ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 04 ธันวาคม 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 3,954,555,770.45 12.9424 -0.0001 12.9425 12.9424
Fixed Income Fund
TBOND1Y 175,424,181.45 11.7458 +0.0009 11.7459 11.7458
TBONDPVD 1,652,772,914.94 10.2258 +0.0009 10.2259 10.2258
TISCOFIX 1,199,440,987.05 10.7647 +0.0042 10.7648 10.7647
TFIXPVD 4,385,930,562.79 10.2684 +0.0035 10.2685 10.2684
Mixed Fund
TW-E20 154,366,633.52 14.6419 +0.0209 14.7152 14.6419
TW-BAL 55,911,961.47 29.8302 +0.1189 29.9795 29.8302
TW-E70 18,336,968.03 9.0217 +0.0574 9.1120 9.0217
TCIEZERO 787,344,789.72 9.6127 +0.0005 9.6609 9.6127
TCINC 200,838,564.47 10.1800 +0.0068 10.2310 10.1800
TCINCP-A 4,944,623.82 10.9475 +0.0127 11.0023 10.9475
TCINCP-R 32,421,922.64 10.9250 +0.0126 10.9797 10.9250
TINC-A 1,746,797,158.23 11.5229 +0.0128 11.5806 11.5229
TINC-R 2,083,380,825.47 11.4993 +0.0128 11.5569 11.4993
TISCOAGF 178,056,617.96 86.8654 +0.6257 87.7342 86.8654
TISCOFLEXP 194,176,440.15 43.7307 +0.2047 44.1681 43.7307
TISCOFLEX 80,637,002.53 36.9335 +0.2405 37.3029 36.9335
TTHREIT 415,810,869.92 8.4768 -0.0095 8.5405 8.4768
TCHLINK8 202,576,461.79 9.8607 +0.0049 - -
TCHLINK9 54,419,157.17 9.8772 +0.0037 - -
Equity Fund
TSF-A 1,347,077,745.15 63.8393 +0.4628 64.4778 63.8393
TISCOEQF 89,216,734.87 2.5743 +0.0146 2.6001 2.5743
TISCOEDF 98,277,243.90 1.1375 +0.0081 1.1490 1.1375
TISCOEGF 532,303,985.44 46.9121 +0.3350 47.3813 46.9121
TISCOHD 437,289,297.19 15.6968 +0.1362 15.8539 15.6968
TISCOMS-A 1,344,943,448.86 16.8222 +0.0366 16.9905 16.8222
TISESG-A 20,912,555.06 12.1980 +0.0916 12.3201 -
TISESG-D 75,433,138.46 10.8902 +0.0817 10.9992 -
TISCODS 242,596,730.02 10.1339 +0.0911 10.2353 10.1339
TISCOBIG 168,181,824.57 9.3305 +0.0928 9.4239 9.3305
TISCOWB 107,769,514.07 9.7830 +0.0606 9.8809 9.7830
TDLTF-N 1,099.98 19.6577 +0.1406 19.8544 19.6577
TISCOLTF-N 1,100.27 36.6623 +0.2622 37.0290 36.6623
TMSLTF-N 1,149.13 13.3671 +0.0177 13.5009 13.3671
TDSLTF-N 12,126.95 11.1232 +0.1016 11.2345 11.1232
TEQT5M1 173,040,479.49 8.9504 +0.0662 9.0400 8.9504
TEQT5M3 46,072,494.67 9.1759 +0.0636 9.2678 9.1759
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 510,734,649.34 19.6446 +0.1405 - 19.6446
TISCOLTF-A 2,142,242,841.48 36.6057 +0.2616 - 36.6057
TISCOLTF-B 71,589,371.80 37.8790 +0.2713 - 37.8790
TMSLTF-A 332,766,108.12 13.3502 +0.0177 - 13.3502
TMSLTF-B 13,445,604.56 13.6614 +0.0184 - 13.6614
TDSLTF-A 154,619,826.93 11.1069 +0.1014 - 11.1069
TDSLTF-B 7,371,253.58 11.3631 +0.1039 - 11.3631
Super Savings Fund
TINC-SSF 2,244,076.05 11.5126 +0.0128 11.5127 -
TEG-SSF 10,934,855.35 12.2342 +0.0871 12.2343 -
TSF-SSF 2,149,797.46 63.8551 +0.4630 63.8552 -
TISCOMS-SSF 26,312.99 16.8225 +0.0366 16.8226 -
TISCOCHA-SSF 1,266,827.24 13.2917 +0.0918 13.2918 -
TEG-SSFX 96,367,086.53 12.2341 +0.0871 - -
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 293,621,755.43 14.0150 +0.0036 14.0151 14.0150
TFIRMF-A 234,559,686.05 15.0964 +0.0043 15.0965 15.0964
TFIRMF-B 12,288,596.66 15.2926 +0.0044 15.2927 15.2926
TFIRMF-P 270,982,517.59 15.0969 +0.0044 15.0970 15.0969
TINRMF-A 103,084,401.01 9.9900 +0.0137 9.9901 9.9900
TINRMF-P 278,601,603.55 9.9902 +0.0137 9.9903 9.9902
TFPRMF-A 1,067,793,777.19 57.2281 +0.3360 57.2282 57.2281
TFPRMF-P 201,658,727.33 57.2282 +0.3359 57.2283 57.2282
TEGRMF-A 538,843,997.15 68.4785 +0.4895 68.4786 68.4785
TEGRMF-B 32,814,357.22 70.8606 +0.5075 70.8607 70.8606
TEGRMF-P 108,963,599.14 68.4787 +0.4894 68.4788 68.4787
THDRMF 258,067,784.98 14.0174 +0.1200 14.0175 14.0174
TMSRMF-A 176,893,848.41 13.1335 +0.0179 13.1336 13.1335
TMSRMF-B 8,373,269.98 13.4817 +0.0186 13.4818 13.4817
TMSRMF-P 27,479,585.13 13.1335 +0.0178 13.1336 13.1335
