ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
Money Market Fund
TISCOSTF 3,226,360,838.68 12.9997 +0.0003 12.9998 12.9997
Fixed Income Fund
TBOND1Y 72,281,039.02 11.7740 +0.0021 11.7741 11.7740
TBONDPVD 1,656,398,440.45 10.2354 -0.0009 10.2355 10.2354
TFIXPVD 4,375,847,249.34 10.1631 -0.0012 10.1632 10.1631
TISCOFIX-A 1,075,164,208.90 10.6491 -0.0007 10.6492 10.6491
Mixed Fund
TW-E20 134,561,816.95 14.9202 +0.0029 14.9949 14.9202
TW-BAL 56,572,569.90 32.1271 +0.0390 32.2878 32.1271
TCIEZERO 292,802,084.38 9.7672 +0.0037 9.8161 9.7672
TCINC 164,262,463.42 10.2456 +0.0021 10.2969 10.2456
TCINCP-A 2,684,916.72 11.0137 +0.0055 11.0689 11.0137
TCINCP-R 36,489,866.44 10.9754 +0.0054 11.0304 10.9754
TINC-A 1,176,546,980.90 11.9396 +0.0130 11.9994 11.9396
TINC-R 1,108,235,694.80 11.8986 +0.0129 11.9582 11.8986
TISCOAGF 203,297,888.66 104.3248 +0.3350 105.3681 104.3248
TISCOFLEXP 298,167,266.98 58.7126 +0.8856 59.2998 58.7126
TISCOFLEX 88,098,827.34 40.9793 +0.1245 41.3892 40.9793
TTHREIT 358,938,722.30 8.1430 +0.0228 8.2042 8.1430
TCHLINK8 203,827,078.03 9.9216 +0.0003 - -
TCHLINK9 54,901,583.63 9.9647 +0.0001 - -
Equity Fund
TSF-A 3,476,606,501.54 78.6964 +1.1951 79.5228 78.6964
TSF-MF 222,998,858.85 79.3328 +1.2068 79.3329 79.3328
TISCOEQF 78,424,785.19 2.3456 +0.0048 2.3692 2.3456
TISCOEDF 95,003,759.37 1.2221 +0.0065 1.2344 1.2221
TISCOEGF 536,294,426.89 54.9352 +0.3561 55.4847 54.9352
TISCOHD-A 185,640,546.43 18.7409 -0.0804 18.9284 18.7409
TISCOMS-A 604,704,472.91 20.5849 +0.0910 20.7909 20.5849
TISESG-A 18,605,884.86 13.7007 -0.0975 13.8378 -
TISESG-D 53,506,591.94 10.9232 -0.0778 11.0325 -
TISCODS 62,291,261.83 9.1555 -0.0583 9.2472 9.1555
TISCOBIG 136,138,886.55 9.8031 +0.0216 9.9012 9.8031
TISCOWB-A 34,347,925.33 11.1077 +0.0399 11.2189 11.1077
TDLTF-N 71,815.92 21.3936 +0.1389 21.6076 21.3936
TISCOLTF-N 205,888,340.55 42.9203 +0.2778 43.3496 42.9203
TMSLTF-N 317,887.96 16.2235 +0.0592 16.3858 16.2235
TDSLTF-N 246,122.24 12.4417 -0.0801 12.5662 12.4417
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 495,884,141.84 21.5744 +0.1400 - 21.5744
TISCOLTF-A 2,269,786,213.69 42.8524 +0.2774 - 42.8524
TISCOLTF-B 74,237,667.78 44.6854 +0.2899 - 44.6854
TMSLTF-A 404,475,826.23 16.2016 +0.0592 - 16.2016
TMSLTF-B 15,745,489.58 16.7330 +0.0614 - 16.7330
TDSLTF-A 167,900,967.57 11.8236 -0.0762 - 11.8236
TDSLTF-B 7,088,611.52 12.1655 -0.0781 - 12.1655
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 4,332,247.33 10.6495 -0.0007 10.6496 10.6495
TINC-SSF 16,452,775.37 11.9290 +0.0130 11.9291 11.9290
TEG-SSF 51,178,977.01 14.2812 +0.0928 14.2813 14.2812
TSF-SSF 96,384,898.77 78.7169 +1.1955 78.7170 78.7169
TISCOMS-SSF 28,125,221.86 20.5860 +0.0910 20.5861 20.5860
TISCOWB-SSF 1,481,202.70 11.1081 +0.0398 11.1082 11.1081
TISCOHD-SSF 2,156,440.56 18.7413 -0.0805 18.7414 18.7413
