ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
Money Market Fund
TISCOSTF 2,715,537,324.87 12.9619 +0.0001 12.9620 12.9619
Fixed Income Fund
TBOND1Y 162,871,672.71 11.7599 +0.0005 11.7600 11.7599
TBONDPVD 1,656,543,579.15 10.2432 +0.0007 10.2433 10.2432
TFIXPVD 4,423,511,400.88 10.2921 - 10.2922 10.2921
TISCOFIX-A 1,194,556,543.84 10.7769 -0.0001 10.7770 10.7769
Mixed Fund
TW-E20 141,100,556.41 14.9400 -0.0053 15.0148 14.9400
TW-BAL 55,366,792.93 31.3598 -0.0343 31.5167 31.3598
TCIEZERO 395,588,446.40 9.7542 +0.0074 9.8031 9.7542
TCINC 209,813,798.62 10.3324 +0.0026 10.3842 10.3324
TCINCP-A 39,461,244.11 11.1168 +0.0029 11.1725 11.1168
TCINCP-R 31,758,181.46 11.0870 +0.0029 11.1425 11.0870
TINC-A 1,398,383,507.01 11.8108 +0.0043 11.8700 11.8108
TINC-R 1,625,851,466.70 11.7793 +0.0043 11.8383 11.7793
TISCOAGF 233,498,782.84 103.8793 -0.2701 104.9182 103.8793
TISCOFLEXP 276,459,506.39 57.0527 -0.6147 57.6233 57.0527
TISCOFLEX 86,665,780.30 38.7009 -0.0657 39.0880 38.7009
TTHREIT 582,315,635.66 8.2442 -0.0151 8.3061 8.2442
TCHLINK8 202,775,434.23 9.8704 +0.0005 - -
TCHLINK9 54,577,083.21 9.9058 +0.0010 - -
Equity Fund
TSF-A 3,301,741,004.04 78.6823 -0.0353 79.5086 78.6823
TSF-MF 495,308,749.30 78.7666 -0.0314 78.7667 78.7666
TISCOEQF 96,316,236.87 2.8510 -0.0199 2.8796 2.8510
TISCOEDF 95,347,439.10 1.1898 -0.0019 1.2018 1.1898
TISCOEGF 544,435,517.52 52.2293 -0.1135 52.7517 52.2293
TISCOHD-A 168,078,282.67 16.3790 +0.0088 16.5429 16.3790
TISCOMS-A 708,828,663.61 20.6120 -0.3586 20.8182 20.6120
TISESG-A 19,109,100.99 12.1432 -0.0197 12.2647 12.1432
TISESG-D 73,027,638.06 10.5525 -0.0171 10.6581 10.5525
TISCODS 61,906,700.28 9.0176 +0.0183 9.1079 9.0176
TISCOBIG 134,683,272.17 8.9663 +0.0285 9.0561 8.9663
TISCOWB 82,524,097.68 10.0338 -0.0567 10.1342 10.0338
TDLTF-N 7,085.51 21.8875 -0.0470 22.1065 21.8875
TISCOLTF-N 1,224.96 40.8171 -0.0897 41.2254 40.8171
TMSLTF-N 212,420.84 16.0390 -0.1571 16.1995 16.0390
TDSLTF-N 33,967.03 11.1655 +0.0223 11.2773 11.1655
TEQT5M1 95,748,500.96 9.1986 -0.0144 9.2907 9.1986
TEQT5M3 24,663,024.44 9.5189 -0.0100 9.6142 9.5189
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 536,803,420.26 21.8680 -0.0469 - 21.8680
TISCOLTF-A 2,284,614,095.13 40.7513 -0.0895 - 40.7513
TISCOLTF-B 77,952,239.58 42.3155 -0.0916 - 42.3155
TMSLTF-A 445,236,020.23 16.0177 -0.1569 - 16.0177
TMSLTF-B 15,941,491.04 16.4595 -0.1607 - 16.4595
TDSLTF-A 156,334,344.51 10.7967 +0.0215 - 10.7967
TDSLTF-B 6,695,489.30 11.0987 +0.0225 - 11.0987
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 806,775.44 10.7773 - 10.7774 10.7773
