ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 3,016,955,553.34 12.9273 - 12.9274 12.9273
Fixed Income Fund
TBOND1Y 166,695,080.34 11.7304 +0.0003 11.7305 11.7304
TBONDPVD 1,648,557,479.34 10.2024 +0.0002 10.2025 10.2024
TISCOFIX 1,097,468,790.38 10.6739 +0.0001 10.6740 10.6739
TFIXPVD 4,333,312,088.63 10.1738 +0.0002 10.1739 10.1738
Mixed Fund
TW-E20 175,655,884.44 14.3332 +0.0229 14.4050 14.3332
TW-BAL 54,699,916.53 28.3904 +0.1435 28.5325 28.3904
TW-E70 22,040,623.17 8.1915 +0.0345 8.2735 8.1915
TCIEZERO 1,189,447,159.83 9.7672 +0.0026 9.8161 9.7672
TCINC 209,269,041.93 10.1481 +0.0072 10.1989 10.1481
TCINCP-A 6,376,006.58 10.8845 +0.0201 10.9390 10.8845
TCINCP-R 26,463,862.96 10.8675 +0.0200 10.9219 10.8675
TINC-A 2,553,273,397.85 11.6249 +0.0265 11.6831 11.6249
TINC-R 2,855,164,803.00 11.6068 +0.0264 11.6649 11.6068
TISCOAGF 181,864,213.36 72.7924 +0.0454 73.5204 72.7924
TCMCSF 151,366,830.77 33.5285 +0.1952 33.8639 33.5285
TISCOFLEX 85,921,263.66 34.3379 +0.2634 34.6814 34.3379
TTHREIT 431,887,122.37 9.7501 +0.0286 9.8233 9.7501
TCHLINK8 197,099,473.88 9.5941 -0.0094 - -
TCHLINK9 53,019,980.14 9.6232 -0.0114 - -
Equity Fund
TSF 1,339,146,434.12 50.0659 +0.2630 50.5667 50.0659
TCMEQF 79,898,727.47 2.2865 +0.0169 2.3095 2.2865
TISCOEDF 91,496,560.55 1.0435 +0.0089 1.0540 1.0435
TISCOEGF 522,398,249.40 41.8676 +0.3558 42.2864 41.8676
TISCOHD 824,512,008.15 12.4285 +0.0355 12.5529 12.4285
TISCOMS 1,726,465,090.96 14.0762 -0.0152 14.2171 14.0762
TISESG-A 18,317,964.75 10.1974 +0.0380 10.2995 10.1974
TISESG-D 81,287,321.10 9.1041 +0.0339 9.1952 9.1041
TISCODS 377,240,221.15 8.1342 +0.0020 8.2156 8.1342
TISCOBIG 226,370,538.54 8.9367 +0.0963 9.0262 8.9367
TISCOWB 184,978,185.37 9.1110 +0.0592 9.2022 9.1110
TEQT5M1 236,013,193.53 8.0524 +0.0599 8.1330 8.0524
TEQT5M3 47,116,450.72 8.2340 +0.0581 8.3164 8.2340
Long Term Equity Fund
TDLTF 464,854,656.90 17.5354 +0.1487 17.5355 17.5354
TISCOLTF-A 1,978,126,139.37 32.6625 +0.2774 32.6626 32.6625
TISCOLTF-B 65,429,611.76 33.7054 +0.2868 33.7055 33.7054
TMSLTF-A 267,582,119.95 11.0224 +0.0022 11.0225 11.0224
TMSLTF-B 11,158,506.40 11.2420 +0.0024 11.2421 11.2420
TDSLTF-A 125,367,859.49 8.9558 +0.0034 8.9559 8.9558
TDSLTF-B 6,085,344.76 9.1371 +0.0036 9.1372 9.1371
Super Savings Fund
TEG-SSF 1,756,605.73 10.9648 +0.0901 10.9649 -
TEG-SSFX 24,383,285.29 10.9647 +0.0900 10.9648 -
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 290,951,883.42 13.9446 +0.0011 13.9447 13.9446
TFIRMF-A 236,962,430.02 15.0022 +0.0008 15.0023 15.0022
TFIRMF-B 10,077,460.63 15.1847 +0.0010 15.1848 15.1847
TFIRMF-P 144,893,711.89 15.0027 +0.0009 15.0028 15.0027
TINRMF-A 107,146,209.99 10.0130 +0.0188 10.0131 10.0130
TINRMF-P 254,465,891.98 10.0131 +0.0188 10.0132 10.0131
TFPRMF-A 1,011,985,900.22 53.3770 +0.4155 53.3771 53.3770
TFPRMF-P 187,496,150.91 53.3771 +0.4154 53.3772 53.3771
TEGRMF-A 482,219,294.84 61.1916 +0.5175 61.1917 61.1916
TEGRMF-B 24,914,824.38 63.1455 +0.5349 63.1456 63.1455
TEGRMF-P 93,121,707.91 61.1918 +0.5175 61.1919 61.1918
THDRMF 209,837,938.71 11.1917 +0.0315 11.1918 11.1917
TMSRMF-A 150,918,481.98 10.8298 +0.0017 10.8299 10.8298
TMSRMF-B 6,085,172.89 11.0801 +0.0019 11.0802 11.0801
TMSRMF-P 21,479,865.02 10.8298 +0.0017 10.8299 10.8298
