ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 02 เมษายน 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 2,877,187,576.28 12.9187 +0.0005 12.9188 12.9187
Fixed Income Fund
TBOND1Y 158,424,945.22 11.7013 +0.0004 11.7014 11.7013
TBONDPVD 1,641,979,145.37 10.1617 -0.0014 10.1618 10.1617
TISCOFIX 1,200,420,720.70 10.6945 -0.0048 10.6946 10.6945
TFIXPVD 4,325,254,775.86 10.1572 -0.0055 10.1573 10.1572
Mixed Fund
TW-E20 174,205,253.55 14.0149 +0.0757 14.0851 14.0149
TW-BAL 49,580,549.43 25.7200 +0.4698 25.8487 25.7200
TW-E70 21,593,895.83 7.3212 +0.1531 7.3945 7.3212
TCIEZERO 1,196,863,340.39 9.5645 +0.0164 9.6124 9.5645
TCINC 212,886,523.64 9.8999 +0.0399 9.9495 9.8999
TCINCP-A 6,550,667.17 10.4071 +0.0765 10.4592 10.4071
TCINCP-R 25,736,129.39 10.3924 +0.0763 10.4445 10.3924
TINC-A 2,504,093,600.52 10.7747 +0.1123 10.8287 10.7747
TINC-R 2,740,634,827.36 10.7596 +0.1121 10.8135 10.7596
TISCOAGF 162,627,304.94 63.4298 +0.7880 64.0642 63.4298
TCMCSF 107,906,300.23 23.8972 +1.1191 24.1363 23.8972
TISCOFLEX 76,473,054.31 29.0604 +0.8712 29.3511 29.0604
TTHREIT 330,781,245.60 8.3380 +0.0442 8.4006 8.3380
TCHLINK8 203,773,346.25 9.9190 -0.0035 - -
TCHLINK9 54,218,123.68 9.8407 -0.0034 - -
Equity Fund
TSF 1,045,975,869.67 38.4435 +1.5271 38.8280 38.4435
TCMEQF 67,597,993.01 1.9342 +0.0602 1.9536 1.9342
TISCOEDF 75,094,807.60 0.8500 +0.0297 0.8586 0.8500
TISCOEGF 425,791,855.58 34.1246 +1.1927 34.4659 34.1246
TISCOHD 757,844,580.44 10.8008 +0.3991 10.9089 10.8008
TISCOMS 1,383,606,367.62 10.3437 +0.2114 10.4472 10.3437
TISESG-A 17,943,530.04 8.5990 +0.2532 8.6851 -
TISESG-D 68,546,150.79 7.6771 +0.2260 7.7540 -
TISCODS 331,716,025.77 6.9010 +0.2166 6.9701 6.9010
TISCOBIG 295,785,216.98 7.7598 +0.2635 7.8375 7.7598
TISCOWB 169,244,654.34 7.2079 +0.1517 7.2801 7.2079
TEQT5M1 287,738,737.52 6.6723 +0.2324 6.7391 6.6723
TEQT5M3 58,151,654.09 6.8892 +0.2410 6.9582 6.8892
TEQT5M5 72,485,247.82 10.5106 -0.0005 - -
Long Term Equity Fund
TDLTF 379,457,423.34 14.2777 +0.4991 14.2778 14.2777
TISCOLTF-A 1,621,697,900.74 26.5933 +0.9290 26.5934 26.5933
TISCOLTF-B 53,182,652.28 27.4195 +0.9582 27.4196 27.4195
TMSLTF-A 200,809,120.23 8.2554 +0.1631 8.2555 8.2554
TMSLTF-B 8,371,735.86 8.4115 +0.1663 8.4116 8.4115
TDSLTF-A 107,006,510.95 7.6199 +0.2343 7.6200 7.6199
TDSLTF-B 5,197,413.19 7.7676 +0.2389 7.7677 7.7676
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 294,658,242.51 13.8733 -0.0105 13.8734 13.8733
TFIRMF-A 239,072,703.63 14.9686 -0.0069 14.9687 14.9686
TFIRMF-B 9,364,306.83 15.1469 -0.0069 15.1470 15.1469
TFIRMF-P 93,419,299.13 14.9691 -0.0069 14.9692 14.9691
TINRMF-A 99,792,564.70 9.3690 +0.0876 9.3691 9.3690
TINRMF-P 200,129,228.68 9.3691 +0.0875 9.3692 9.3691
TFPRMF-A 859,077,337.54 45.0553 +1.3898 45.0554 45.0553
TFPRMF-P 158,001,513.73 45.0554 +1.3898 45.0555 45.0554
TEGRMF-A 395,610,671.26 49.8301 +1.7423 49.8302 49.8301
TEGRMF-B 18,893,052.44 51.3783 +1.7971 51.3784 51.3783
TEGRMF-P 69,025,343.82 49.8302 +1.7422 49.8303 49.8302
THDRMF 182,994,437.83 9.7674 +0.3565 9.7675 9.7674
TMSRMF-A 112,476,779.87 8.0610 +0.1617 8.0611 8.0610
TMSRMF-B 4,368,390.43 8.2390 +0.1653 8.2391 8.2390
TMSRMF-P 15,943,156.27 8.0610 +0.1617 8.0611 8.0610
TAPRMF 36,133,166.05 8.7900 +0.1380 8.7901 8.7900
