ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,451,343,141.03 12.8861 +0.0005 12.8862 12.8861
Fixed Income Fund
TBOND1Y 161,214,911.17 11.6283 +0.0003 11.6284 11.6283
TISCOFIX 1,478,523,312.00 10.6241 +0.0007 10.6242 10.6241
TFIXPVD 4,303,119,058.66 10.1093 +0.0004 10.1094 10.1093
TBONDPVD 1,631,849,739.74 10.0990 +0.0002 10.0991 10.0990
Mixed Fund
TW-E20 250,632,624.27 14.6401 +0.0259 14.7134 14.6401
TW-BAL 59,068,930.23 30.6219 +0.1847 30.7751 30.6219
TW-E70 31,638,523.74 9.5621 +0.0600 9.6578 9.5621
TCIEZERO 1,495,344,354.74 9.7860 -0.0514 9.8350 9.7860
TCINC 339,661,428.64 10.2585 -0.0178 10.3099 10.2585
TCINCP-A 6,528,413.49 11.0807 -0.0293 11.1362 11.0807
TCINCP-R 29,137,315.72 11.0683 -0.0293 11.1237 11.0683
TINC-A 2,962,740,458.17 11.8988 -0.0575 11.9584 11.8988
TINC-R 3,190,354,757.70 11.8856 -0.0574 11.9451 11.8856
TCMCSF 160,542,336.54 34.2007 +0.4871 34.5428 34.2007
TISCOAGF 162,718,510.82 75.4544 +0.4258 76.2090 75.4544
TISCOFLEX 94,339,693.03 38.6591 +0.3791 39.0458 38.6591
TCHLINK8 205,331,486.11 9.9948 -0.0004 - -
TCHLINK9 54,610,283.82 9.9119 -0.0002 - -
Equity Fund
TSF 1,098,453,893.47 54.0381 +0.9987 54.5786 54.0381
TCMEQF 95,811,274.53 2.7104 +0.0228 2.7376 2.7104
TISCOEDF 104,585,037.73 1.1721 +0.0098 1.1839 1.1721
TISCOEGF 627,723,825.96 47.0333 +0.4009 47.5037 47.0333
TISCOHD 1,011,458,996.85 14.5123 +0.1192 14.6575 14.5123
TISCOMS 2,325,920,305.33 14.7885 +0.1758 14.9365 14.7885
TISESG-A 36,827,787.65 12.5414 +0.0709 12.6669 -
TISESG-D 103,086,409.19 11.5476 +0.0653 11.6632 -
TISCODS 230,107,691.18 9.3513 +0.0686 9.4449 9.3513
TISCOBIG 410,049,453.84 10.5005 +0.1014 10.6056 10.5005
TISCOWB 173,308,016.11 9.8223 +0.1219 9.9206 9.8223
TEQT5M1 415,271,869.44 9.0809 +0.0727 9.1718 9.0809
TEQT5M3 85,538,918.73 9.3609 +0.0734 9.4546 9.3609
Long Term Equity Fund
TDLTF 491,961,937.26 19.6841 +0.1606 19.6842 19.6841
TISCOLTF-A 2,189,140,781.31 36.6891 +0.3030 36.6892 36.6891
TISCOLTF-B 72,401,893.70 37.7670 +0.3123 37.7671 37.7670
TMSLTF-A 280,095,725.65 11.7797 +0.1118 11.7798 11.7797
TMSLTF-B 12,330,878.04 11.9807 +0.1139 11.9808 11.9807
TDSLTF-A 106,920,738.11 10.3188 +0.0703 10.3189 10.3188
TDSLTF-B 6,785,320.47 10.5018 +0.0718 10.5019 10.5018
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 294,296,695.45 13.8323 +0.0006 13.8324 13.8323
TFIRMF-A 220,454,521.15 14.9052 +0.0007 14.9053 14.9052
TFIRMF-B 8,621,553.20 15.0753 +0.0008 15.0754 15.0753
TFIRMF-P 56,273,618.75 14.9056 +0.0007 14.9057 14.9056
TINRMF-A 71,753,907.53 10.2822 -0.0459 10.2823 10.2822
TINRMF-P 188,671,477.31 10.2824 -0.0458 10.2825 10.2824
TFPRMF-A 1,143,375,088.32 59.6842 +0.5481 59.6843 59.6842
TFPRMF-P 213,027,391.88 59.6844 +0.5482 59.6845 59.6844
TEGRMF-A 537,734,036.40 68.7119 +0.5621 68.7120 68.7119
TEGRMF-B 23,054,836.96 70.7310 +0.5797 70.7311 70.7310
TEGRMF-P 95,067,276.59 68.7122 +0.5621 68.7123 68.7122
THDRMF 234,185,015.31 13.1083 +0.1070 13.1084 13.1083
TMSRMF-A 165,170,885.24 11.5709 +0.1084 11.5710 11.5709
TMSRMF-B 5,660,457.87 11.8033 +0.1108 11.8034 11.8033
TMSRMF-P 25,856,206.03 11.5709 +0.1084 11.5710 11.5709
TAPRMF 47,298,160.30 11.0525 +0.1520 11.0526 11.0525
