ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 03 ธันวาคม 2564
Money Market Fund
TISCOSTF 3,242,045,351.72 12.9780 -0.0002 12.9781 12.9780
Fixed Income Fund
TBOND1Y 49,959,478.30 11.7646 +0.0004 11.7647 11.7646
TBONDPVD 1,657,727,874.30 10.2491 -0.0002 10.2492 10.2491
TFIXPVD 4,428,622,646.22 10.2865 +0.0001 10.2866 10.2865
TISCOFIX-A 1,028,962,605.16 10.7691 - 10.7692 10.7691
Mixed Fund
TW-E20 137,134,884.30 15.0555 -0.0085 15.1309 15.0555
TW-BAL 56,807,895.11 32.2940 -0.0590 32.4556 32.2940
TCIEZERO 360,875,732.61 9.8856 +0.0058 9.9351 9.8856
TCINC 197,741,754.15 10.4133 +0.0002 10.4655 10.4133
TCINCP-A 40,060,703.25 11.2798 -0.0013 11.3363 11.2798
TCINCP-R 31,510,583.55 11.2457 -0.0013 11.3020 11.2457
TINC-A 1,285,920,557.73 12.0934 +0.0024 12.1540 12.0934
TINC-R 1,351,147,454.92 12.0570 +0.0023 12.1174 12.0570
TISCOAGF 237,305,373.59 105.7629 -0.3460 106.8206 105.7629
TISCOFLEXP 291,747,611.50 60.5553 -0.2650 61.1610 60.5553
TISCOFLEX 86,602,909.45 40.2493 -0.1304 40.6519 40.2493
TTHREIT 567,919,504.89 8.4555 +0.0268 8.5190 8.4555
TCHLINK8 203,006,633.80 9.8816 +0.0008 - -
TCHLINK9 54,708,488.74 9.9297 +0.0006 - -
Equity Fund
TSF-A 3,778,157,611.73 80.5040 -0.2680 81.3494 80.5040
TSF-MF 556,082,388.25 80.8387 -0.2672 80.8388 80.8387
TISCOEQF 77,109,941.48 2.2952 -0.0060 2.3183 2.2952
TISCOEDF 98,208,463.36 1.2496 -0.0035 1.2622 1.2496
TISCOEGF 563,534,475.91 54.7256 -0.2088 55.2730 54.7256
TISCOHD-A 168,224,214.80 18.3178 -0.0428 18.5011 18.3178
TISCOMS-A 689,557,085.31 22.1181 -0.0955 22.3394 22.1181
TISESG-A 20,935,980.28 13.3104 -0.0250 13.4436 -
TISESG-D 56,753,965.43 11.5668 -0.0217 11.6826 -
TISCODS 71,946,408.98 10.1011 -0.0212 10.2022 10.1011
TISCOBIG 136,207,441.99 9.4543 -0.0482 9.5489 9.4543
TISCOWB-A 69,935,817.91 10.4319 -0.0262 10.5363 10.4319
TDLTF-N 11,268.58 22.9624 -0.0873 23.1921 22.9624
TISCOLTF-N 353,519,106.09 42.7411 -0.1624 43.1686 42.7411
TMSLTF-N 338,092.97 17.3658 -0.0743 17.5396 17.3658
TDSLTF-N 36,146.97 12.5381 -0.0272 12.6636 12.5381
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 554,180,050.63 22.9426 -0.0872 - 22.9426
TISCOLTF-A 2,367,545,356.70 42.6735 -0.1622 - 42.6735
TISCOLTF-B 79,892,595.67 44.3940 -0.1681 - 44.3940
TMSLTF-A 480,507,785.01 17.3424 -0.0741 - 17.3424
TMSLTF-B 17,217,751.59 17.8605 -0.0761 - 17.8605
TDSLTF-A 178,031,470.39 12.1240 -0.0262 - 12.1240
TDSLTF-B 7,508,298.69 12.4863 -0.0268 - 12.4863
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 1,383,471.41 10.7695 +0.0001 10.7696 10.7695
TINC-SSF 11,347,945.07 12.0827 +0.0024 12.0828 12.0827
TEG-SSF 36,251,889.42 14.2603 -0.0535 14.2604 14.2603
TSF-SSF 53,764,155.27 80.5246 -0.2681 80.5247 80.5246
TISCOMS-SSF 8,550,338.82 22.1192 -0.0955 22.1193 22.1192
TISCOWB-SSF 105,892.92 10.4321 -0.0262 10.4322 10.4321
