ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 3,074,922,571.38 12.9291 - 12.9292 12.9291
Fixed Income Fund
TBOND1Y 182,833,265.40 11.7344 +0.0002 11.7345 11.7344
TBONDPVD 1,649,814,336.56 10.2102 +0.0003 10.2103 10.2102
TISCOFIX 1,132,789,508.38 10.6905 -0.0005 10.6906 10.6905
TFIXPVD 4,346,853,516.08 10.1953 +0.0011 10.1954 10.1953
Mixed Fund
TW-E20 173,706,386.71 14.3457 -0.0423 14.4175 14.3457
TW-BAL 54,844,662.74 28.4552 -0.2581 28.5976 28.4552
TW-E70 21,330,331.89 8.3909 -0.0672 8.4749 8.3909
TCIEZERO 935,486,157.00 9.6577 -0.0030 9.7061 9.6577
TCINC 202,231,559.92 10.0998 -0.0182 10.1504 10.0998
TCINCP-A 6,271,565.90 10.8039 -0.0353 10.8580 10.8039
TCINCP-R 25,468,948.22 10.7859 -0.0352 10.8399 10.7859
TINC-A 2,253,745,027.05 11.4577 -0.0462 11.5151 11.4577
TINC-R 2,486,360,427.17 11.4386 -0.0462 11.4959 11.4386
TISCOAGF 185,875,837.46 77.4294 -0.7921 78.2038 77.4294
TCMCSF 168,300,670.15 37.5106 -0.2739 37.8858 37.5106
TISCOFLEX 86,230,784.86 34.4400 -0.4643 34.7845 34.4400
TTHREIT 405,698,868.44 9.2545 -0.0219 9.3240 9.2545
TCHLINK8 197,767,588.58 9.6266 +0.0009 - -
TCHLINK9 53,239,640.90 9.6631 -0.0042 - -
Equity Fund
TSF 1,406,623,444.33 53.8974 -0.5342 54.4365 53.8974
TCMEQF 81,143,816.77 2.3242 -0.0226 2.3475 2.3242
TISCOEDF 92,348,458.28 1.0570 -0.0120 1.0677 1.0570
TISCOEGF 515,126,662.84 42.6067 -0.5138 43.0329 42.6067
TISCOHD 435,521,567.24 12.9556 -0.1031 13.0853 12.9556
TISCOMS 1,676,171,032.37 15.2139 +0.0087 15.3661 15.2139
TISESG-A 17,818,966.72 10.3442 -0.1155 10.4477 -
TISESG-D 63,987,397.64 9.2352 -0.1032 9.3277 -
TISCODS 334,537,409.95 8.3294 -0.0646 8.4128 8.3294
TISCOBIG 212,422,863.36 8.9022 -0.1429 8.9913 8.9022
TISCOWB 171,174,871.24 9.1802 -0.0704 9.2721 9.1802
TDLTF-N 998.59 17.8458 -0.2130 18.0244 17.8458
TISCOLTF-N 998.62 33.2752 -0.3962 33.6081 33.2752
TMSLTF-N 1,030.06 11.9820 +0.0735 12.1019 11.9820
TDSLTF-N 993.45 9.2085 -0.0666 9.3007 9.2085
TEQT5M1 216,807,816.00 8.0926 -0.1178 8.1736 8.0926
TEQT5M3 45,950,098.92 8.2966 -0.1249 8.3797 8.2966
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 468,421,592.17 17.8446 -0.2132 - 17.8446
TISCOLTF-A 2,000,683,635.89 33.2399 -0.3960 - 33.2399
TISCOLTF-B 66,430,127.48 34.3223 -0.4083 - 34.3223
TMSLTF-A 291,146,595.16 11.9718 +0.0733 - 11.9718
TMSLTF-B 12,128,560.91 12.2193 +0.0751 - 12.2193
TDSLTF-A 128,323,997.98 9.1993 -0.0666 - 9.1993
TDSLTF-B 6,254,696.78 9.3913 -0.0678 - 9.3913
Super Savings Fund
TEG-SSF 3,021,525.78 11.1086 -0.1353 11.1087 -
TEG-SSFX 87,501,984.25 11.1086 -0.1353 - -
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 291,663,153.75 13.9624 +0.0021 13.9625 13.9624
TFIRMF-A 232,585,845.43 15.0295 +0.0020 15.0296 15.0295
TFIRMF-B 10,495,018.94 15.2151 +0.0021 15.2152 15.2151
TFIRMF-P 150,899,493.46 15.0300 +0.0020 15.0301 15.0300
TINRMF-A 106,166,823.89 9.8957 -0.0371 9.8958 9.8957
TINRMF-P 264,643,808.20 9.8958 -0.0371 9.8959 9.8958
TFPRMF-A 1,012,133,036.53 53.5319 -0.7585 53.5320 53.5319
TFPRMF-P 188,040,400.85 53.5320 -0.7585 53.5321 53.5320
TEGRMF-A 487,660,190.21 62.2211 -0.7428 62.2212 62.2211
TEGRMF-B 26,217,607.20 64.2473 -0.7661 64.2474 64.2473
TEGRMF-P 95,438,323.76 62.2213 -0.7428 62.2214 62.2213
THDRMF 216,125,928.34 11.5922 -0.0910 11.5923 11.5922
TMSRMF-A 162,692,516.84 11.7631 +0.0712 11.7632 11.7631
