ข่าวสาร

Market watch
Today's NAVs
หน่วย : บาท
รหัสกองทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน มูลค่าเปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 17 มกราคม 2563
Money Market Fund
TISCOSTF 3,040,824,870.73 12.8964 - 12.8965 12.8964
Fixed Income Fund
TBOND1Y 157,971,900.03 11.6502 -0.0006 11.6503 11.6502
TISCOFIX 1,432,320,193.37 10.6511 -0.0027 10.6512 10.6511
TFIXPVD 4,315,703,700.43 10.1377 -0.0023 10.1378 10.1377
TBONDPVD 1,635,173,828.86 10.1196 -0.0011 10.1197 10.1196
Mixed Fund
TW-E20 246,041,346.34 14.7810 +0.0154 14.8550 14.7810
TW-BAL 60,384,254.36 31.3354 +0.1276 31.4922 31.3354
TW-E70 31,816,899.70 9.6481 +0.0392 9.7447 9.6481
TCIEZERO 1,491,140,046.49 9.9399 +0.0097 9.9897 9.9399
TCINC 341,600,457.61 10.3806 +0.0104 10.4326 10.3806
TCINCP-A 6,663,348.05 11.2946 +0.0243 11.3512 11.2946
TCINCP-R 29,591,500.33 11.2809 +0.0242 11.3374 11.2809
TINC-A 3,167,710,457.95 12.2055 +0.0389 12.2666 12.2055
TINC-R 3,271,801,946.53 12.1908 +0.0388 12.2519 12.1908
TCMCSF 159,292,013.37 34.7693 +0.1960 35.1171 34.7693
TISCOAGF 175,644,235.74 77.6035 +0.2428 78.3796 77.6035
TISCOFLEX 97,633,051.13 40.0106 +0.2569 40.4108 40.0106
TCHLINK8 209,528,664.86 10.1991 -0.0040 - -
TCHLINK9 55,543,566.55 10.0812 -0.0034 - -
Equity Fund
TSF 1,271,085,902.77 55.4523 +0.5666 56.0069 55.4523
TCMEQF 97,065,119.10 2.7535 +0.0132 2.7811 2.7535
TISCOEDF 107,506,143.46 1.2064 +0.0074 1.2186 1.2064
TISCOEGF 640,934,748.92 48.4421 +0.3010 48.9266 48.4421
TISCOHD 1,156,976,218.15 14.9980 +0.1305 15.1481 14.9980
TISCOMS 2,303,457,616.22 15.0292 +0.1608 15.1796 15.0292
TISESG-A 37,031,045.24 12.6096 +0.0567 12.7358 -
TISESG-D 100,494,641.31 11.2577 +0.0506 11.3704 -
TISCODS 433,121,142.23 9.6642 +0.0624 9.7609 9.6642
TISCOBIG 417,444,230.08 10.8109 +0.0297 10.9191 10.8109
TISCOWB 181,489,542.32 9.8408 +0.0507 9.9393 9.8408
TEQT5M1 421,007,955.69 9.3493 +0.0524 9.4429 9.3493
TEQT5M3 87,049,445.25 9.6303 +0.0528 9.7267 9.6303
Long Term Equity Fund
TDLTF 546,228,137.60 20.2412 +0.1211 20.2413 20.2412
TISCOLTF-A 2,321,844,364.09 37.7559 +0.2318 37.7560 37.7559
TISCOLTF-B 75,719,425.72 38.8857 +0.2393 38.8858 38.8857
TMSLTF-A 295,350,032.38 12.0827 +0.0970 12.0828 12.0827
TMSLTF-B 12,524,815.85 12.2953 +0.0989 12.2954 12.2953
TDSLTF-A 149,360,303.26 10.6276 +0.0818 10.6277 10.6276
TDSLTF-B 7,273,673.39 10.8217 +0.0835 10.8218 10.8217
Retirement Mutual Fund
TSFIRMF 293,967,791.32 13.8610 -0.0024 13.8611 13.8610
TFIRMF-A 228,829,658.51 14.9422 -0.0031 14.9423 14.9422
TFIRMF-B 9,119,014.32 15.1151 -0.0031 15.1152 15.1151
TFIRMF-P 59,705,344.66 14.9426 -0.0031 14.9427 14.9426
TINRMF-A 115,614,637.53 10.5229 +0.0312 10.5230 10.5229
TINRMF-P 203,635,551.82 10.5230 +0.0311 10.5231 10.5230
TFPRMF-A 1,195,400,691.69 61.8323 +0.4025 61.8324 61.8323
TFPRMF-P 220,694,186.83 61.8324 +0.4025 61.8325 61.8324
TEGRMF-A 573,484,610.85 70.7037 +0.4327 70.7038 70.7037
TEGRMF-B 24,712,266.61 72.8196 +0.4467 72.8197 72.8196
TEGRMF-P 98,594,155.95 70.7039 +0.4327 70.7040 70.7039
THDRMF 249,184,673.31 13.5325 +0.1117 13.5326 13.5325
TMSRMF-A 170,865,820.70 11.8626 +0.0959 11.8627 11.8626
TMSRMF-B 6,070,864.22 12.1085 +0.0981 12.1086 12.1085
TMSRMF-P 26,091,419.82 11.8626 +0.0959 11.8627 11.8626
