ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 กันยายน 2564
Money Market Fund
TISCOSTF 3,206,627,608.63 12.9675 -0.0001 12.9676 12.9675
Fixed Income Fund
TBOND1Y 161,424,333.86 11.7599 +0.0008 11.7600 11.7599
TBONDPVD 1,656,775,316.04 10.2436 +0.0001 10.2437 10.2436
TFIXPVD 4,426,880,746.73 10.2899 +0.0007 10.2900 10.2899
TISCOFIX-A 1,044,527,751.06 10.7761 +0.0011 10.7762 10.7761
Mixed Fund
TW-E20 138,689,804.10 15.1171 +0.0317 15.1928 15.1171
TW-BAL 57,379,130.92 32.6352 +0.2186 32.7985 32.6352
TCIEZERO 396,607,538.24 9.7971 +0.0047 9.8462 9.7971
TCINC 198,209,994.11 10.3989 +0.0141 10.4510 10.3989
TCINCP-A 39,971,420.25 11.2575 +0.0284 11.3139 11.2575
TCINCP-R 30,750,175.05 11.2256 +0.0283 11.2818 11.2256
TINC-A 1,356,988,121.75 12.0287 +0.0407 12.0889 12.0287
TINC-R 1,552,656,298.13 11.9948 +0.0405 12.0549 11.9948
TISCOAGF 243,150,142.86 107.6642 +0.6185 108.7409 107.6642
TISCOFLEXP 296,364,935.79 61.6249 +0.5946 62.2413 61.6249
TISCOFLEX 91,588,031.43 40.8491 +0.4977 41.2577 40.8491
TTHREIT 588,296,048.99 8.3074 +0.0192 8.3698 8.3074
TCHLINK8 202,790,493.28 9.8711 +0.0001 - -
TCHLINK9 54,634,905.21 9.9163 - - -
Equity Fund
TSF-A 3,441,634,272.59 83.9802 +1.4151 84.8621 83.9802
TSF-MF 482,421,841.87 84.1803 +1.4204 84.1804 84.1803
TISCOEQF 77,062,873.86 2.2986 +0.0270 2.3217 2.2986
TISCOEDF 101,143,235.72 1.2737 +0.0163 1.2865 1.2737
TISCOEGF 577,919,967.90 55.8895 +0.6874 56.4485 55.8895
TISCOHD-A 175,767,108.18 17.8851 +0.3053 18.0641 17.8851
TISCOMS-A 687,513,473.84 21.5084 +0.2274 21.7236 21.5084
TISESG-A 21,160,304.70 13.3952 +0.2230 13.5293 -
TISESG-D 80,564,073.90 11.6404 +0.1937 11.7569 -
TISCODS 67,980,567.21 9.8443 +0.1577 9.9428 9.8443
TISCOBIG 143,174,178.00 9.6224 +0.0835 9.7187 9.6224
TISCOWB 88,587,967.25 10.8917 +0.1261 11.0007 10.8917
TDLTF-N 8,583.10 23.4343 +0.2884 23.6687 23.4343
TISCOLTF-N 294,345,945.64 43.6306 +0.5276 44.0670 43.6306
TMSLTF-N 328,689.03 16.8828 +0.2039 17.0517 16.8828
TDSLTF-N 34,221.91 12.2039 +0.1990 12.3260 12.2039
TEQT5M1 103,122,826.22 9.9582 +0.1533 10.0579 9.9582
TEQT5M3 22,024,269.48 10.3079 +0.1631 10.4111 10.3079
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 571,590,116.93 23.4137 +0.2881 - 23.4137
TISCOLTF-A 2,440,538,749.35 43.5616 +0.5267 - 43.5616
TISCOLTF-B 83,253,805.68 45.2695 +0.5481 - 45.2695
TMSLTF-A 468,002,917.34 16.8600 +0.2037 - 16.8600
TMSLTF-B 16,769,853.80 17.3415 +0.2098 - 17.3415
TDSLTF-A 172,519,738.98 11.8008 +0.1924 - 11.8008
TDSLTF-B 7,300,365.21 12.1405 +0.1982 - 12.1405
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 1,476,477.74 10.7765 +0.0011 10.7766 10.7765
