ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564
Money Market Fund
TISCOSTF 3,094,424,579.54 12.9573 +0.0003 12.9574 12.9573
Fixed Income Fund
TBOND1Y 152,521,927.51 11.7560 -0.0001 11.7561 11.7560
TBONDPVD 1,655,799,223.69 10.2393 -0.0001 10.2394 10.2393
TFIXPVD 4,411,458,314.42 10.2851 -0.0003 10.2852 10.2851
TISCOFIX-A 1,251,379,106.35 10.7698 -0.0004 10.7699 10.7698
Mixed Fund
TW-E20 141,896,147.42 15.0337 -0.0053 15.1090 15.0337
TW-BAL 56,491,054.65 32.0132 -0.0392 32.1734 32.0132
TCIEZERO 435,591,099.84 9.8051 +0.0045 9.8542 9.8051
TCINC 211,323,030.52 10.3984 -0.0004 10.4505 10.3984
TCINCP-A 39,942,106.64 11.2537 +0.0007 11.3101 11.2537
TCINCP-R 32,246,340.89 11.2247 +0.0007 11.2809 11.2247
TINC-A 1,462,734,446.08 12.0359 +0.0067 12.0962 12.0359
TINC-R 1,697,603,629.37 12.0050 +0.0066 12.0651 12.0050
TISCOAGF 244,475,733.17 104.7904 +0.7287 105.8384 104.7904
TISCOFLEXP 285,197,659.15 58.2511 +0.0352 58.8337 58.2511
TISCOFLEX 90,004,306.13 40.0941 -0.1260 40.4951 40.0941
TTHREIT 550,781,732.12 8.6943 +0.0026 8.7596 8.6943
TCHLINK8 203,475,591.91 9.9045 +0.0004 - -
TCHLINK9 54,632,286.20 9.9158 +0.0004 - -
Equity Fund
TSF-A 3,200,260,437.42 78.0967 -0.3092 78.9168 78.0967
TSF-MF 366,814,428.70 78.1026 -0.3074 78.1027 78.1026
TISCOEQF 101,799,251.99 3.0133 -0.0112 3.0435 3.0133
TISCOEDF 100,163,191.55 1.2472 -0.0065 1.2598 1.2472
TISCOEGF 558,006,465.13 53.4776 -0.1363 54.0125 53.4776
TISCOHD-A 189,827,766.42 17.5888 -0.1771 17.7648 17.5888
TISCOMS-A 785,565,603.28 21.5756 +0.0712 21.7915 21.5756
TISESG-A 21,248,258.70 13.4330 -0.1111 13.5674 -
TISESG-D 80,796,601.74 11.6733 -0.0965 11.7901 -
TISCODS 78,076,614.02 11.3341 -0.1254 11.4475 11.3341
TISCOBIG 144,528,346.30 9.5028 -0.0137 9.5979 9.5028
TISCOWB 44,244,666.89 10.9940 -0.0476 11.1040 10.9940
TDLTF-N 5,242.46 22.4036 -0.0567 22.6277 22.4036
TISCOLTF-N 1,254.21 41.7918 -0.1053 42.2098 41.7918
TMSLTF-N 48,853.51 16.6016 +0.0661 16.7677 16.6016
TDSLTF-N 36,340.67 12.3017 -0.1324 12.4248 12.3017
TEQT5M1 105,239,225.91 9.9311 -0.0834 10.0305 9.9311
TEQT5M3 26,565,827.67 10.2533 -0.0837 10.3559 10.2533
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 556,353,543.79 22.3841 -0.0565 - 22.3841
TISCOLTF-A 2,339,641,345.77 41.7225 -0.1053 - 41.7225
TISCOLTF-B 80,006,615.98 43.2979 -0.1087 - 43.2979
TMSLTF-A 452,484,527.25 16.5795 +0.0660 - 16.5795
TMSLTF-B 16,494,750.91 17.0245 +0.0680 - 17.0245
TDSLTF-A 172,693,940.94 11.9037 -0.1281 - 11.9037
TDSLTF-B 7,379,770.14 12.2222 -0.1314 - 12.2222
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 637,187.12 10.7701 -0.0004 10.7702 10.7701