TISCOCHA-SSF 34,755,351.84 10.1295 +0.1255 10.1296 10.1295
TEG-SSFX 112,570,426.52 14.2810 +0.0928 - 14.2810
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 322,058,752.55 13.9523 -0.0014 13.9524 13.9523
TFIRMF-A 247,013,003.60 14.8672 -0.0027 14.8673 14.8672
TFIRMF-B 16,487,589.85 15.0792 -0.0028 15.0793 15.0792
TFIRMF-P 439,752,442.14 14.8679 -0.0028 14.8680 14.8679
TINRMF-A 104,537,482.50 10.3789 +0.0104 10.3790 10.3789
TINRMF-P 299,435,082.36 10.3790 +0.0103 10.3791 10.3790
TFPRMF-A 1,124,718,887.93 64.9040 +0.2080 64.9041 64.9040
TFPRMF-P 191,615,791.61 64.9041 +0.2080 64.9042 64.9041
TSFRMF-A 105,772,125.31 9.3070 +0.1382 9.3071 9.3070
TSFRMF-P 24,971,621.26 9.3070 +0.1382 9.3071 9.3070
TEGRMF-A 582,764,728.65 80.1297 +0.5220 80.1298 80.1297
TEGRMF-B 53,598,728.77 83.5576 +0.5455 83.5577 83.5576
TEGRMF-P 128,289,073.53 80.1299 +0.5219 80.1300 80.1299
THDRMF 304,608,593.68 16.5210 -0.0697 16.5211 16.5210
TMSRMF-A 232,980,003.77 16.0429 +0.0585 16.0430 16.0429
TMSRMF-B 13,545,951.37 16.6210 +0.0609 16.6211 16.6210
TMSRMF-P 39,783,667.35 16.0429 +0.0585 16.0430 16.0429
TAPRMF 46,492,121.35 10.4752 +0.2473 10.4753 10.4752
TCHRMF 82,816,900.02 6.0987 +0.2030 6.0988 6.0987
TCHARMF-A 75,247,534.37 7.6461 +0.0925 7.6462 7.6461
TCHARMF-P 34,584,258.36 7.6466 +0.0925 7.6467 7.6466
TCIRMF 128,487,355.71 6.0255 +0.1262 6.0256 6.0255
TJPRMF 50,791,966.58 15.5287 +0.3757 15.5288 15.5287
TGOLDRMF 75,986,458.26 8.9844 -0.1323 8.9845 8.9844
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 256,665,768.34 14.3368 +0.3390 14.4803 14.3368
TISCOCH 709,485,737.84 5.8732 +0.2011 5.9320 5.8732
TISCOCHA-A 694,411,052.75 10.1292 +0.1254 10.2306 10.1292
TISCOCID 96,331,103.01 3.6950 +0.0768 3.7321 3.6950
TISCOJP 366,471,969.07 17.7927 +0.4404 17.9707 17.7927
TISCONA 72,754,259.02 12.4042 +0.2396 12.5283 12.4042
TISCOC19 84,838,757.84 5.0299 +0.1666 5.0803 5.0299
TISCOC20 71,594,943.96 4.9767 +0.1654 5.0266 4.9767
TISCOC21 43,873,070.61 4.9786 +0.1649 5.0285 4.9786
TCHT5M2 75,110,571.30 5.4467 +0.1858 5.5013 5.4467
TCHT5M4 221,770,165.91 6.7362 +0.2287 6.8037 6.7362
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 43,700,791.56 11.8347 +0.1534 11.9531 11.8347
TGOLD 170,520,608.83 14.1882 -0.2138 14.2592 14.1882
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
Super Savings Fund
TISCOUS-SSF 3,945,576.95 35.7664 -0.0315 35.7665 35.7664
TISCOEU-SSF 2,547,257.50 12.7264 -0.1263 12.7265 12.7264
TNEXTGEN-SSF 4,613,832.17 4.5147 +0.2292 4.5148 4.5147
TCHTECH-SSF 33,638,319.71 6.7199 +0.0983 6.7200 6.7199
Retirement Mutual Fund
TEURMF-A 11,800,387.72 12.7922 -0.1039 12.7923 12.7922
TEURMF-P 886,165.32 12.7923 -0.1039 12.7924 12.7923
TUSRMF-A 86,173,203.71 19.5590 -0.0188 19.5591 19.5590
TUSRMF-P 11,264,636.09 19.5587 -0.0188 19.5588 19.5587
TNEXTGENRMF-A 9,222,221.90 4.6062 +0.2305 4.6063 4.6062
TNEXTGENRMF-P 67,082.30 4.6062 +0.2305 4.6063 4.6062
