เครื่องมือคำนวณภาษี


หมายเหตุ: เครื่องมือคำนวณภาษีนี้ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น หากท่านต้องการทราบรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th

เงินได้
เงินเดือนต่อปี
โบนัส ดอกเบี้ยและรายได้อื่นๆ
เงินปันผล
รวมรายได้ก่อนหักค่าลดหย่อน 0
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
ค่าใช้จ่าย   0
ค่าลดหย่อนส่วนตัว   0
สถานะสมรส
ค่าลดหย่อนคู่สมรส   0
ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร
ค่าลดหย่อนบุตร
ค่าลดหย่อนบุตรบุญธรรม
ค่าลดหย่อนบิดา-มารดา 0
ค่าลดหย่อนบิดา-มารดาคู่สมรส 0
เงินสะสม
ค่าประกันชีวิต
ค่าดอกเบี้ยกู้บ้าน
เงินสะสมประกันสังคม
ค่าเลี้ยงดูบุคคลทุพพลภาพ x 60,000 0
ช็อปดีมีคืน
เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 0
ค่าบริจาคการศึกษา x 2 0
เงินได้หลังหักค่าบริจาคการศึกษา 0
ค่าบริจาคอื่นๆ
รวมเงินได้สุทธิ 0
ภาษีเงินได้ของท่าน 0
รวมเงินได้สุทธิหลังซื้อกองทุนรวม SSF และ/หรือ RMF และ/หรือ ประกันชีวิตแบบบำนาญ และ/หรือ SSFX
0
รวมภาษีเงินได้ของท่านหลังจากทำการซื้อ
0