TINC-SSF 9,418,574.15 11.8004 +0.0044 11.8005 11.8004
TEG-SSF 27,393,015.96 13.6186 -0.0323 13.6187 13.6186
TSF-SSF 39,124,390.35 78.7024 -0.0353 78.7025 78.7024
TISCOMS-SSF 5,275,901.59 20.6130 -0.3586 20.6131 20.6130
TISCOCHA-SSF 25,491,701.03 12.8785 +0.6437 12.8786 12.8785
TEG-SSFX 107,192,193.39 13.6184 -0.0323 - 13.6184
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 293,543,489.76 14.0080 +0.0006 14.0081 14.0080
TFIRMF-A 247,282,763.07 15.1002 - 15.1003 15.1002
TFIRMF-B 14,643,099.02 15.3050 +0.0001 15.3051 15.3050
TFIRMF-P 342,793,549.87 15.1007 - 15.1008 15.1007
TINRMF-A 95,762,806.67 10.2501 +0.0045 10.2502 10.2501
TINRMF-P 281,418,185.43 10.2503 +0.0046 10.2504 10.2503
TFPRMF-A 1,102,130,910.71 61.4185 -0.1064 61.4186 61.4185
TFPRMF-P 192,653,200.77 61.4186 -0.1064 61.4187 61.4186
TEGRMF-A 578,133,669.96 76.2357 -0.1738 76.2358 76.2357
TEGRMF-B 43,740,083.08 79.1621 -0.1782 79.1622 79.1621
TEGRMF-P 116,079,906.85 76.2359 -0.1739 76.2360 76.2359
THDRMF 264,060,312.01 14.4663 +0.0109 14.4664 14.4663
TMSRMF-A 220,243,576.75 15.8107 -0.1579 15.8108 15.8107
TMSRMF-B 10,875,881.23 16.2976 -0.1622 16.2977 16.2976
TMSRMF-P 43,500,299.13 15.8107 -0.1579 15.8108 15.8107
TAPRMF 56,405,243.58 13.2637 +0.4526 13.2638 13.2637
TCHRMF 94,599,509.77 8.4602 +0.4255 8.4603 8.4602
TCHARMF-A 71,733,449.16 9.7041 +0.4757 9.7042 9.7041
TCHARMF-P 35,019,875.30 9.7048 +0.4758 9.7049 9.7048
TCIRMF 161,845,307.83 7.4790 +0.3337 7.4791 7.4790
TJPRMF 54,673,924.94 16.5037 -0.0933 16.5038 16.5037
TGOLDRMF 79,272,186.99 8.9810 +0.1276 8.9811 8.9810
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 242,500,121.63 18.0956 +0.6053 18.2767 18.0956
TISCOCH 680,741,318.65 8.2212 +0.4143 8.3035 8.2212
TISCOCHA-A 851,489,847.92 12.8782 +0.6437 13.0071 12.8782
TISCOCID 128,580,737.92 4.9347 +0.2214 4.9841 4.9347
TISCOJP 430,184,319.69 19.0545 -0.1093 19.2451 19.0545
TISCONA 228,760,008.55 16.8884 +0.7075 17.0574 16.8884
TISCOC19 117,858,789.92 6.9709 +0.3553 7.0407 6.9709
TISCOC20 99,567,665.81 6.8946 +0.3529 6.9636 6.8946
TISCOC21 61,929,843.67 6.9141 +0.3545 6.9833 6.9141
TCHT5M2 105,264,916.96 7.5924 +0.3872 7.6684 7.5924
TCHT5M4 299,635,463.96 9.3267 +0.4748 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 47,558,631.44 12.9812 +0.1307 13.1111 12.9812
TGOLD 208,930,142.65 14.2832 +0.2051 14.3547 14.2832
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 29,314,102.92 11.3640 -1.1136 11.3641 11.3640
Retirement Mutual Fund
TEURMF 9,182,166.02 13.6188 -0.0942 13.6189 13.6188
TUSRMF 77,674,356.48 21.7899 -0.0449 21.7900 21.7899