TGHRMF-A 89,865,275.60 13.4226 +0.1162 13.4227 13.4226
TGHRMF-P 61,348,761.51 13.3161 +0.1153 13.3162 13.3161
TTECHRMF-A 84,501,056.61 9.4308 -0.0025 9.4309 9.4308
TTECHRMF-P 46,182,394.57 9.4291 -0.0025 9.4292 9.4291
TCHTECHRMF-A 82,254,040.66 5.1424 +0.0734 5.1425 5.1424
TCHTECHRMF-P 27,967,052.21 5.1118 +0.0730 5.1119 5.1118
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 58,676,370.32 10.0404 +0.0264 10.0656 10.0404
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 17,921,811.48 15.7219 -0.0330 15.8792 15.7219
TISCOLAF 22,170,244.51 4.7742 +0.0415 4.8220 4.7742
TISCOEU-A 658,899,452.83 12.7261 -0.1263 12.8535 12.7261
TISCOGY 41,490,478.07 12.6306 -0.1007 12.7570 12.6306
TISCOUS-A 1,523,552,562.31 35.7491 -0.0315 36.1067 35.7491
TUSEQ-UH 421,903,304.42 19.9886 +0.0301 20.1886 19.9886
TISCOGEM 76,848,179.35 9.8602 -0.0487 9.9589 9.8602
TNEXTGEN-A 1,173,392,616.24 4.5047 +0.2288 4.5498 4.4979
TNEWENGY 332,371,994.49 4.3357 +0.1499 4.3792 4.3292
TRAREEARTH 43,637,639.44 8.0896 -0.1172 8.1706 8.0775
TGENOME 2,211,469,713.01 2.7564 +0.1343 2.7841 2.7523
TISCOGC 36,439,795.77 13.3155 -0.0389 13.4488 13.3155
TCHCON 1,837,112,123.85 4.0684 +0.0359 4.1092 4.0623
TCLOUD 390,258,010.54 7.6848 +0.0871 7.7617 7.6733
TCHTECH-A 1,724,887,928.59 6.7299 +0.0984 6.7973 6.7299
TUSFIN-A 794,570,057.84 11.1132 -0.0855 11.2244 11.1132
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 259,882,389.24 16.2275 +0.1266 16.3899 16.2275
TISCOOIL 32,629,368.02 6.2159 +0.0656 6.2782 6.2159
TUSOIL 63,536,281.87 5.6462 +0.0763 5.7028 5.6462
TOIL6 11,663,995.69 5.1651 +0.0690 5.2169 5.1651
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,085,945,961.43 11.3352 -0.0099 11.4487 11.3352
TGINC-R 1,629,482,548.87 11.3341 -0.0099 11.4475 11.3341
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 548,010,806.04 7.5574 +0.1306 7.6331 7.5574
TISCOINA-A 40,227,070.11 12.6048 -0.0413 12.7309 12.6048
TISCOJPA 31,999,323.07 10.6185 +0.0563 10.7248 10.6185
TUSMS 141,183,252.06 5.5518 -0.4274 5.6074 5.5435
TSTARP 2,168,872,176.11 14.1491 -0.0726 14.2907 14.1491
TSTAR-UH 176,127,628.60 13.4359 -0.0346 13.5704 13.4359
TGESG 142,726,963.36 11.7830 -0.0262 11.9009 11.7830
TISCOGIF-R 70,756,429.87 11.2727 -0.0093 11.3855 11.2727
TFINTECH 227,254,009.64 5.8268 -0.0586 5.8852 5.8181
TBRAND 520,541,421.08 8.6955 -0.0186 8.8260 8.6955
TGHSTARP 501,625,874.32 11.3466 -0.1094 11.4602 11.3466
TGHDIGI 1,556,725,940.36 8.4170 -0.3660 8.5013 8.4170
TBIOTECH 487,648,514.49 14.0250 -0.4628 14.1654 14.0250
TISTECH-A 394,664,392.49 12.4779 -0.2154 12.6028 12.4779
TCYBER 122,097,320.13 7.6814 -0.0543 7.7583 7.6699
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 70,479,602.35 9.9126 +0.0566 10.0118 9.9126
TGREIT 99,235,709.49 9.3199 -0.0236 9.4132 9.3199
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า