ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
Money Market Fund
TISCOSTF 2,977,168,254.91 12.9721 +0.0005 12.9722 12.9721
Fixed Income Fund
TBOND1Y 161,419,148.32 11.7609 +0.0003 11.7610 11.7609
TBONDPVD 1,656,911,691.09 10.2440 +0.0004 10.2441 10.2440
TFIXPVD 4,421,324,673.99 10.2736 +0.0021 10.2737 10.2736
TISCOFIX-A 1,053,099,188.63 10.7552 +0.0023 10.7553 10.7552
Mixed Fund
TW-E20 137,917,422.08 15.1464 -0.0046 15.2222 15.1464
TW-BAL 57,932,021.49 32.9365 -0.0445 33.1013 32.9365
TCIEZERO 365,139,309.76 9.8490 +0.0063 9.8983 9.8490
TCINC 198,254,952.95 10.4259 +0.0045 10.4781 10.4259
TCINCP-A 40,235,650.77 11.3305 +0.0058 11.3873 11.3305
TCINCP-R 31,447,134.80 11.2974 +0.0056 11.3540 11.2974
TINC-A 1,351,113,646.26 12.1672 +0.0103 12.2281 12.1672
TINC-R 1,550,608,913.14 12.1319 +0.0102 12.1927 12.1319
TISCOAGF 241,165,497.85 107.1159 -0.3030 108.1872 107.1159
TISCOFLEXP 295,022,261.50 61.1769 -0.5554 61.7888 61.1769
TISCOFLEX 93,608,939.08 41.7285 -0.1615 42.1459 41.7285
TTHREIT 595,721,690.99 8.5524 +0.0427 8.6166 8.5524
TCHLINK8 202,768,506.85 9.8700 +0.0015 - -
TCHLINK9 54,647,747.01 9.9187 +0.0014 - -
Equity Fund
TSF-A 3,609,222,029.45 83.5877 -0.7903 84.4655 83.5877
TSF-MF 525,330,509.01 83.8560 -0.7846 83.8561 83.8560
TISCOEQF 78,503,468.60 2.3387 -0.0109 2.3622 2.3387
TISCOEDF 102,986,902.87 1.3004 -0.0074 1.3135 1.3004
TISCOEGF 564,385,115.89 56.5215 -0.3305 57.0868 56.5215
TISCOHD-A 179,027,581.06 18.7993 +0.1050 18.9874 18.7993
TISCOMS-A 673,517,605.28 21.3139 +0.0119 21.5271 21.3139
TISESG-A 22,471,677.10 14.2155 -0.0513 14.3578 -
TISESG-D 60,737,923.02 12.3534 -0.0445 12.4770 -
TISCODS 73,431,493.90 10.4640 +0.0299 10.5687 10.4640
TISCOBIG 143,631,019.00 9.8682 -0.0468 9.9670 9.8682
TISCOWB 83,375,673.74 11.1032 -0.0618 11.2143 11.1032
TDLTF-N 8,682.29 23.7052 -0.1380 23.9424 23.7052
TISCOLTF-N 313,291,042.72 44.1239 -0.2541 44.5652 44.1239
TMSLTF-N 324,519.03 16.6686 -0.0065 16.8354 16.6686
TDSLTF-N 36,414.80 12.9859 +0.0379 13.1159 12.9859
TEQT5M1 84,314,302.01 10.4310 -0.0494 10.5354 10.4310
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 574,731,483.50 23.6848 -0.1379 - 23.6848
TISCOLTF-A 2,452,701,060.63 44.0541 -0.2537 - 44.0541
TISCOLTF-B 83,835,137.56 45.8041 -0.2611 - 45.8041
TMSLTF-A 461,037,456.77 16.6461 -0.0064 - 16.6461
TMSLTF-B 16,567,006.55 17.1317 -0.0054 - 17.1317
TDSLTF-A 184,161,934.45 12.5570 +0.0367 - 12.5570
TDSLTF-B 7,772,029.59 12.9248 +0.0385 - 12.9248
Super Savings Fund
TISCOFIX-SSF 1,530,775.51 10.7556 +0.0023 10.7557 10.7556
TINC-SSF 9,996,570.47 12.1564 +0.0103 12.1565 12.1564