TINC-SSF 9,666,855.29 12.0180 +0.0406 12.0181 12.0180
TEG-SSF 31,179,197.13 14.5530 +0.1788 14.5531 14.5530
TSF-SSF 43,774,774.98 84.0017 +1.4154 84.0018 84.0017
TISCOMS-SSF 5,914,250.94 21.5094 +0.2274 21.5095 21.5094
TISCOCHA-SSF 27,106,806.05 12.6326 +0.0409 12.6327 12.6326
TEG-SSFX 114,507,072.77 14.5528 +0.1788 - 14.5528
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 291,922,129.47 14.0122 +0.0007 14.0123 14.0122
TFIRMF-A 252,620,000.89 15.0907 +0.0014 15.0908 15.0907
TFIRMF-B 15,445,052.87 15.2973 +0.0015 15.2974 15.2973
TFIRMF-P 348,434,308.71 15.0912 +0.0014 15.0913 15.0912
TINRMF-A 97,009,471.71 10.4324 +0.0347 10.4325 10.4324
TINRMF-P 293,683,699.60 10.4325 +0.0346 10.4326 10.4325
TFPRMF-A 1,166,809,633.29 65.3853 +0.6707 65.3854 65.3853
TFPRMF-P 194,532,779.33 65.3854 +0.6707 65.3855 65.3854
TEGRMF-A 615,145,178.71 81.5216 +0.9981 81.5217 81.5216
TEGRMF-B 48,533,290.74 84.7180 +1.0384 84.7181 84.7180
TEGRMF-P 127,242,480.46 81.5219 +0.9981 81.5220 81.5219
THDRMF 288,501,241.07 15.7835 +0.2676 15.7836 15.7835
TMSRMF-A 227,671,709.25 16.6570 +0.2042 16.6571 16.6570
TMSRMF-B 12,066,309.48 17.1864 +0.2111 17.1865 17.1864
TMSRMF-P 44,266,626.74 16.6570 +0.2042 16.6571 16.6570
TAPRMF 54,895,722.36 12.8467 +0.0515 12.8468 12.8467
TCHRMF 88,631,478.27 7.7981 +0.0052 7.7982 7.7981
TCHARMF-A 75,004,418.10 9.5202 +0.0303 9.5203 9.5202
TCHARMF-P 37,049,109.05 9.5208 +0.0302 9.5209 9.5208
TCIRMF 159,945,002.34 7.5147 +0.0208 7.5148 7.5147
TJPRMF 60,040,208.79 17.7337 -0.3439 17.7338 17.7337
TGOLDRMF 75,919,502.73 8.6749 +0.0289 8.6750 8.6749
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 245,390,773.61 17.5434 +0.0722 17.7189 17.5434
TISCOCH 635,477,712.29 7.5697 +0.0017 7.6455 7.5697
TISCOCHA-A 848,304,260.16 12.6323 +0.0409 12.7587 12.6323
TISCOCID 129,495,592.56 4.9574 +0.0132 5.0071 4.9574
TISCOJP 323,594,445.13 20.4371 -0.4011 20.6416 20.4371
TISCONA 114,599,370.01 15.7192 +0.0039 15.8765 15.7192
TISCOC19 108,607,186.43 6.4233 +0.0031 6.4876 6.4233
TISCOC20 91,825,376.05 6.3507 +0.0036 6.4143 6.3507
TISCOC21 56,271,519.74 6.3579 +0.0031 6.4216 6.3579
TCHT5M2 96,948,419.55 6.9880 +0.0038 7.0580 6.9880
TCHT5M4 276,030,209.58 8.5919 +0.0050 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 42,836,229.34 12.6327 -0.0872 12.7591 12.6327
TGOLD 197,331,191.82 13.7823 +0.0454 13.8513 13.7823
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 36,272,405.76 10.7974 -0.4719 10.7975 10.7974
Retirement Mutual Fund
TEURMF 11,413,607.36 13.5551 -0.2520 13.5552 13.5551
TUSRMF 79,647,170.23 21.5989 -0.3558 21.5990 21.5989
TGHRMF-A 89,836,985.96 14.2290 -0.1210 14.2291 14.2290