TAPRMF 50,645,912.84 11.8225 +0.0388 11.8226 11.8225
TCHRMF 120,671,595.04 10.1620 +0.0717 10.1621 10.1620
TCIRMF 166,301,312.62 6.9955 +0.0267 6.9956 6.9955
TJPRMF 50,259,374.57 14.2872 +0.0690 14.2873 14.2872
TGOLDRMF 82,466,904.62 7.9244 +0.0019 7.9245 7.9244
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOAP 246,424,872.28 16.2571 +0.0468 16.4198 16.2571
TISCOCH 1,736,605,337.37 9.9423 +0.0709 10.0418 9.9423
TISCOCHA 585,487,935.46 10.6504 +0.0863 10.7570 10.6504
TISCOCID 170,779,741.65 4.6150 +0.0174 4.6613 4.6150
TISCOJP 395,345,272.69 16.6078 +0.0814 16.7740 16.6078
TISCONA 275,266,245.75 14.1114 +0.0707 14.2526 14.1114
TISCOC19 244,861,146.21 8.3887 +0.0606 8.4727 8.3887
TISCOC20 167,370,092.56 8.4071 +0.0609 8.4913 8.4071
TISCOC21 112,468,140.99 8.4069 +0.0593 8.4911 8.4069
TCHT5M2 191,281,339.90 9.0617 +0.0644 9.1524 9.0617
Foreign Investment Fund - Others
TJREIT 67,011,640.80 12.7206 +0.0875 12.8479 12.7206
TGOLD 264,109,069.19 12.4884 +0.0065 12.5509 12.4884
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
Retirement Mutual Fund
TEURMF 5,733,366.73 12.0673 +0.0322 12.0674 12.0673
TUSRMF 48,142,257.55 16.6046 +0.1393 16.6047 16.6046
TGHRMF 38,087,151.49 11.6284 +0.0776 11.6285 11.6284
Foreign Investment Fund - Fixed Income Fund
TUSFIX 97,581,951.46 8.8614 +0.0249 8.8837 8.8614
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TISCOIN 66,676,440.03 12.0153 +0.0277 12.1356 12.0153
TISCOLAF 24,695,027.32 6.0268 +0.0438 6.0872 6.0268
TISCOEU 234,740,264.51 12.8876 +0.0260 13.0166 12.8876
TISCOGY 125,204,686.89 12.9688 +0.0104 13.0986 12.9688
TISCOUS 1,234,207,549.24 30.2255 +0.2556 30.5279 30.2255
TUSEQ-UH 93,992,277.55 14.8176 +0.1574 14.9659 14.8176
TISCOGEM 360,317,537.19 11.2291 +0.0596 11.3415 11.2291
TISCOGC 64,442,002.47 12.1371 +0.0354 12.2586 12.1371
TUSFIN-A 299,459,975.97 10.7045 +0.0960 10.8116 10.7045
TCTEC5M1 117,888,692.40 9.8160 +0.0508 9.9143 9.8160
Foreign Investment Fund - Others
TUSREIT 340,115,879.19 15.7551 +0.1282 15.9128 15.7551
TISCOOIL 44,810,275.32 3.6206 +0.0317 3.6569 3.6206
TUSOIL 76,748,277.16 6.9843 +0.0630 7.0542 6.9843
TOIL6 28,109,806.43 6.7112 +0.0599 6.7784 6.7112
 
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 15 มกราคม 2563
Foreign Investment Fund - Mixed Fund
TGINC-A 1,564,969,705.53 11.2339 +0.0213 11.3463 11.2339
TGINC-R 1,190,558,532.79 11.2334 +0.0213 11.3458 11.2334
Foreign Investment Fund - Equity Fund
TCHSTARP 558,012,098.48 11.0953 -0.0441 11.2064 11.0953
TISCOINA-A 272,516,999.81 9.4789 +0.0239 9.5738 9.4789
TISCOJPA 178,611,462.43 10.9829 -0.0478 11.0928 10.9829
TSTARP 542,493,755.56 13.1523 +0.0273 13.2839 13.1523
TSTAR-UH 89,482,600.89 10.8822 +0.0188 10.9911 10.8822
TGESG 98,114,628.93 11.2622 +0.0117 11.3749 11.2622
TISCOGIF-R 93,845,807.21 11.1359 +0.0250 11.2474 11.1359
TISCOSA 23,547,417.55 11.8509 +0.0154 11.9695 11.8509
TGHSTARP 484,363,311.84 10.9233 +0.1117 11.0326 10.9233
TGHDIGI 208,062,132.73 11.1320 +0.0260 11.2434 11.1320
TISTECH-A 243,487,345.30 12.8849 +0.0249 13.0139 12.8849
Foreign Investment Fund - Others
TAREIT 681,613,850.30 10.1428 -0.0306 10.2443 10.1428
TGREIT 739,296,292.39 10.4715 +0.0500 10.5763 10.4715
* เทียบกับมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการก่อนหน้า