TEG-SSF 32,275,837.89 14.7200 -0.0854 14.7201 14.7200
TSF-SSF 46,433,055.92 83.6091 -0.7905 83.6092 83.6091
TISCOMS-SSF 6,234,725.41 21.3150 +0.0119 21.3151 21.3150
TISCOCHA-SSF 29,953,514.21 13.3365 +0.0715 13.3366 13.3365
TEG-SSFX 115,821,160.83 14.7198 -0.0854 - 14.7198
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 292,555,008.54 14.0044 +0.0025 14.0045 14.0044
TFIRMF-A 245,448,072.02 15.0560 +0.0039 15.0561 15.0560
TFIRMF-B 15,728,755.31 15.2633 +0.0042 15.2634 15.2633
TFIRMF-P 382,853,721.29 15.0565 +0.0040 15.0566 15.0565
TINRMF-A 94,075,072.24 10.5507 +0.0082 10.5508 10.5507
TINRMF-P 296,999,050.00 10.5509 +0.0083 10.5510 10.5509
TFPRMF-A 1,180,142,905.32 66.4676 -0.1491 66.4677 66.4676
TFPRMF-P 198,317,959.36 66.4677 -0.1492 66.4678 66.4677
TEGRMF-A 617,448,535.39 82.4595 -0.4800 82.4596 82.4595
TEGRMF-B 50,156,445.97 85.7354 -0.4940 85.7355 85.7354
TEGRMF-P 127,260,291.82 82.4598 -0.4800 82.4599 82.4598
THDRMF 302,827,073.15 16.6093 +0.0791 16.6094 16.6093
TMSRMF-A 224,864,058.29 16.4452 -0.0054 16.4453 16.4452
TMSRMF-B 12,196,391.81 16.9780 -0.0044 16.9781 16.9780
TMSRMF-P 43,953,663.07 16.4452 -0.0055 16.4453 16.4452
TAPRMF 56,913,043.22 13.3444 +0.0445 13.3445 13.3444
TCHRMF 96,530,746.99 8.3868 +0.0784 8.3869 8.3868
TCHARMF-A 79,224,607.85 10.0538 +0.0557 10.0539 10.0538
TCHARMF-P 39,029,926.34 10.0544 +0.0556 10.0545 10.0544
TCIRMF 165,020,205.14 7.7580 -0.0155 7.7581 7.7580
TJPRMF 58,179,669.09 16.9154 -0.0809 16.9155 16.9154
TGOLDRMF 75,286,621.18 8.8416 +0.0767 8.8417 8.8416
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 269,467,282.28 18.2335 +0.0585 18.4159 18.2335
TISCOCH 682,650,764.48 8.1369 +0.0755 8.2184 8.1369
TISCOCHA-A 881,670,335.34 13.3361 +0.0714 13.4696 13.3361
TISCOCID 133,674,660.96 5.1172 -0.0099 5.1685 5.1172
TISCOJP 362,549,902.75 19.4818 -0.0918 19.6767 19.4818
TISCONA 116,736,272.81 16.0586 +0.0175 16.2193 16.0586
TISCOC19 116,449,385.02 6.8955 +0.0629 6.9646 6.8955
TISCOC20 98,756,352.22 6.8330 +0.0667 6.9014 6.8330
TISCOC21 60,389,893.14 6.8223 +0.0622 6.8906 6.8223
TCHT5M2 103,518,917.26 7.4987 +0.0694 7.5738 7.4987
TCHT5M4 296,766,141.52 9.2374 +0.0887 - -
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 46,038,026.39 12.3961 -0.0871 12.5202 12.3961
TGOLD 191,344,946.80 14.0515 +0.1188 14.1219 14.0515
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 37,643,698.40 11.9324 -0.0892 11.9325 11.9324
Retirement Mutual Fund
TEURMF 14,565,766.14 14.0156 -0.0143 14.0157 14.0156
TUSRMF 89,408,296.66 22.5179 +0.0548 22.5180 22.5179
TGHRMF-A 91,031,453.78 14.1912 +0.0413 14.1913 14.1912
TGHRMF-P 46,081,207.26 14.0789 +0.0410 14.0790 14.0789