TCHRMF 102,956,498.06 8.4709 +0.1069 8.4710 8.4709
TCIRMF 119,221,114.75 5.1444 +0.1202 5.1445 5.1444
TJPRMF 37,746,115.56 10.7293 -0.1242 10.7294 10.7293
TGOLDRMF 85,016,620.86 8.1073 -0.0232 8.1074 8.1073
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 156,872,309.45 12.0744 +0.1901 12.1952 12.0744
TISCOCH 1,403,928,437.28 8.2304 +0.1060 8.3128 8.2304
TISCOCHA 621,803,282.50 9.1805 +0.1102 9.2724 9.1805
TISCOCID 103,887,680.24 3.3965 +0.0805 3.4306 3.3965
TISCOJP 337,755,439.01 12.4161 -0.1441 12.5404 12.4161
TISCONA 196,793,704.50 11.1321 +0.2120 11.2435 11.1321
TISCOC19 193,492,305.84 6.9241 +0.0866 6.9934 6.9241
TISCOC20 128,395,049.75 6.9152 +0.0851 6.9845 6.9152
TISCOC21 86,915,353.61 6.9268 +0.0858 6.9962 6.9268
TCHT5M2 157,101,318.70 7.5496 +0.0993 7.6252 7.5496
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 37,906,730.92 8.5144 -0.2049 8.5996 8.5144
TGOLD 280,056,446.25 12.8098 -0.0380 12.8739 12.8098
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 01 เมษายน 2563
Retirement Mutual Fund
TEURMF 4,070,909.08 9.0425 -0.2538 9.0426 9.0425
TUSRMF 38,597,660.08 12.4514 -0.5609 12.4515 12.4514
TGHRMF 31,630,101.97 9.3454 -0.3868 9.3455 9.3454
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 96,550,583.60 9.6461 +0.0520 9.6703 9.6461
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 37,221,179.28 8.1477 -0.6118 8.2293 8.1477
TISCOLAF 13,572,373.55 3.1398 -0.1553 3.1713 3.1398
TISCOEU 142,239,019.53 9.1129 -0.3344 9.2041 9.1129
TISCOGY 62,070,158.23 9.1739 -0.3362 9.2657 9.1739
TISCOUS 907,173,781.99 22.4950 -1.0384 22.7201 22.4950
TUSEQ-UH 68,416,967.20 12.1282 -0.4780 12.2496 12.1282
TISCOGEM 199,889,822.74 7.9448 -0.2817 8.0243 7.9448
TISCOGC 51,094,592.35 10.1283 -0.2097 10.2297 10.1283
TCHTECH 237,133,483.30 8.2596 -0.1273 8.3423 8.2596
TUSFIN-A 112,496,987.21 6.6807 -0.4245 6.7476 6.6807
TCTEC5M1 85,619,396.19 7.9849 -0.1238 8.0649 7.9849
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 236,632,357.50 10.9252 -0.7536 11.0346 10.9252
TISCOOIL 24,519,062.91 2.0836 -0.0681 2.1045 2.0836
TUSOIL 27,183,569.51 2.4780 +0.0956 2.5029 2.4780
TOIL6 9,913,717.89 2.3838 +0.0936 2.4077 2.3838
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,416,278,298.15 9.7496 +0.0356 9.8472 9.7496
TGINC-R 1,307,854,446.53 9.7492 +0.0357 9.8468 9.7492
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 493,653,143.25 9.6488 +0.0641 9.7454 9.6488
TISCOINA-A 161,868,277.91 6.8989 +0.2023 6.9680 6.8989
TISCOJPA 143,176,625.65 9.3512 -0.0779 9.4448 9.3512
TSTARP 517,740,051.32 10.6086 -0.0111 10.7148 10.6086
TSTAR-UH 78,245,840.35 9.5333 +0.0334 9.6287 9.5333
TGESG 73,760,290.58 8.7021 +0.0257 8.7892 8.7021
TISCOGIF-R 71,462,175.19 8.9147 +0.0410 9.0039 8.9147
TISCOSA 13,224,430.29 9.6281 +0.1575 9.7245 9.6281
TGHSTARP 375,224,758.09 9.4750 +0.0079 9.5699 9.4750
TGHDIGI 219,685,719.41 10.0185 -0.0942 10.1188 10.0185
TBIOTECH 431,859,952.13 11.5842 +0.1544 11.7001 11.5842
TISTECH-A 344,821,247.64 11.2737 +0.0011 11.3865 11.2737
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 224,854,203.05 8.1596 +0.2364 8.2413 8.1596
TGREIT 529,389,220.46 7.8041 +0.0384 7.8822 7.8041
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า