ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 5,071,970,628.24 12.9362 +0.0001 12.9363 12.9362
Fixed Income Fund
TBOND1Y 177,618,264.19 11.7389 +0.0002 11.7390 11.7389
TBONDPVD 1,650,727,830.98 10.2156 - 10.2157 10.2156
TISCOFIX 1,101,073,073.83 10.7219 -0.0002 10.7220 10.7219
TFIXPVD 4,365,015,794.32 10.2312 -0.0002 10.2313 10.2312
Mixed Fund
TW-E20 149,412,293.86 14.0994 +0.0082 14.1700 14.0994
TW-BAL 50,053,987.50 26.7179 +0.0489 26.8516 26.7179
TW-E70 16,864,394.37 7.8006 +0.0041 7.8787 7.8006
TCIEZERO 873,580,344.27 9.4669 -0.0056 9.5143 9.4669
TCINC 228,100,169.21 9.9226 +0.0006 9.9723 9.9226
TCINCP-A 5,768,397.73 10.4933 +0.0050 10.5459 10.4933
TCINCP-R 31,284,833.51 10.4727 +0.0049 10.5252 10.4727
TINC-A 1,807,555,229.00 10.8582 -0.0001 10.9126 10.8582
TINC-R 2,090,265,120.30 10.8370 -0.0002 10.8913 10.8370
TISCOAGF 167,089,083.38 75.6249 +0.0243 76.3813 75.6249
TCMCSF 169,398,214.32 38.2265 +0.1457 38.6089 38.2265
TISCOFLEX 69,593,877.37 31.1232 +0.0501 31.4345 31.1232
TTHREIT 342,786,646.40 7.9834 -0.0152 8.0434 7.9834
TCHLINK8 199,749,339.35 9.7231 +0.0003 - -
TCHLINK9 53,762,389.49 9.7580 +0.0006 - -
Equity Fund
TSF-A 1,292,394,606.28 53.5431 +0.1843 54.0786 53.5431
TCMEQF 75,498,622.55 2.1752 +0.0098 2.1971 2.1752
TISCOEDF 81,507,419.18 0.9433 +0.0031 0.9528 0.9433
TISCOEGF 462,889,314.48 39.2212 +0.0909 39.6135 39.2212
TISCOHD 366,889,452.08 12.2339 +0.0602 12.3563 12.2339
TISCOMS-A 1,328,022,847.61 15.2140 +0.0408 15.3662 15.2140
TISESG-A 16,141,057.22 9.4907 +0.0267 9.5857 -
TISESG-D 58,670,586.21 8.4732 +0.0238 8.5580 -
TISCODS 273,087,323.12 7.8985 +0.0202 7.9776 7.8985
TISCOBIG 157,753,805.71 7.5867 +0.0096 7.6627 7.5867
TISCOWB 135,665,451.93 8.3581 +0.0079 8.4418 8.3581
TDLTF-N 920.12 16.4434 +0.0378 16.6079 16.4434
TISCOLTF-N 920.22 30.6628 +0.0706 30.9695 30.6628
TMSLTF-N 1,059.62 12.3259 +0.0935 12.4493 12.3259
TDSLTF-N 941.90 8.7307 +0.0221 8.8181 8.7307
TEQT5M1 164,977,834.55 7.2884 +0.0269 7.3614 7.2884
TEQT5M3 38,080,901.06 7.4941 +0.0283 7.5691 7.4941
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 429,376,318.47 16.4354 +0.0377 - 16.4354
TISCOLTF-A 1,814,127,010.43 30.6209 +0.0704 - 30.6209
TISCOLTF-B 60,320,174.74 31.6684 +0.0732 - 31.6684
TMSLTF-A 307,275,614.07 12.3112 +0.0934 - 12.3112
TMSLTF-B 12,403,372.17 12.5897 +0.0957 - 12.5897
TDSLTF-A 121,115,265.31 8.7185 +0.0219 - 8.7185
TDSLTF-B 5,823,831.17 8.9146 +0.0225 - 8.9146
Super Savings Fund
TINC-SSF 660,200.87 10.8484 -0.0002 10.8485 -
TEG-SSF 6,811,090.64 10.2444 +0.0230 10.2445 -
TEG-SSFX 80,693,905.36 10.2443 +0.0230 - -
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 295,175,560.19 13.9893 -0.0006 13.9894 13.9893
TFIRMF-A 228,864,419.77 15.0586 -0.0006 15.0587 15.0586
TFIRMF-B 11,870,277.47 15.2518 -0.0005 15.2519 15.2518
TFIRMF-P 245,276,203.20 15.0591 -0.0005 15.0592 15.0591
TINRMF-A 99,988,081.06 9.4355 +0.0004 9.4356 9.4355
TINRMF-P 257,361,316.51 9.4357 +0.0005 9.4358 9.4357
TFPRMF-A 909,701,478.00 48.4378 +0.1357 48.4379 48.4378
TFPRMF-P 171,165,548.75 48.4379 +0.1357 48.4380 48.4379
TEGRMF-A 448,382,617.78 57.3091 +0.1312 57.3092 57.3091
TEGRMF-B 26,632,988.44 59.2697 +0.1365 59.2698 59.2697
TEGRMF-P 90,728,923.97 57.3093 +0.1312 57.3094 57.3093
THDRMF 202,198,966.25 10.9494 +0.0529 10.9495 10.9494
TMSRMF-A 164,079,433.93 12.0991 +0.0917 12.0992 12.0991
TMSRMF-B 7,586,322.43 12.4116 +0.0943 12.4117 12.4116
