 -0.0136 11.4074 11.2944
TGINC-R 1,517,283,042.59 11.2939 -0.0136 11.4069 11.2939
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 446,665,699.98 11.8257 +0.0293 11.9441 11.8257
TISCOINA-A 136,346,344.46 8.4112 +0.0344 8.4954 8.4112
TISCOJPA 119,748,422.73 11.1775 +0.0122 11.2894 11.1775
TSTARP 803,369,708.30 14.0572 -0.0417 14.1979 14.0572
TSTAR-UH 164,367,641.52 12.1181 -0.0488 12.2394 12.1181
TGESG 100,641,250.87 11.0247 +0.0504 11.1350 11.0247
TISCOGIF-R 76,311,360.06 9.8212 +0.0339 9.9195 9.8212
TGHSTARP 410,892,462.49 11.5094 -0.0521 11.6246 11.5094
TGHDIGI 1,561,972,293.67 14.1578 -0.3448 14.2995 14.1578
TBIOTECH 744,399,489.22 14.8680 -0.2490 15.0168 14.8680
TISTECH-A 752,281,430.62 15.6386 -0.1786 15.7951 15.6386
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 223,903,591.48 8.6889 +0.0509 8.7759 8.6889
TGREIT 590,106,319.00 8.9689 -0.0754 9.0587 8.9689
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า