TTECHRMF-A 114,310,427.77 13.1970 +0.0761 13.1971 13.1970
TTECHRMF-P 68,956,010.16 13.1965 +0.0760 13.1966 13.1965
TCHTECHRMF-A 114,748,966.40 9.0427 -0.0677 9.0428 9.0427
TCHTECHRMF-P 42,230,030.36 8.9894 -0.0672 8.9895 8.9894
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 68,867,731.30 9.6644 -0.0077 9.6887 9.6644
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 21,429,797.23 17.7508 -0.1305 17.9284 17.7508
TISCOLAF 17,839,732.84 4.6795 -0.1502 4.7264 4.6795
TISCOEU 907,472,486.94 14.4617 -0.0566 14.6064 14.4617
TISCOGY 67,002,404.78 14.3871 -0.0402 14.5311 14.3871
TISCOUS 983,520,795.15 41.1291 +0.1017 41.5405 41.1291
TUSEQ-UH 442,919,764.73 22.2050 +0.0389 22.4272 22.2050
TISCOGEM 77,159,703.94 12.5369 -0.1016 12.6624 12.5369
TNEXTGEN 4,080,369,946.32 13.2117 +0.0507 13.3439 13.1919
TNEWENGY 678,169,218.82 8.0635 +0.0133 8.1442 8.0514
TGENOME 6,418,676,031.71 7.0092 +0.0091 7.0794 6.9987
TISCOGC 168,536,025.38 13.1700 -0.0010 13.3018 13.1700
TCHCON 3,312,971,104.59 7.2770 -0.0390 7.3499 7.2661
TCLOUD 634,427,135.68 14.2499 +0.1914 14.3925 14.2285
TCHTECH-A 2,897,410,968.77 11.9519 -0.0893 12.0715 11.9519
TUSFIN-A 1,073,970,363.28 13.4841 -0.0587 13.6190 13.4841
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 277,740,875.78 18.4676 +0.0227 18.6524 18.4676
TISCOOIL 44,431,938.96 5.1559 -0.0481 5.2076 5.1559
TUSOIL 59,223,614.67 4.1242 -0.0509 4.1655 4.1242
TOIL6 11,055,625.58 3.7802 -0.0467 3.8181 3.7802
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,060,092,854.09 12.9261 +0.0283 13.0555 12.9261
TGINC-R 2,060,536,417.70 12.9249 +0.0283 13.0543 12.9249
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 381,104,343.92 11.1380 +0.1402 11.2495 11.1380
TISCOINA-A 73,932,295.57 14.2681 -0.0140 14.4109 14.2681
TISCOJPA 55,263,417.21 13.8454 -0.0692 13.9840 13.8454
TUSMS 479,610,962.83 10.8415 -0.0496 10.9500 10.8252
TSTARP 3,123,630,043.60 18.5130 +0.0179 18.6982 18.5130
TSTAR-UH 180,965,694.51 16.9618 +0.0865 17.1315 16.9618
TGESG 144,037,481.49 14.1627 +0.0107 14.3044 14.1627
TISCOGIF-R 224,689,784.48 10.9177 +0.0925 11.0270 10.9177
TFINTECH 443,823,275.59 10.0736 +0.0528 10.1744 10.0585
TGHSTARP 401,672,905.55 13.2028 +0.1415 13.3349 13.2028
TGHDIGI 3,761,479,517.24 17.7520 +0.1038 17.9296 17.7520
TBIOTECH 712,840,472.74 19.2317 +0.1557 19.4241 19.2317
TISTECH-A 632,273,212.81 22.3396 -0.0285 22.5631 22.3396
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 91,114,002.36 10.8991 +0.0311 11.0082 10.8991
TGREIT 241,673,235.54 11.3164 +0.1401 11.4297 11.3164
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า