TGHRMF-P 36,292,115.07 14.1165 -0.1199 14.1166 14.1165
TTECHRMF-A 108,572,314.45 12.7279 -0.2719 12.7280 12.7279
TTECHRMF-P 68,098,793.49 12.7275 -0.2719 12.7276 12.7275
TCHTECHRMF-A 100,239,009.48 8.1696 -0.3604 8.1697 8.1696
TCHTECHRMF-P 37,812,604.26 8.1214 -0.3583 8.1215 8.1214
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 72,704,284.58 9.6489 +0.0283 9.6731 9.6489
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 19,326,667.61 17.4148 -0.0938 17.5890 17.4148
TISCOLAF 17,613,722.44 4.8112 -0.1353 4.8594 4.8112
TISCOEU 834,592,586.28 14.0431 -0.3061 14.1836 14.0431
TISCOGY 65,192,750.33 14.0735 -0.3523 14.2143 14.0735
TISCOUS 942,143,945.24 39.4036 -0.6658 39.7977 39.4036
TUSEQ-UH 430,722,602.05 21.2581 -0.2969 21.4708 21.2581
TISCOGEM 67,699,344.72 12.0054 -0.3508 12.1256 12.0054
TNEXTGEN 3,797,159,141.44 12.2873 -0.5265 12.4103 12.2689
TNEWENGY 644,927,532.18 7.5750 -0.3897 7.6509 7.5636
TGENOME 6,890,251,309.69 7.4613 -0.3385 7.5360 7.4501
TISCOGC 172,939,964.75 13.1318 -0.1485 13.2632 13.1318
TCHCON 2,912,421,184.06 6.5341 -0.3371 6.5995 6.5243
TCLOUD 607,618,612.55 13.5223 -0.2725 13.6576 13.5020
TCHTECH-A 2,614,032,082.83 10.8150 -0.4727 10.9233 10.8150
TUSFIN-A 842,303,251.21 12.3149 -0.3045 12.4382 12.3149
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 247,911,255.81 17.9260 -0.1037 18.1054 17.9260
TISCOOIL 38,527,593.26 4.4126 -0.0599 4.4568 4.4126
TUSOIL 51,352,747.80 3.5686 -0.0512 3.6044 3.5686
TOIL6 9,558,337.67 3.2649 -0.0455 3.2977 3.2649
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 997,485,358.29 12.9076 -0.0406 13.0368 12.9076
TGINC-R 2,002,312,726.02 12.9064 -0.0406 13.0356 12.9064
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 368,483,698.68 10.6384 +0.1422 10.7449 10.6384
TISCOINA-A 68,894,220.93 14.1642 +0.0524 14.3059 14.1642
TISCOJPA 57,674,865.97 14.6410 +0.1322 14.7875 14.6410
TUSMS 507,388,627.30 10.6260 +0.1241 10.7324 10.6101
TSTARP 3,086,307,095.78 18.4920 -0.0628 18.6770 18.4920
TSTAR-UH 179,655,711.81 16.8570 +0.0391 17.0257 16.8570
TGESG 145,722,203.48 14.2705 -0.0354 14.4133 14.2705
TISCOGIF-R 250,435,521.02 10.8455 -0.0504 10.9541 10.8455
TGHSTARP 381,969,632.15 13.4008 +0.0257 13.5349 13.4008
TGHDIGI 4,113,056,601.28 19.2630 +0.3839 19.4557 19.2630
TBIOTECH 698,242,562.41 19.6070 +0.1960 19.8032 19.6070
TISTECH-A 892,040,522.97 22.3008 +0.0666 22.5239 22.3008
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 114,379,178.72 11.1354 +0.0887 11.2469 11.1354
TGREIT 278,840,602.99 11.2302 -0.0790 11.3426 11.2302
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า