TMSRMF-P 26,727,398.66 12.0991 +0.0916 12.0992 12.0991
TAPRMF 47,861,928.68 11.7657 -0.0710 11.7658 11.7657
TCHRMF 111,929,492.98 8.9999 -0.1175 9.0000 8.9999
TCIRMF 149,770,759.55 6.7479 -0.0005 6.7480 6.7479
TJPRMF 50,020,522.86 14.0379 -0.0012 14.0380 14.0379
TGOLDRMF 91,568,565.08 9.4510 -0.0356 9.4511 9.4510
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 205,708,320.22 16.1505 -0.0969 16.3121 16.1505
TISCOCH 1,088,342,790.40 8.7025 -0.1166 8.7896 8.7025
TISCOCHA-A 751,972,231.57 12.0792 -0.2099 12.2001 12.0792
TISCOCID 126,892,996.72 4.4531 -0.0009 4.4977 4.4531
TISCOJP 300,883,007.36 16.1495 -0.0017 16.3111 16.1495
TISCONA 140,854,765.95 14.5283 -0.0825 14.6737 14.5283
TISCOC19 155,295,946.19 7.3660 -0.0957 7.4398 7.3660
TISCOC20 108,705,261.81 7.3436 -0.0939 7.4171 7.3436
TISCOC21 75,076,482.01 7.3574 -0.0947 7.4311 7.3574
TCHT5M2 122,962,128.87 8.0455 -0.1041 8.1261 8.0455
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 50,996,432.55 9.7961 +0.0104 9.8942 9.7961
TGOLD 276,335,355.37 14.9893 -0.0565 15.0643 14.9893
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563
Retirement Mutual Fund
TEURMF 5,411,262.26 10.4300 -0.1224 10.4301 10.4300
TUSRMF 52,397,437.70 16.8401 -0.2547 16.8402 16.8401
TGHRMF 51,485,648.89 11.7236 -0.0753 11.7237 11.7236
TTECHRMF-A 19,673,539.08 9.7161 -0.1473 9.7162 9.7161
TTECHRMF-P 6,982,940.32 9.7161 -0.1474 9.7162 9.7161
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 69,490,527.24 9.1532 +0.0142 9.1762 9.1532
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 21,460,871.82 11.7796 -0.1598 11.8975 11.7796
TISCOLAF 20,878,678.49 4.0904 -0.0490 4.1314 4.0904
TISCOEU 241,162,068.51 10.6453 -0.2235 10.7519 10.6453
TISCOGY 62,830,000.75 11.5293 -0.3363 11.6447 11.5293
TISCOUS 883,356,815.35 30.6104 -0.4710 30.9166 30.6104
TUSEQ-UH 268,072,070.61 15.6992 -0.2146 15.8563 15.6992
TISCOGEM 227,759,810.24 10.8380 -0.0918 10.9465 10.8380
TISCOGC 51,042,810.28 11.8851 -0.0862 12.0041 11.8851
TCLOUD 1,607,894,760.63 11.4095 -0.0891 11.5237 11.3924
TCHTECH-A 943,321,330.62 12.2883 -0.0480 12.4113 12.2883
TUSFIN-A 213,631,140.00 8.3231 -0.1639 8.4064 8.3231
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 291,290,561.80 13.2045 -0.1090 13.3366 13.2045
TISCOOIL 25,922,619.83 2.3760 -0.1113 2.3999 2.3760
TUSOIL 65,667,155.31 1.9835 -0.1014 2.0034 1.9835
TOIL6 7,607,813.69 1.8183 -0.0912 1.8366 1.8183
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,381,198,269.77 11.3552 -0.0203 11.4689 11.3552
TGINC-R 1,522,278,095.46 11.3547 -0.0203 11.4683 11.3547
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 337,502,783.19 12.5774 -0.0929 12.7033 12.5774
TISCOINA-A 124,328,707.39 9.1058 +0.0124 9.1970 9.1058
TISCOJPA 80,183,189.22 11.9657 -0.2079 12.0855 11.9657
TSTARP 894,750,876.77 14.8748 -0.0851 15.0236 14.8748
TSTAR-UH 174,591,037.43 12.9093 -0.0731 13.0385 12.9093
TGESG 118,106,060.49 11.2801 -0.0312 11.3930 11.2801
TISCOGIF-R 75,036,781.76 9.6624 +0.0431 9.7591 9.6624
TGHSTARP 356,706,706.53 11.8299 +0.0797 11.9483 11.8299
TGHDIGI 1,440,881,542.10 16.4007 +0.3079 16.5648 16.4007
TBIOTECH 390,982,491.44 16.4454 +0.0867 16.6100 16.4454
TISTECH-A 800,003,997.22 17.4939 -0.1584 17.6689 17.4939
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 212,329,936.53 8.9392 -0.0134 9.0287 8.9392
TGREIT 549,940,557.77 8.8915 -0.0094 8.9805 8.8915
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า