ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
Money Market Fund
TISCOSTF 3,254,081,548.12 12.9413 -0.0001 12.9414 12.9413
Fixed Income Fund
TBOND1Y 156,100,804.89 11.7442 - 11.7443 11.7442
TBONDPVD 1,651,829,215.09 10.2204 -0.0015 10.2205 10.2204
TISCOFIX 1,002,691,987.45 10.7303 -0.0146 10.7304 10.7303
TFIXPVD 4,381,933,976.37 10.2520 -0.0101 10.2521 10.2520
Mixed Fund
TW-E20 146,640,702.17 14.8154 +0.0018 14.8896 14.8154
TW-BAL 54,590,475.53 30.8367 +0.0347 30.9910 30.8367
TW-E70 14,716,475.66 9.6265 +0.0010 9.7229 9.6265
TCIEZERO 424,066,228.81 9.4421 -0.0536 9.4894 9.4421
TCINC 187,908,276.27 10.1298 -0.0215 10.1805 10.1298
TCINCP-A 39,245,127.20 10.8509 -0.0314 10.9053 10.8509
TCINCP-R 31,542,799.64 10.8261 -0.0314 10.8803 10.8261
TINC-A 1,459,712,502.83 11.3208 -0.0658 11.3775 11.3208
TINC-R 1,693,547,274.88 11.2951 -0.0657 11.3517 11.2951
TISCOAGF 205,770,404.53 95.0907 +0.1350 96.0417 95.0907
TISCOFLEXP 239,247,150.55 53.0252 +1.1104 53.5556 53.0252
TISCOFLEX 82,824,860.26 38.4898 +0.1181 38.8748 38.4898
TTHREIT 394,244,316.78 7.6297 -0.0918 7.6870 7.6297
TCHLINK8 205,262,068.04 9.9914 -0.0558 - -
TCHLINK9 55,094,392.54 9.9997 -0.0474 - -
Equity Fund
TSF-A 2,173,908,346.24 73.2782 +0.7214 74.0111 73.2782
TISCOEQF 95,370,003.02 2.7741 +0.0131 2.8019 2.7741
TISCOEDF 101,632,685.29 1.1960 +0.0084 1.2081 1.1960
TISCOEGF 543,272,751.04 51.0986 +0.3293 51.6097 51.0986
TISCOHD 285,564,122.74 17.0761 +0.1903 17.2470 17.0761
TISCOMS-A 981,427,484.68 19.1021 +0.1657 19.2932 19.1021
TISESG-A 21,994,761.37 12.9752 +0.1162 13.1051 12.9752
TISESG-D 77,923,521.13 11.2755 +0.1010 11.3884 11.2755
TISCODS 121,123,791.47 10.9857 +0.1186 11.0957 10.9857
TISCOBIG 152,787,629.33 9.1149 +0.0263 9.2062 9.1149
TISCOWB 84,496,362.39 10.0219 +0.1076 10.1222 10.0219
TDLTF-N 22,034.30 21.4010 +0.1350 21.6151 21.4010
TISCOLTF-N 1,197.87 39.9145 +0.2566 40.3137 39.9145
TMSLTF-N 14,904.74 14.9906 +0.1688 15.1406 14.9906
TDSLTF-N 13,013.96 11.9367 +0.1236 12.0562 11.9367
TEQT5M1 136,259,161.61 9.5375 +0.0431 9.6330 9.5375
TEQT5M3 44,827,115.61 9.7848 +0.0560 9.8827 9.7848
Long Term Equity Fund
TDLTF-A 541,542,146.08 21.3848 +0.1348 - 21.3848
TISCOLTF-A 2,278,609,902.69 39.8435 +0.2557 - 39.8435
TISCOLTF-B 76,443,340.69 41.2796 +0.2656 - 41.2796
TMSLTF-A 393,336,824.96 14.9708 +0.1686 - 14.9708
TMSLTF-B 15,252,619.74 15.3422 +0.1731 - 15.3422
TDSLTF-A 166,676,598.57 11.5506 +0.1197 - 11.5506
TDSLTF-B 7,580,111.13 11.8401 +0.1229 - 11.8401
Super Savings Fund
TINC-SSF 8,111,734.06 11.3107 -0.0658 11.3108 11.3107