TMSRMF-B 6,790,763.98 12.0438 +0.0731 12.0439 12.0438
TMSRMF-P 23,330,954.05 11.7631 +0.0712 11.7632 11.7631
TAPRMF 46,837,629.38 11.2532 +0.0046 - -
TCHRMF 118,586,386.42 9.4771 -0.2175 9.4772 9.4771
TCIRMF 146,142,417.88 6.4159 -0.0627 - -
TJPRMF 46,373,240.02 13.2640 -0.1163 13.2641 13.2640
TGOLDRMF 87,489,254.59 9.0255 -0.0685 9.0256 9.0255
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 129,545,481.91 15.4683 +0.0067 - -
TISCOCH 1,280,192,226.26 9.1837 -0.2159 9.2756 9.1837
TISCOCHA 557,973,552.96 11.8266 -0.2300 11.9450 11.8266
TISCOCID 126,983,057.59 4.2369 -0.0406 - -
TISCOJP 390,386,483.45 15.3435 -0.1415 15.4970 15.3435
TISCONA 148,832,039.72 13.6253 -0.1729 13.7617 13.6253
TISCOC19 180,165,096.94 7.7461 -0.1749 7.8237 7.7461
TISCOC20 125,614,589.00 7.7445 -0.1774 7.8220 7.7445
TISCOC21 88,935,452.80 7.7432 -0.1743 7.8207 7.7432
TCHT5M2 159,512,026.93 8.4769 -0.1953 8.5618 8.4769
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 63,777,792.55 9.6739 -0.1227 9.7707 9.6739
TGOLD 253,618,567.20 14.2948 -0.1119 14.3664 14.2948
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2563
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,747,971.02 10.5638 -0.0652 10.5639 10.5638
TUSRMF 55,064,899.85 15.6501 -0.0913 15.6502 15.6501
TGHRMF 46,918,620.30 11.3201 -0.0877 11.3202 11.3201
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 67,627,026.87 9.0921 -0.0155 9.1149 9.0921
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 35,014,964.47 10.5545 -0.0072 10.6601 10.5545
TISCOLAF 18,430,973.13 4.0448 -0.0727 4.0853 4.0448
TISCOEU 212,728,846.44 11.1478 -0.0848 11.2594 11.1478
TISCOGY 71,225,380.83 11.8316 -0.0085 11.9500 11.8316
TISCOUS 908,397,697.63 28.4326 -0.1585 28.7170 28.4326
TUSEQ-UH 79,642,754.86 14.5497 -0.1088 14.6953 14.5497
TISCOGEM 242,147,827.62 10.4459 +0.0031 10.5505 10.4459
TISCOGC 51,821,853.90 11.2378 -0.0967 11.3503 11.2378
TCHTECH 507,387,623.39 12.4962 +0.2318 12.6213 12.4962
TUSFIN-A 172,385,000.21 7.6702 -0.1613 7.7470 7.6702
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 287,577,116.76 12.9585 -0.0809 13.0882 12.9585
TISCOOIL 27,828,611.43 2.4628 -0.0467 2.4875 2.4628
TUSOIL 74,356,186.34 2.0842 -0.0558 2.1051 2.0842
TOIL6 8,439,427.61 1.9069 -0.0502 1.9261 1.9069
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,546,905,519.28 11.0875 +0.0428 11.1985 11.0875
TGINC-R 1,522,846,469.58 11.0870 +0.0428 - -
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 579,718,898.19 11.8925 +0.1749 12.0115 11.8925
TISCOINA-A 146,469,074.55 7.9213 -0.0505 8.0006 7.9213
TISCOJPA 127,879,554.78 11.2410 -0.1239 11.3535 11.2410
TSTARP 729,331,515.30 13.6201 +0.1164 13.7564 13.6201
TSTAR-UH 96,783,783.43 11.7850 +0.1094 11.9030 11.7850
TGESG 88,186,986.07 10.5121 +0.0257 10.6173 10.5121
TISCOGIF-R 77,359,687.49 9.6331 -0.0151 - -
TGHSTARP 423,559,846.29 11.3417 +0.0517 11.4552 11.3417
TGHDIGI 1,016,074,526.96 14.1215 +0.2698 14.2628 14.1215
TBIOTECH 698,895,548.50 15.2912 +0.0659 15.4442 15.2912
TISTECH-A 689,751,277.92 15.5803 +0.2402 15.7362 15.5803
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 226,454,234.09 8.6497 -0.0155 8.7363 8.6497
TGREIT 581,174,364.51 8.6847 +0.0330 8.7716 8.6847
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า