TINC-SSF 9,461,681.71 12.0252 +0.0066 12.0253 12.0252
TEG-SSF 26,574,219.13 13.9426 -0.0354 13.9427 13.9426
TSF-SSF 37,258,000.17 78.1166 -0.3093 78.1167 78.1166
TISCOMS-SSF 4,747,140.05 21.5766 +0.0712 21.5767 21.5766
TISCOCHA-SSF 25,484,177.41 13.4576 -0.0673 13.4577 13.4576
TEG-SSFX 109,998,298.92 13.9425 -0.0353 - 13.9425
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 292,075,550.67 14.0025 - 14.0026 14.0025
TFIRMF-A 245,846,224.91 15.0924 -0.0007 15.0925 15.0924
TFIRMF-B 14,384,326.81 15.2956 -0.0006 15.2957 15.2956
TFIRMF-P 319,250,421.57 15.0929 -0.0006 15.0930 15.0929
TINRMF-A 98,062,135.19 10.4346 +0.0049 10.4347 10.4346
TINRMF-P 287,102,336.15 10.4347 +0.0049 10.4348 10.4347
TFPRMF-A 1,151,211,823.60 63.4664 -0.1108 63.4665 63.4664
TFPRMF-P 195,659,807.67 63.4665 -0.1109 63.4666 63.4665
TEGRMF-A 595,243,305.27 78.0374 -0.1930 78.0375 78.0374
TEGRMF-B 43,620,879.03 80.9843 -0.1992 80.9844 80.9843
TEGRMF-P 117,158,937.67 78.0377 -0.1930 78.0378 78.0377
THDRMF 282,612,825.24 15.5185 -0.1549 15.5186 15.5185
TMSRMF-A 229,254,796.22 16.3657 +0.0647 16.3658 16.3657
TMSRMF-B 10,935,887.72 16.8576 +0.0670 16.8577 16.8576
TMSRMF-P 45,557,505.24 16.3657 +0.0647 16.3658 16.3657
TAPRMF 58,681,517.72 13.8725 +0.0512 13.8726 13.8725
TCHRMF 106,252,871.94 9.4536 +0.0572 9.4537 9.4536
TCHARMF-A 73,485,632.46 10.1327 -0.0527 10.1328 10.1327
TCHARMF-P 34,303,725.95 10.1333 -0.0527 10.1334 10.1333
TCIRMF 169,413,905.74 7.7622 +0.0115 7.7623 7.7622
TJPRMF 56,984,994.36 17.1910 -0.0156 17.1911 17.1910
TGOLDRMF 77,913,756.33 8.8324 -0.0805 8.8325 8.8324
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 209,495,731.14 18.9147 +0.0707 19.1039 18.9147
TISCOCH 733,615,787.42 9.2025 +0.0563 9.2946 9.2025
TISCOCHA-A 871,013,883.13 13.4573 -0.0672 13.5920 13.4573
TISCOCID 133,808,137.09 5.1101 +0.0082 5.1613 5.1101
TISCOJP 405,976,892.25 19.9275 -0.0273 20.1269 19.9275
TISCONA 248,644,958.64 17.7356 +0.0788 17.9131 17.7356
TISCOC19 132,855,552.67 7.7786 +0.0477 7.8565 7.7786
TISCOC20 111,733,968.53 7.7250 +0.0461 7.8024 7.7250
TISCOC21 69,631,440.70 7.7438 +0.0474 7.8213 7.7438
TCHT5M2 118,137,420.83 8.4753 +0.0512 8.5602 8.4753
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 45,588,594.00 12.4848 -0.0119 12.6097 12.4848
TGOLD 211,983,816.79 14.0378 -0.1251 14.1081 14.0378
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 32,217,371.97 13.3867 +0.4587 13.3868 13.3867
Retirement Mutual Fund
TEURMF 10,925,382.65 13.6345 -0.0226 13.6346 13.6345
TUSRMF 73,270,432.03 20.7676 +0.0108 20.7677 20.7676
TGHRMF-A 81,640,593.79 13.5716 +0.0877 13.5717 13.5716