TISCOHD-SSF 135,497.56 18.3180 -0.0428 18.3181 18.3180
TISCOCHA-SSF 32,164,695.88 13.2021 +0.1249 13.2022 13.2021
TEG-SSFX 112,309,201.69 14.2601 -0.0535 - 14.2601
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 298,799,784.68 14.0230 - 14.0231 14.0230
TFIRMF-A 239,657,542.79 15.0766 -0.0001 15.0767 15.0766
TFIRMF-B 15,719,721.78 15.2859 - 15.2860 15.2859
TFIRMF-P 402,113,689.63 15.0774 - 15.0775 15.0774
TINRMF-A 95,471,845.90 10.4966 +0.0011 10.4967 10.4966
TINRMF-P 291,660,736.10 10.4968 +0.0012 10.4969 10.4968
TFPRMF-A 1,142,114,283.80 64.4168 -0.1845 64.4169 64.4168
TFPRMF-P 192,203,173.37 64.4169 -0.1846 64.4170 64.4169
TSFRMF-A 49,239,634.52 9.6126 -0.0280 9.6127 9.6126
TSFRMF-P 6,149,177.93 9.6126 -0.0280 9.6127 9.6126
TEGRMF-A 599,336,233.70 79.8820 -0.3016 79.8821 79.8820
TEGRMF-B 49,598,667.98 83.1030 -0.3125 83.1031 83.1030
TEGRMF-P 130,650,574.81 79.8823 -0.3016 79.8824 79.8823
THDRMF 298,209,104.07 16.1560 -0.0376 16.1561 16.1560
TMSRMF-A 238,673,907.99 17.1295 -0.0730 17.1296 17.1295
TMSRMF-B 13,066,771.52 17.6966 -0.0750 17.6967 17.6966
TMSRMF-P 45,032,183.49 17.1296 -0.0729 17.1297 17.1296
TAPRMF 54,335,587.19 12.6195 -0.0351 12.6196 12.6195
TCHRMF 89,419,906.94 7.6282 -0.0454 7.6283 7.6282
TCHARMF-A 81,663,156.08 9.9546 +0.0941 9.9547 9.9546
TCHARMF-P 39,958,933.22 9.9553 +0.0942 9.9554 9.9553
TCIRMF 154,872,118.25 7.2898 -0.0468 7.2899 7.2898
TJPRMF 57,313,150.68 16.5866 +0.1465 16.5867 16.5866
TGOLDRMF 74,119,044.40 8.7171 -0.0141 8.7172 8.7171
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 266,735,202.23 17.2279 -0.0465 17.4003 17.2279
TISCOCH 636,508,931.13 7.4016 -0.0441 7.4757 7.4016
TISCOCHA-A 859,278,863.20 13.2017 +0.1248 13.3338 13.2017
TISCOCID 116,072,158.29 4.4722 -0.0286 4.5170 4.4722
TISCOJP 350,636,696.99 19.0699 +0.1672 19.2607 19.0699
TISCONA 115,817,541.26 15.5402 -0.0306 15.6957 15.5402
TISCOC19 101,828,743.32 6.2716 -0.0375 6.3344 6.2716
TISCOC20 89,651,253.62 6.2044 -0.0370 6.2665 6.2044
TISCOC21 54,705,803.71 6.2121 -0.0378 6.2743 6.2121
TCHT5M2 94,222,777.23 6.8297 -0.0401 6.8981 6.8297
TCHT5M4 269,839,615.95 8.3992 -0.0503 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 45,790,970.21 12.1772 +0.1287 12.2991 12.1772
TGOLD 195,543,395.94 13.8621 -0.0225 13.9315 13.8621
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2564
Super Savings Fund
TISCOUS-SSF 308,848.60 41.5005 +0.6461 41.5006 41.5005
TISCOEU-SSF 808,514.64 14.2829 -0.2126 14.2830 14.2829
TNEXTGEN-SSF 750,425.26 11.0795 +0.0292 11.0796 11.0795
TCHTECH-SSF 36,453,155.72 10.6606 -0.0940 10.6607 10.6606
Retirement Mutual Fund
TEURMF-A 14,913,087.64 13.9019 -0.1604 13.9020 13.9019
TEURMF-P 0.00 13.9019 - 13.9020 13.9019
TUSRMF-A 91,018,074.50 22.7253 +0.3512 22.7254 22.7253
TUSRMF-P 0.00 22.7253 - 22.7254 22.7253