TEG-SSF 23,712,412.26 13.3302 +0.0915 13.3303 13.3302
TSF-SSF 30,604,345.54 73.2971 +0.7217 73.2972 73.2971
TISCOMS-SSF 2,384,009.85 19.1030 +0.1658 19.1031 19.1030
TISCOCHA-SSF 23,029,802.13 14.3624 +0.1117 14.3625 14.3624
TEG-SSFX 105,207,271.62 13.3300 +0.0915 - 13.3300
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 296,671,921.43 13.9701 -0.0159 13.9702 13.9701
TFIRMF-A 252,765,995.08 15.0565 -0.0158 15.0566 15.0565
TFIRMF-B 12,504,468.99 15.2551 -0.0161 15.2552 15.2551
TFIRMF-P 285,921,732.11 15.0569 -0.0159 15.0570 15.0569
TINRMF-A 99,531,599.57 9.8633 -0.0491 9.8634 9.8633
TINRMF-P 277,934,151.53 9.8634 -0.0491 9.8635 9.8634
TFPRMF-A 1,106,983,926.80 60.0998 +0.1233 60.0999 60.0998
TFPRMF-P 206,025,481.09 60.0999 +0.1233 60.1000 60.0999
TEGRMF-A 579,859,691.26 74.5353 +0.4629 74.5354 74.5353
TEGRMF-B 38,256,681.96 77.2219 +0.4807 77.2220 77.2219
TEGRMF-P 115,795,090.85 74.5356 +0.4630 74.5357 74.5356
THDRMF 277,835,165.97 15.0740 +0.1646 15.0741 15.0740
TMSRMF-A 201,538,694.61 14.7324 +0.1677 14.7325 14.7324
TMSRMF-B 8,841,867.96 15.1451 +0.1728 15.1452 15.1451
TMSRMF-P 30,129,532.78 14.7324 +0.1677 14.7325 14.7324
TAPRMF 63,830,388.66 14.5340 +0.2383 14.5341 14.5340
TCHRMF 117,143,834.53 10.3347 +0.1743 10.3348 10.3347
TCHARMF-A 65,095,277.99 10.7646 +0.0845 10.7647 10.7646
TCHARMF-P 5,781,673.43 10.7647 +0.0845 10.7648 10.7647
TCIRMF 176,518,773.50 8.0206 +0.1090 8.0207 8.0206
TJPRMF 59,034,653.30 17.8245 +0.3043 17.8246 17.8245
TGOLDRMF 81,958,062.15 8.8409 -0.0561 8.8410 8.8409
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 230,196,925.86 19.9489 +0.3252 20.1485 19.9489
TISCOCH 883,180,939.80 10.0647 +0.1737 10.1654 10.0647
TISCOCHA-A 1,201,051,423.57 14.3620 +0.1117 14.5057 14.3620
TISCOCID 140,813,054.77 5.2928 +0.0720 5.3458 5.2928
TISCOJP 282,208,766.96 20.6429 +0.3497 20.8494 20.6429
TISCONA 230,533,175.91 18.1413 +0.3073 18.3228 18.1413
TISCOC19 147,926,906.11 8.4971 +0.1459 8.5822 8.4971
TISCOC20 106,775,647.31 8.4211 +0.1456 8.5054 8.4211
TISCOC21 70,804,421.83 8.4494 +0.1433 8.5340 8.4494
TCHT5M2 123,892,729.58 9.2708 +0.1574 9.3636 9.2708
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 41,162,241.61 11.6765 +0.0223 11.7934 11.6765
TGOLD 358,479,705.81 14.0436 -0.0862 14.1139 14.0436
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
Super Savings Fund
TCHTECH-SSF 31,492,164.36 16.2516 -0.4298 16.2517 16.2516
Retirement Mutual Fund
TEURMF 6,406,229.37 12.1124 +0.0619 12.1125 12.1124
TUSRMF 64,206,584.12 19.2001 +0.2098 19.2002 19.2001
