ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
Money Market Fund
TISCOSTF 2,606,671,945.13 12.8777 +0.0003 12.8778 12.8777
Fixed Income Fund
TBOND1Y 161,035,656.68 11.6130 +0.0016 11.6131 11.6130
TISCOFIX 1,323,966,569.46 10.6068 +0.0015 10.6069 10.6068
TFIXPVD 4,295,762,145.88 10.0921 +0.0016 10.0922 10.0921
TBONDPVD 1,629,414,576.95 10.0840 +0.0016 10.0841 10.0840
Mixed Fund
TW-E20 251,565,013.16 14.6793 -0.0196 14.7528 14.6793
TW-BAL 59,874,066.19 31.0151 -0.1366 31.1703 31.0151
TW-E70 31,952,142.81 9.6600 -0.0649 9.7567 9.6600
TCIEZERO 1,498,160,234.49 9.8944 +0.0114 9.9440 9.8944
TCINC 347,404,488.79 10.3348 -0.0009 10.3866 10.3348
TCINCP-A 6,334,619.13 11.2296 -0.0049 11.2858 11.2296
TCINCP-R 29,728,621.10 11.2177 -0.0049 11.2739 11.2177
TINC-A 2,864,865,587.26 12.1560 -0.0018 12.2169 12.1560
TINC-R 3,515,746,948.81 12.1432 -0.0019 12.2040 12.1432
TCMCSF 166,300,433.91 35.0881 -0.1069 35.4391 35.0881
TISCOAGF 159,759,708.38 75.6257 -0.2624 76.3821 75.6257
TISCOFLEX 100,355,634.57 39.4570 -0.2830 39.8517 39.4570
TCHLINK8 204,923,843.76 9.9750 +0.0013 - -
TCHLINK9 54,521,006.23 9.8957 +0.0011 - -
Equity Fund
TSF 767,531,949.10 54.6255 -0.3507 55.1719 54.6255
TCMEQF 98,731,873.39 2.7829 -0.0206 2.8108 2.7829
TISCOEDF 106,875,087.08 1.2036 -0.0090 1.2157 1.2036
TISCOEGF 658,001,821.30 48.2819 -0.3573 48.7648 48.2819
TISCOHD 998,711,561.02 14.6694 -0.1353 14.8162 14.6694
TISCOMS 2,383,492,459.74 15.0934 -0.0467 15.2444 15.0934
TISESG-A 37,405,148.13 12.7383 -0.0897 12.8658 -
TISESG-D 104,705,357.11 11.7289 -0.0826 11.8463 -
TISCODS 238,066,442.11 9.4736 -0.0847 9.5684 9.4736
TISCOBIG 447,781,019.55 10.7887 -0.0573 10.8967 10.7887
TISCOWB 172,617,851.42 9.8763 -0.0789 9.9752 9.8763
TEQT5M1 430,933,546.56 9.2762 -0.0763 9.3691 9.2762
TEQT5M3 87,465,899.12 9.5516 -0.0767 9.6472 9.5516
Long Term Equity Fund
TDLTF 494,802,812.57 20.1989 -0.1483 20.1990 20.1989
TISCOLTF-A 2,222,155,414.71 37.6544 -0.2779 37.6545 37.6544
TISCOLTF-B 74,320,912.37 38.7482 -0.2855 38.7483 38.7482
TMSLTF-A 284,361,380.81 12.0116 -0.0368 12.0117 12.0116
TMSLTF-B 12,593,265.90 12.2126 -0.0372 12.2127 12.2126
TDSLTF-A 100,973,897.82 10.4447 -0.0908 10.4448 10.4447
TDSLTF-B 6,865,877.34 10.6264 -0.0923 10.6265 10.6264
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 290,574,389.89 13.8115 +0.0019 13.8116 13.8115
TFIRMF-A 224,733,581.51 14.8837 +0.0021 14.8838 14.8837
TFIRMF-B 8,608,070.91 15.0520 +0.0021 15.0521 15.0520
TFIRMF-P 58,331,536.03 14.8841 +0.0021 14.8842 14.8841
TINRMF-A 65,428,404.35 10.4966 -0.0019 10.4967 10.4966
TINRMF-P 189,992,193.77 10.4968 -0.0019 10.4969 10.4968
TFPRMF-A 1,159,363,757.90 60.8747 -0.4362 60.8748 60.8747
TFPRMF-P 217,276,616.29 60.8749 -0.4361 60.8750 60.8749
TEGRMF-A 545,369,602.37 70.5034 -0.5169 70.5035 70.5034
TEGRMF-B 23,647,506.10 72.5517 -0.5308 72.5518 72.5517
TEGRMF-P 92,780,450.11 70.5037 -0.5168 70.5038 70.5037
THDRMF 231,876,005.78 13.2490 -0.1203 13.2491 13.2490
TMSRMF-A 165,101,300.53 11.8034 -0.0387 11.8035 11.8034
TMSRMF-B 5,771,980.57 12.0358 -0.0393 12.0359 12.0358
TMSRMF-P 26,375,832.04 11.8035 -0.0386 11.8036 11.8035
TAPRMF 46,592,419.39 10.8735 -0.0349 10.8736 10.8735
TCHRMF 110,507,051.14 9.5034 -0.0776 9.5035 9.5034