TGHRMF-A 91,131,296.08 13.9733 +0.0518 13.9734 13.9733
TGHRMF-P 47,096,390.04 13.8628 +0.0515 13.8629 13.8628
TTECHRMF-A 109,597,741.14 13.2601 +0.1367 13.2602 13.2601
TTECHRMF-P 64,777,100.79 13.2597 +0.1367 13.2598 13.2597
TCHTECHRMF-A 107,078,681.53 8.0874 -0.0704 8.0875 8.0874
TCHTECHRMF-P 38,377,937.82 8.0397 -0.0700 8.0398 8.0397
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 83,187,936.23 9.7973 +0.0324 9.8219 9.7973
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 22,248,571.35 17.5226 +0.3986 17.6979 17.5226
TISCOLAF 17,329,748.01 4.4624 +0.1781 4.5071 4.4624
TISCOEU-A 894,375,620.55 14.2826 -0.2127 14.4255 14.2826
TISCOGY 65,856,717.87 14.1529 -0.1826 14.2945 14.1529
TISCOUS-A 998,193,258.31 41.5003 +0.6462 41.9154 41.5003
TUSEQ-UH 442,286,585.35 22.6687 +0.4129 22.8955 22.6687
TISCOGEM 82,601,125.99 11.9919 +0.1386 12.1119 11.9919
TNEXTGEN-A 3,019,550,950.21 11.0795 +0.0292 11.1904 11.0629
TNEWENGY 639,229,737.86 7.9837 -0.0065 8.0636 7.9717
TGENOME 5,155,507,756.80 5.6824 +0.0855 5.7393 5.6739
TISCOGC 147,607,540.74 13.0436 +0.1375 13.1741 13.0436
TCHCON 2,901,170,182.00 6.4619 -0.0338 6.5266 6.4522
TCLOUD 631,563,361.18 12.2591 +0.1722 12.3818 12.2407
TCHTECH-A 2,561,386,869.53 10.6780 -0.0941 10.7849 10.6780
TUSFIN-A 966,953,973.85 13.0115 +0.3781 13.1417 13.0115
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 296,815,732.14 18.4324 +0.5400 18.6168 18.4324
TISCOOIL 36,091,042.55 4.2265 +0.1134 4.2689 4.2265
TUSOIL 49,843,644.71 3.4747 +0.0889 3.5095 3.4747
TOIL6 9,136,912.98 3.1889 +0.0817 3.2209 3.1889
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 01 ธันวาคม 2564
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,074,414,846.75 12.7728 -0.0129 12.9006 12.7728
TGINC-R 2,003,756,540.73 12.7716 -0.0129 12.8994 12.7716
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 357,424,323.21 10.2732 +0.0262 10.3760 10.2732
TISCOINA-A 49,047,833.36 14.1386 +0.1401 14.2801 14.1386
TISCOJPA 48,693,700.68 13.2697 -0.0714 13.4025 13.2697
TUSMS 418,776,057.83 9.2922 -0.2531 9.3852 9.2783
TSTARP 3,037,614,841.64 18.0579 -0.0528 18.2386 18.0579
TSTAR-UH 177,688,150.99 16.6844 -0.0476 16.8513 16.6844
TGESG 144,963,158.85 14.2429 -0.0207 14.3854 14.2429
TISCOGIF-R 93,090,201.55 10.6748 -0.0589 10.7816 10.6748
TFINTECH 405,284,677.47 8.6677 +0.0343 8.7545 8.6547
TGHSTARP 382,967,312.76 12.6051 -0.0884 12.7313 12.6051
TGHDIGI 3,255,530,828.90 15.5310 -0.4714 15.6864 15.5310
TBIOTECH 750,854,702.28 17.9159 -0.1588 18.0952 17.9159
TISTECH-A 631,112,092.30 21.7886 -0.6097 22.0066 21.7886
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 99,465,395.22 10.6963 +0.0312 10.8034 10.6963
TGREIT 225,949,682.70 10.9875 -0.0488 11.0975 10.9875
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า