TAPRMF 39,589,883.45 9.6296 -0.0193 9.6297 9.6296
TCHRMF 105,355,957.93 8.4762 -0.0200 8.4763 8.4762
TCIRMF 126,414,332.61 5.5548 +0.0169 5.5549 5.5548
TJPRMF 44,596,872.61 13.0372 -0.0209 13.0373 13.0372
TGOLDRMF 87,272,951.48 8.7074 +0.0164 8.7075 8.7074
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 111,138,457.69 13.2083 -0.0240 13.3405 13.2083
TISCOCH 1,389,878,440.25 8.2228 -0.0216 8.3051 8.2228
TISCOCHA 684,449,051.88 9.3399 -0.0080 9.4334 9.3399
TISCOCID 112,489,962.01 3.6731 +0.0106 3.7099 3.6731
TISCOJP 387,404,474.73 15.1314 -0.0197 15.2828 15.1314
TISCONA 171,589,191.27 11.8126 -0.0439 11.9308 11.8126
TISCOC19 184,397,281.38 6.9321 -0.0157 7.0015 6.9321
TISCOC20 122,600,143.73 6.9173 -0.0160 6.9866 6.9173
TISCOC21 84,100,594.85 6.9287 -0.0178 6.9981 6.9287
TCHT5M2 155,114,982.16 7.5768 -0.0141 7.6527 7.5768
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 40,466,170.93 9.9567 +0.2124 10.0564 9.9567
TGOLD 260,550,309.75 13.7747 +0.0283 13.8437 13.7747
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,763,944.62 10.3118 +0.1736 10.3119 10.3118
TUSRMF 50,033,073.46 15.1090 -0.0310 15.1091 15.1090
TGHRMF 43,691,439.01 11.3180 +0.1297 11.3181 11.3180
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 70,110,456.22 9.2886 -0.0020 9.3119 9.2886
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 40,081,261.04 9.3837 +0.1065 9.4776 9.3837
TISCOLAF 16,145,195.29 3.6774 -0.1031 3.7143 3.6774
TISCOEU 161,780,081.82 10.5378 +0.1622 10.6433 10.5378
TISCOGY 73,852,278.39 11.1597 +0.1293 11.2714 11.1597
TISCOUS 956,842,421.34 27.4682 -0.0508 27.7430 27.4682
TUSEQ-UH 79,713,184.15 14.2941 -0.0292 14.4371 14.2941
TISCOGEM 216,928,805.92 8.9180 -0.0566 9.0073 8.9180
TISCOGC 51,237,902.44 11.0958 +0.1250 11.2069 11.0958
TCHTECH 319,730,441.76 9.1633 -0.1197 9.2550 9.1633
TUSFIN-A 130,406,355.63 8.0081 -0.1263 8.0883 8.0081
TCTEC5M1 95,384,171.37 8.8946 -0.1158 8.9836 8.8946
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 281,757,891.31 12.9772 +0.0587 13.1071 12.9772
TISCOOIL 26,025,050.32 2.2029 +0.0167 2.2250 2.2029
TUSOIL 68,438,076.30 1.8582 +0.0021 1.8769 1.8582
TOIL6 7,417,564.26 1.6946 +0.0018 1.7116 1.6946
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,542,397,470.30 10.6614 +0.0305 10.7681 10.6614
TGINC-R 1,414,561,443.99 10.6609 +0.0305 10.7676 10.6609
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 546,983,957.04 10.1215 +0.0007 10.2228 10.1215
TISCOINA-A 144,488,188.53 7.0662 +0.0795 7.1370 7.0662
TISCOJPA 132,093,702.95 10.7232 -0.0128 10.8305 10.7232
TSTARP 646,628,827.80 12.3685 -0.0820 12.4923 12.3685
TSTAR-UH 89,148,994.91 10.8580 -0.0789 10.9667 10.8580
TGESG 85,272,337.68 10.0618 +0.0398 10.1625 10.0618
TISCOGIF-R 77,489,905.90 9.6451 +0.0523 9.7417 9.6451
TISCOSA 14,283,316.20 10.3912 -0.1127 10.4952 10.3912
TGHSTARP 484,556,189.99 10.8337 -0.0560 10.9421 10.8337
TGHDIGI 381,595,566.17 12.9165 -0.0657 13.0458 12.9165
TBIOTECH 484,863,610.59 14.4171 +0.0024 14.5614 14.4171
TISTECH-A 563,796,778.89 13.4016 -0.2717 13.5357 13.4016
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 229,604,110.22 8.4926 -0.0287 8.5776 8.4926
TGREIT 570,165,265.39 8.4473 +0.0621 8.5319 8.4473
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า