TGHRMF-P 18,534,719.26 13.4642 +0.0870 13.4643 13.4642
TTECHRMF-A 97,944,443.47 12.1122 +0.1878 12.1123 12.1122
TTECHRMF-P 73,569,886.34 12.1118 +0.1878 12.1119 12.1118
TCHTECHRMF-A 109,967,667.36 10.1327 +0.3436 10.1328 10.1327
TCHTECHRMF-P 38,136,453.82 10.0729 +0.3415 10.0730 10.0729
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 80,109,441.03 9.1488 +0.0657 9.1718 9.1488
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 22,935,240.75 14.9056 +0.0618 15.0548 14.9056
TISCOLAF 20,538,643.14 5.5937 -0.0434 5.6497 5.5937
TISCOEU 788,628,669.04 14.4044 +0.0125 14.5485 14.4044
TISCOGY 96,963,118.00 14.7001 +0.0032 14.8472 14.7001
TISCOUS 945,588,162.86 37.9544 +0.0202 38.3340 37.9544
TUSEQ-UH 351,807,088.98 19.4518 +0.1344 19.6464 19.4518
TISCOGEM 87,017,636.87 12.9417 +0.0781 13.0712 12.9417
TNEXTGEN 3,947,338,716.16 12.1599 +0.3354 12.2816 12.1417
TNEWENGY 697,326,320.91 8.6703 +0.0686 8.7571 8.6573
TGENOME 7,525,855,720.93 8.0807 +0.2026 8.1616 8.0686
TISCOGC 17,833,027.37 13.2557 -0.0019 13.3884 13.2557
TCHCON 3,336,093,004.89 7.8713 +0.2060 7.9501 7.8595
TCLOUD 890,045,181.32 12.5571 +0.2594 12.6828 12.5383
TCHTECH-A 2,427,579,797.43 13.4085 +0.4594 13.5427 13.4085
TUSFIN-A 1,029,197,812.19 12.0459 -0.3707 12.1665 12.0459
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 200,998,948.97 17.3716 -0.0042 17.5454 17.3716
TISCOOIL 38,051,915.08 4.2203 -0.0678 4.2626 4.2203
TUSOIL 62,508,258.56 3.4576 -0.0465 3.4923 3.4576
TOIL6 8,892,207.05 3.1464 -0.0424 3.1780 3.1464
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 795,524,568.04 12.5872 -0.0232 12.7132 12.5872
TGINC-R 1,941,342,823.94 12.5861 -0.0231 12.7121 12.5861
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 328,175,647.33 12.7516 -0.2016 12.8792 12.7516
TISCOINA-A 31,981,314.00 11.8303 -0.0523 11.9487 11.8303
TISCOJPA 53,698,752.26 13.1981 -0.0308 13.3302 13.1981
TUSMS 404,249,031.37 9.9193 -0.0156 10.0186 9.9044
TSTARP 2,669,644,399.53 17.6081 -0.0502 17.7843 17.6081
TSTAR-UH 142,478,900.50 15.2212 -0.0339 15.3735 15.2212
TGESG 138,465,939.65 13.7412 -0.0239 13.8787 13.7412
TISCOGIF-R 215,278,763.02 10.9848 +0.0030 11.0947 10.9848
TGHSTARP 340,568,920.10 13.1194 -0.0139 13.2507 13.1194
TGHDIGI 4,152,259,630.78 18.8815 -0.0372 19.0704 18.8815
TBIOTECH 619,523,612.92 18.9846 -0.1019 19.1745 18.9846
TISTECH-A 636,717,268.03 20.2239 -0.0742 20.4262 20.2239
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 190,934,067.90 10.7931 -0.0598 10.9011 10.7931
TGREIT 385,602,161.45 11.0754 -0.0059 11.1863 11.0754
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า