TCHRMF 110,954,164.10 9.5023 +0.1250 9.5024 9.5023
TCIRMF 158,849,566.21 6.6219 +0.0832 6.6220 6.6219
TJPRMF 48,056,933.64 13.9017 +0.0269 13.9018 13.9017
TGOLDRMF 74,011,853.69 7.5702 +0.0246 7.5703 7.5702
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 213,376,796.36 15.2073 +0.2064 15.3595 15.2073
TISCOCH 1,824,589,763.75 9.2917 +0.1229 9.3847 9.2917
TISCOCHA 541,391,885.25 9.8180 -0.0597 9.9163 9.8180
TISCOCID 162,147,140.29 4.3645 +0.0558 4.4082 4.3645
TISCOJP 380,675,169.67 16.1817 +0.0327 16.3436 16.1817
TISCONA 239,860,780.05 13.1261 +0.2191 13.2575 13.1261
TISCOC19 234,995,163.64 7.8453 +0.1046 7.9239 7.8453
TISCOC20 161,883,559.66 7.8486 +0.1044 7.9272 7.8486
TISCOC21 113,337,150.79 7.8560 +0.1045 7.9347 7.8560
TCHT5M2 192,967,876.04 8.4777 +0.1127 8.5626 8.4777
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 65,338,189.19 12.6522 -0.0217 12.7788 12.6522
TGOLD 197,126,774.68 11.9479 +0.0381 12.0077 11.9479
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 6,030,813.96 11.6394 +0.0076 11.6395 11.6394
TUSRMF 42,133,004.13 15.7778 +0.0258 15.7779 15.7778
TGHRMF 33,092,827.50 11.1150 +0.0104 11.1151 11.1150
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 100,550,865.23 8.8464 +0.0028 8.8686 8.8464
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 68,727,018.20 11.6423 +0.0622 11.7588 11.6423
TISCOLAF 26,380,851.41 5.9251 +0.0531 5.9845 5.9251
TISCOEU 265,647,482.08 12.5527 +0.0601 12.6783 12.5527
TISCOGY 135,706,706.04 12.6784 +0.0465 12.8053 12.6784
TISCOUS 1,241,026,187.67 28.6796 +0.0477 28.9665 28.6796
TUSEQ-UH 90,990,881.60 14.0402 +0.0272 14.1807 14.0402
TISCOGEM 322,801,115.74 10.5525 +0.1586 10.6581 10.5525
TISCOGC 77,389,351.22 11.8564 -0.0054 11.9751 11.8564
TUSFIN-A 490,776,581.43 10.4490 -0.0212 10.5536 10.4490
TCTEC5M1 212,885,516.34 8.6135 +0.1001 8.6997 8.6135
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 327,125,746.21 15.1508 -0.2425 15.3024 15.1508
TISCOOIL 44,964,209.11 3.6220 -0.0105 3.6583 3.6220
TUSOIL 77,236,656.68 7.0111 -0.0169 7.0813 7.0111
TOIL6 28,222,500.45 6.7317 -0.0160 6.7991 6.7317
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 09 ธันวาคม 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,523,292,387.85 10.9529 -0.0275 11.0625 10.9529
TGINC-R 1,064,308,069.98 10.9525 -0.0274 11.0621 10.9525
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 540,684,916.35 10.1262 -0.0210 10.2276 10.1262
TISCOINA-A 266,960,954.30 9.1164 +0.0306 9.2077 9.1164
TISCOJPA 184,029,626.52 10.7901 +0.0628 10.8981 10.7901
TSTARP 543,568,932.14 12.4446 -0.0343 12.5691 12.4446
TSTAR-UH 85,530,510.25 10.3025 -0.0345 10.4056 10.3025
TGESG 100,963,107.21 10.8544 -0.0081 10.9630 10.8544
TISCOGIF-R 92,835,893.23 10.5920 -0.0051 10.6980 10.5920
TISCOSA 23,371,448.30 11.4689 -0.0492 11.5837 11.4689
TGHSTARP 581,300,827.89 10.4674 -0.0421 10.5722 10.4674
TGHDIGI 312,552,333.37 10.5327 -0.0994 10.6381 10.5327
TISTECH-A 255,995,682.92 11.6837 -0.0059 11.8006 11.6837
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 712,595,212.21 10.0750 +0.0135 10.1759 10.0750
TGREIT 758,244,373.70 10.3579 -0.0073 10.4616 10.3579
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า