TAPRMF 54,485,767.51 12.9021 +0.1737 12.9022 12.9021
TCHRMF 117,747,578.27 9.4606 +0.0314 9.4607 9.4606
TCHARMF-A 16,854,311.15 10.0524 +0.0589 - -
TCHARMF-P 0.00 10.0524 +0.0589 - -
TCIRMF 158,296,167.46 7.1463 +0.0468 7.1464 7.1463
TJPRMF 53,993,294.20 15.8738 -0.0212 15.8739 15.8738
TGOLDRMF 85,655,065.27 9.1049 -0.0378 9.1050 9.1049
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 209,907,841.50 17.7241 +0.2471 17.9014 17.7241
TISCOCH 966,970,285.47 9.2022 +0.0316 9.2943 9.2022
TISCOCHA-A 1,014,033,928.06 13.2915 +0.0917 13.4245 13.2915
TISCOCID 129,721,150.34 4.7197 +0.0302 4.7670 4.7197
TISCOJP 281,112,764.81 18.3655 -0.0253 18.5493 18.3655
TISCONA 114,474,929.87 16.0382 +0.2132 16.1987 16.0382
TISCOC19 151,235,924.81 7.7581 +0.0264 7.8358 7.7581
TISCOC20 113,331,896.50 7.7208 +0.0258 7.7981 7.7208
TISCOC21 75,288,929.95 7.7367 +0.0262 7.8142 7.7367
TCHT5M2 127,775,099.75 8.4726 +0.0278 8.5574 8.4726
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 52,443,611.11 9.9547 +0.0270 10.0543 9.9547
TGOLD 326,807,254.97 14.4852 -0.0613 14.5577 14.4852
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2563
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 1,984,169.05 13.0886 +0.0510 13.0887 -
Retirement Mutual Fund
TEURMF 5,927,456.53 11.4834 +0.0123 11.4835 11.4834
TUSRMF 55,675,460.35 18.0262 -0.0091 18.0263 18.0262
TGHRMF-A 55,215,975.09 12.2055 -0.0393 12.2056 12.2055
TGHRMF-P 0.00 12.2055 -0.0393 12.2056 12.2055
TTECHRMF-A 51,310,974.39 10.4069 -0.0184 10.4070 10.4069
TTECHRMF-P 30,580,512.57 10.4069 -0.0184 10.4070 10.4069
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 64,811,760.98 8.8262 -0.0107 8.8484 8.8262
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 22,712,078.36 12.4507 +0.0372 12.5753 12.4507
TISCOLAF 23,017,219.77 5.0095 +0.0620 5.0597 5.0095
TISCOEU 283,220,981.76 12.0310 +0.0049 12.1514 12.0310
TISCOGY 68,476,643.79 12.4647 -0.0337 12.5894 12.4647
TISCOUS 912,348,551.66 32.8827 -0.0142 33.2116 32.8827
TUSEQ-UH 249,019,971.73 16.3156 -0.0244 16.4789 16.3156
TISCOGEM 247,876,872.18 11.7793 +0.1106 11.8972 11.7793
TNEXTGEN 3,468,447,269.37 11.4822 +0.1424 11.5971 11.4650
TISCOGC 49,759,468.98 12.2699 +0.0139 12.3927 12.2699
TCLOUD 1,904,996,691.12 11.6642 +0.1846 11.7809 11.6467
TCHTECH-A 1,063,024,503.08 13.0884 +0.0510 13.2194 13.0884
TUSFIN-A 450,683,411.44 9.5439 +0.0018 9.6394 9.5439
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 310,482,540.19 14.0623 +0.1107 14.2030 14.0623
TISCOOIL 29,621,754.35 2.7288 +0.0299 2.7562 2.7288
TUSOIL 74,687,627.25 2.2641 +0.0192 2.2868 2.2641
TOIL6 7,276,900.46 2.0703 +0.0175 2.0911 2.0703
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,292,372,154.96 11.7411 -0.0111 11.8586 11.7411
TGINC-R 1,389,642,900.31 11.7405 -0.0112 11.8580 11.7405
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 482,772,615.08 12.7319 -0.0740 12.8593 12.7319
TISCOINA-A 121,474,800.11 9.4954 -0.0219 9.5905 9.4954
TISCOJPA 74,254,674.14 12.8941 -0.0929 13.0231 12.8941
TSTARP 1,010,240,853.12 15.7346 -0.0449 15.8920 15.7346
TSTAR-UH 104,386,321.92 13.2160 -0.0465 13.3483 13.2160
TGESG 122,887,612.28 11.8521 -0.0288 11.9707 11.8521
TISCOGIF-R 77,553,440.62 10.1289 +0.0436 10.2303 10.1289
TGHSTARP 350,254,943.10 12.2670 +0.0181 12.3898 12.2670
TGHDIGI 2,011,990,116.99 17.5796 -0.0839 17.7555 17.5796
TBIOTECH 467,100,830.22 17.0150 -0.0245 17.1853 17.0150
TISTECH-A 738,729,123.17 18.4634 -0.0985 18.6481 18.4634
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 248,426,496.46 9.0670 -0.0669 9.1578 9.0670
TGREIT 525,158,083.20 9.3037 -0.0673 9.3968 9.3037
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า