TCIRMF 157,503,309.52 6.5507 +0.0006 6.5508 6.5507
TJPRMF 47,596,383.12 13.7556 -0.0800 13.7557 13.7556
TGOLDRMF 73,588,189.71 7.6226 +0.0341 7.6227 7.6226
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 209,533,965.10 14.9583 -0.0488 15.1080 14.9583
TISCOCH 1,794,148,299.77 9.2823 -0.0767 9.3752 9.2823
TISCOCHA 539,992,236.93 9.8844 -0.1082 9.9833 9.8844
TISCOCID 160,912,869.45 4.3140 +0.0008 4.3572 4.3140
TISCOJP 432,448,589.98 16.0380 -0.0984 16.1985 16.0380
TISCONA 237,927,277.55 13.0046 -0.0853 13.1347 13.0046
TISCOC19 236,154,374.86 7.8348 -0.0636 7.9132 7.8348
TISCOC20 165,541,977.84 7.8440 -0.0643 7.9225 7.8440
TISCOC21 113,284,283.99 7.8464 -0.0642 7.9250 7.8464
TCHT5M2 192,783,365.44 8.4652 -0.0689 8.5500 8.4652
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 69,809,709.10 13.0866 +0.2402 13.2176 13.0866
TGOLD 193,060,226.61 12.0280 +0.0533 12.0882 12.0280
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
Retirement Mutual Fund
TEURMF 5,378,435.06 11.6071 -0.0173 11.6072 11.6071
TUSRMF 40,733,171.54 15.6674 -0.0085 15.6675 15.6674
TGHRMF 32,697,324.20 10.8355 +0.1061 10.8356 10.8355
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 101,872,942.17 8.8036 -0.0182 8.8257 8.8036
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 67,342,894.86 11.4063 +0.0334 11.5205 11.4063
TISCOLAF 24,364,602.82 5.6856 -0.0324 5.7426 5.6856
TISCOEU 272,847,812.96 12.5657 -0.0270 12.6915 12.5657
TISCOGY 139,393,789.29 12.7390 +0.0127 12.8665 12.7390
TISCOUS 1,236,842,010.83 28.4689 -0.0156 28.7537 28.4689
TUSEQ-UH 90,094,472.91 13.8816 -0.0319 14.0205 13.8816
TISCOGEM 331,489,093.02 10.3764 +0.0331 10.4803 10.3764
TISCOGC 80,528,277.56 11.7261 -0.0286 11.8435 11.7261
TUSFIN-A 635,890,073.04 10.3482 +0.0185 10.4518 10.3482
TCTEC5M1 205,210,295.32 8.3205 +0.0984 8.4038 8.3205
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 342,007,089.69 15.4331 +0.0225 15.5875 15.4331
TISCOOIL 42,766,316.00 3.4161 -0.0910 3.4504 3.4161
TUSOIL 72,800,331.80 6.6084 -0.1882 6.6746 6.6084
TOIL6 26,655,637.40 6.3428 -0.1774 6.4063 6.3428
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,404,950,523.75 10.9351 +0.0125 11.0446 10.9351
TGINC-R 979,691,906.98 10.9347 +0.0126 11.0441 10.9347
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 542,374,461.80 10.0992 +0.0723 10.2003 10.0992
TISCOINA-A 263,844,430.76 9.0129 -0.0170 9.1031 9.0129
TISCOJPA 193,825,009.50 10.5121 +0.0751 10.6173 10.5121
TSTARP 542,420,250.55 12.4038 +0.0077 12.5279 12.4038
TSTAR-UH 85,059,777.07 10.2470 +0.0154 10.3496 10.2470
TGESG 112,748,741.18 10.7776 +0.0277 10.8855 10.7776
TISCOGIF-R 94,999,486.63 10.8283 +0.0445 10.9367 10.8283
TISCOSA 26,295,025.12 11.4465 +0.0346 11.5611 11.4465
TGHSTARP 724,109,972.25 10.1272 +0.0748 10.2286 10.1272
TGHDIGI 605,900,372.82 10.1839 -0.0782 10.2858 10.1839
TISTECH-A 265,968,022.59 11.6164 +0.0690 11.7327 11.6164
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 707,045,076.12 9.9683 +0.0316 10.0681 9.9683
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
Foreign Investment Fund - Others
TGREIT 695,924,788.83 10.2736 +0.0980 10.3764 10.2736
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า