TGHRMF-A 86,061,828.53 14.1345 -0.0569 14.1346 14.1345
TGHRMF-P 25,393,173.29 14.0227 -0.0564 14.0228 14.0227
TTECHRMF-A 107,664,608.06 12.8653 -0.1532 12.8654 12.8653
TTECHRMF-P 56,751,992.84 12.8648 -0.1532 12.8649 12.8648
TCHTECHRMF-A 97,356,358.86 8.6084 -0.8295 8.6085 8.6084
TCHTECHRMF-P 33,648,412.73 8.5576 -0.8247 8.5577 8.5576
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 96,715,080.41 9.5781 +0.0141 9.6021 9.5781
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 19,560,878.75 15.6282 -0.0617 15.7846 15.6282
TISCOLAF 19,633,513.58 5.4717 +0.0369 5.5265 5.4717
TISCOEU 699,463,013.47 14.1395 -0.1544 14.2810 14.1395
TISCOGY 46,996,136.73 14.4878 -0.1423 14.6328 14.4878
TISCOUS 998,052,367.29 39.7860 -0.0824 40.1840 39.7860
TUSEQ-UH 427,370,125.11 21.2441 -0.0154 21.4566 21.2441
TISCOGEM 74,629,094.41 11.9977 -0.5138 12.1178 11.9977
TNEXTGEN 3,877,834,698.88 12.4051 -0.2102 12.5293 12.3865
TNEWENGY 663,329,260.18 7.7739 -0.2570 7.8517 7.7622
TGENOME 7,221,631,961.49 7.6898 -0.2784 7.7668 7.6783
TISCOGC 66,990,756.34 13.4061 -0.0069 13.5403 13.4061
TCHCON 2,892,007,770.26 6.4779 -0.8526 6.5428 6.4682
TCLOUD 738,297,467.99 12.7598 -0.2741 12.8875 12.7407
TCHTECH-A 2,647,700,402.84 11.3826 -1.1153 11.4965 11.3826
TUSFIN-A 841,713,541.65 12.2462 +0.0679 12.3688 12.2462
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 221,752,151.00 18.0796 +0.1112 18.2605 18.0796
TISCOOIL 38,551,707.34 4.3561 +0.0006 4.3998 4.3561
TUSOIL 64,554,198.05 3.5794 +0.0004 3.6153 3.5794
TOIL6 9,225,843.16 3.2645 +0.0005 3.2972 3.2645
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 858,448,184.70 12.7741 +0.0561 12.9019 12.7741
TGINC-R 1,985,073,137.55 12.7729 +0.0561 12.9007 12.7729
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 394,269,845.47 12.2895 -0.2545 12.4125 12.2895
TISCOINA-A 28,827,580.79 12.9272 +0.0621 13.0566 12.9272
TISCOJPA 51,875,402.55 13.0508 -0.0011 - -
TUSMS 492,886,102.25 10.1624 +0.0564 10.2641 10.1472
TSTARP 2,888,739,995.00 18.1495 +0.1371 18.3311 18.1495
TSTAR-UH 172,620,173.62 16.3825 +0.1412 16.5464 16.3825
TGESG 143,824,970.54 14.2212 +0.1417 14.3635 14.2212
TISCOGIF-R 252,658,542.86 10.8822 +0.0787 10.9911 10.8822
TGHSTARP 336,733,025.72 13.4042 +0.0843 13.5383 13.4042
TGHDIGI 4,054,734,197.45 18.9305 -0.0492 19.1199 18.9305
TBIOTECH 757,755,233.31 18.7151 -0.0023 18.9024 18.7151
TISTECH-A 869,732,434.47 21.6905 +0.2836 21.9075 21.6905
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 173,270,341.58 11.1233 +0.0142 - -
TGREIT 327,133,041.94 11.3482 +0.0272 11.4618 11.3482
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า