TGHRMF-A 74,413,223.13 12.4528 +0.0666 12.4529 12.4528
TGHRMF-P 8,822,074.89 12.3543 +0.0661 12.3544 12.3543
TTECHRMF-A 90,028,169.73 11.2942 +0.1250 11.2943 11.2942
TTECHRMF-P 55,519,452.29 11.2950 +0.1250 11.2951 11.2950
TCHTECHRMF-A 98,628,390.35 12.2302 -0.3241 12.2303 12.2302
TCHTECHRMF-P 15,795,255.64 12.1304 -0.3216 12.1305 12.1304
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 62,771,789.65 8.7744 +0.0105 8.7964 8.7744
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 19,144,700.53 14.0796 +0.1497 14.2205 14.0796
TISCOLAF 23,871,296.00 5.0546 +0.0498 5.1052 5.0546
TISCOEU 330,445,976.03 12.6561 +0.0507 12.7828 12.6561
TISCOGY 64,485,803.57 13.1017 +0.1144 13.2328 13.1017
TISCOUS 957,440,531.17 35.0927 +0.3832 35.4437 35.0927
TUSEQ-UH 312,480,422.25 17.3254 +0.2096 17.4988 17.3254
TISCOGEM 280,717,425.46 13.0459 -0.0845 13.1765 13.0459
TNEXTGEN 4,762,615,483.38 14.4672 +0.0319 14.6120 14.4455
TGENOME 8,657,783,664.70 9.1759 +0.0203 9.2678 9.1621
TISCOGC 47,584,451.25 12.0606 +0.0120 12.1813 12.0606
TCHCON 3,089,521,039.22 9.0923 -0.1724 9.1833 9.0787
TCLOUD 1,234,247,707.86 12.7146 +0.0333 12.8418 12.6955
TCHTECH-A 2,611,593,493.49 16.2740 -0.4304 16.4368 16.2740
TUSFIN-A 770,770,454.51 11.1457 +0.2103 11.2573 11.1457
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 308,048,284.40 15.1624 +0.1162 15.3141 15.1624
TISCOOIL 35,953,273.39 3.7004 +0.0816 3.7375 3.7004
TUSOIL 57,810,944.60 3.0573 +0.0643 3.0880 3.0573
TOIL6 9,142,040.82 2.7850 +0.0578 2.8130 2.7850
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,223,007,241.81 12.0275 +0.0105 12.1479 12.0275
TGINC-R 1,377,544,325.24 12.0270 +0.0105 12.1474 12.0270
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 515,200,258.13 14.6201 -0.1450 14.7664 14.6201
TISCOINA-A 81,387,727.35 10.6859 +0.0136 10.7929 10.6859
TISCOJPA 62,466,316.60 13.3127 +0.0058 - -
TSTARP 1,362,410,459.32 16.8861 -0.1886 17.0551 16.8861
TSTAR-UH 132,106,989.27 14.1049 -0.1753 14.2461 14.1049
TGESG 138,376,795.45 12.3920 -0.0660 12.5160 12.3920
TISCOGIF-R 73,803,809.41 9.8722 +0.0704 9.9710 9.8722
TGHSTARP 341,818,720.92 12.6495 -0.0902 12.7761 12.6495
TGHDIGI 4,165,943,679.98 20.4814 -0.4490 20.6863 20.4814
TBIOTECH 411,489,440.63 18.9806 -0.3072 19.1705 18.9806
TISTECH-A 557,360,773.15 20.2563 -0.7417 20.4590 20.2563
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 232,212,296.68 9.6371 -0.0099 - -
TGREIT 436,348,372.68 9.8949 +0.0056 9.9940 9.8949
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า